Конвенција МОР-а бр. 98 – О правима организовања и колективних уговора

Радници треба да користе одговарајућу заштиту против свих дела дискриминације у материји запослења која би могла да буде штетна по синдикалну слободу.
Таква заштита се може нарочито применити уколико се ради о делима која би имала за циљ: а) да запослење радника подреде услову да се он не учлањује у синдикат или да престане да припада синдикату; б) да се отпусти радник, или да му се свим осталим средствима нанесе штета ради тога што је он члан синдиката или што учествује у синдикалним делатностима изван радних часова или, пристанком послодавца, за време радних часова.

Конвенција МОР-а бр. 87 – О синдикалним слободанама и заштити синдикалних права

Радници и послодавци, без икаквих изузетака, имају право без претходног одобрења, да образују организације по своме избору, као и да приступају овим организацијама, под искључивим условом да се придржавају статута ових последњих.
Радничке и послодавачке организације имају право на доношење својих статута и административних правила, слободних избора својих представника, организовање свога управљања и делатности и формулисања свога акционог програма.
Јавне власти морају се уздржавати сваке интервенције такве природе која би имала за циљ ограничење овога права или ометање законског извршења.

Конвенција МОР-а бр. 29 – О принудном раду

Општа скупштина Међународне организације рада коју је у Женеви сазвало Управно веће Међународне канцеларије рада, саставши се на четрнаестом заседању 10. јуна 1930., иодлучивши прихватити одређене предлоге у вези с …