Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености

“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015 На основучлана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ опроглашењу Закона о запошљавањуи осигурањуза случај незапослености Проглашава се Закон …

Закон о запошљавању странаца

ЗАКОН о запошљавању странаца “Службени гласник РС”, број 128 од 26. новембра 2014. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Овим законом уређују се услови и поступак за запошљавање странaца у Републици …

ЗАКОН О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ И ЗАПОШЉАВАЊУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

                                                                                ЗАКОН О ПРОФЕСИОНАЛНОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ И ЗАПОШЉАВАЊУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ Сл. гласник РС 36/09 и 32/13   I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ     Члан 1. Овим законом уређују се: подстицаји …

Конвенција МОР-а бр. 97 – О миграцији у циљу запошљавања (ревидирана 1949)

Сваки члан Међународне организације рада за кога је ова конвенција на снази обавезује се да ће ставити на располагање на захтев Међународног бироа рада и других чланова следеће: (а) информације о националним политикама, законима и прописима који се односе на емиграцију и имиграцију; (б) информације о специјалним одредбама о миграцији у циљу запошљавања и условима рада и живота миграната; (ц) информација о општим споразумима и посебним аранжманима које је у вези са овим питањима закључио дотични члан.

Конвенција МОР-а бр. 3 – О запошљавању жена пре и после порођаја

Члан 1.1. У смислу ове Конвенције израз »индустријско предузеће« укључује:(а) руднике, каменоломе и остала предузећа за вађење минерала из земље;(б) индустрије у којима се производи израђују, мењају, чисте, поправљају, украшавају, …

Конвенција МОР-a бр.2 – О незапослености

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада,Сазвана у Вашингтону од стране Владе Сједињених Америчких Држава, 29. августа 1919. године,одлучивши усвојити одређене предлоге «који се односе на средства којима би се избегла незапосленост и …