Први радни дан

28.09.2017. - Конгресна сала "Романија"

09:30 ОТВАРАЊЕ САВЕТОВАЊА

  • Проф. др Сенад Јашаревић, Председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије

РЕФЕРАТИ

09:40

Прoф. др Прeдрaг Joвaнoвић, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду, Позитивна дискримација у радном праву;

Прoф. др Toдoр Кaлaмaтиeв, доц. др Александар Ристовски, Правни факултет „Јустинијан Први“, Универзитета „Свети Кирило и Методије“ у Скопју, Република Македонија, Отказ уговора о раду и заштита права радника услед престанка потребе за обављањем одређених послова у македонском радноправном систему;  

Прoф. др Жeљкo Mирjaнић, Правни факултет у Бањој Луци, Република Српска, Разлози за привремено удраљење радника са рада;

Предраг Трифуновић, судија Врховног касационог суда Републике Србије, Актуелна питања судске заштите права из радног односа;

Проф. др Живко Кулић, доц. др Јелена Вуковић, Правни факултет „Џон Незбит“ у Београду, Споразум о уређивању зараде, накнаде зараде и других примања запослених;

Проф. др Љубинка Ковачевић, Правни факултет Универзитета у Београду, Усклађивање домаћег законодавства и праксе са радним правом Европске уније-пример заштите права запослених у случају промене послодавца;

Проф. др Горан Милошевић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, др Лука Батуран, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Економска анализа минималне цене рада у Републици Србији;

Проф. др. Зоран Радуловић, Душан Марковић, МА, Висока турисичка школа струковних студија у Београду, Социјалне последице остваривања права на рад;

Домагој Фрнтић, председник Општинског радног суда у Загребу, Република Хрватска, Судска заштита права из радних односа у Републици Хрватској-садашње стање, тенденције и перспективе;

Ивана Рађеновић, судија Апелационог суда у Нишу, Спорна питања у вези незаконитог престанка радног односа;

Миле Радивојевић, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова Републике Србије, Утицај принуднудних прописа и програма пословања на исплату зарада, са посебним освртом на јавна предузећа и друштва капитала;

Зденка Бурзан, директор Агенције за мирно решавање раних спорова Републике Црне Горе, Актуелно стање у области мирног решавања радних спорова у Црној Гори.

Питања и одговори, Дискусија

ОКРУГЛИ СТО I

Радноправни положај државних и јавних службеника

17:00

Модератори:

Проф. др Зоран Лончар, Правни факултет Универзитета у Новом Саду

Др Јасмина Бенмансур, вршилац дужности помоћника министра, Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије

Проф. др Борче Давитковски, Правни факулет у Скопљу

Проф. др Бојан Урдаревић, Правни факулет Универзитета у Крагујевцу

Проф. др Данило Рончевић, директор Службе за управљање кадровима Републике Србије

ДРУГИ РАДНИ ДАН

29.09.2017. - КОНГРЕСНА САЛА "РОМАНИЈА"

10:00

Проф. др Радоје Брковић,  Правни факултет Универзита у Крагујевцу, Божидар Дакић, вршилац дужности директора Завода за социјалну заштиту Републике Србије, Стручно усавршавање, оспособљавање и додатно образовање службеника аутономних покрајина и јединаца локалне самоуправе;

Проф. др Сенад Јашаревић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Међународна регулатива о условима и стандардима рада јавних службеника;

Проф. др Борче Давитковски,  Др, Ана Павловска Данева, Проф. др Елена Давитковска, Доц. др. Ивана Шумановска Спасковска, Правни факултет „Јустинијан Први“ Универзитета „Св. Ћирило и Методије“, Скопје, Република Македонија, Стручно усавршавање (обуке) у Републици Македонији-нужност или потреба?;

Проф. др Бојан Урдаревић, Правни факултет Унивезитета у Крагујевцу, Клаузула о чувању социјалног мира као саставни део колективног уговора о раду;

Јован Протић, национални координатор Међународне организације рада за Србију, Актуелне активности Међународне организације рада у Србији;

Проф. др Данило Рончевић, дирекор Службе  за управљање кадровима Републике Србије и Факултет за менаџмент из Сремских Карловаца, др Јасмина Бенмансур, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Александар Антић, докторанд Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, Радни однос на одређено време локалних службеника у Србији

Др Борисав Радић, директор Агенције за мирно решавање радних спорова Републике Српске, Карактеристике и заснивање радног односа у органима јединице локалне самоуправе;

Доц. др Рајко Кличковић, Универзитет за пословне студије, Факултет правних наука, Бања Лука, Република Српска, Рад ван радног односа у Републици Српској-тренутно стање;

Др Весна Стојановић, сарадник Високе шкколе струковних студија за економију и управу, Право на превремену старосну пензију - стање и могуће промене;

Олга Вучковић Кићановић, Републичка агенција за мирно решавање радних спорова,сам.саветник, Мобинг, препознавање, процесуирање, санкционисање;

Ивица Лазовић, заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спороа Републике Србије, У сусрет изменама и допунама Закона о морном решавању радних спорова;

Дејана Спасојевић Иванчић, адвокат и миритељ при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова Републике Србије, Отказ запосленом услед неостваривања резултата рада или недостатка потребних знања и способности за обављање послова на којима ради;

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВИХ ПУБЛИКАЦИЈА ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА

Радно право

Аутори:

Проф. др Живко Кулић и Проф. др Слободанка Ковачевић

 

КАРИЈЕРОЛОГИЈА

Аутор:

Олга Вучковић Кићановић

ИЗЛЕТ

Повратак до 19:00 часова

 

Извор: http://www.stczlatibor.rs/izleti/vodopad_gostilje.php

Водопад Гостиље

 

 

 

 

 

 

 

Извор: https://zelenenovine.wordpress.com/

Височка Бања

21:00

ТРЕЋИ РАДНИ ДАН

30.09.2017. - КОНГРЕСНА САЛА "РОМАНИЈА"

10:00

Проф. др Слободанка Ковачевић Перић, Правни факултет у Приштини (са привременим седиштем у Косовској Митровици), Афирмативне мере и запошљавање теже запошљивих лица (са посебним освртом на жртве породичног насиља);

Доц. др Весна Симовић Звицер, Правни факултет Универзитета Црне Горе, Република Црна Гора, Запошљавање странаца-ускађеност црногорског законодавства са стандрдима Европске уније;

Радован Безбрадица, секретар Уставног суда Републике Србије, Очигледно неоснована уставна жалба;

Доц. др Радислав Лале, Правни факултет у Источном Сарајеву, Република Српска, Позитивноправни третман социјалног осигурања незапослених у Републици Српској;

Др Снежана Лакићевић, Нафтна индустрија Србије, Tржиште рада и образовни систем у Србији;

Боривоје Живковић, Судија Апелационог суда у Београду у пензији, Вишак запослених и критеријуми;

Др Бојан Божовић, Судија основног суда у Новом Саду, Заштита социјално-економских права пред Административним трибуналом Савета Европе;

Др Весна Билбија, Саветник у Управном суду Републике Србије, Одељење у Новом Саду, Регулисање годишњег одмора у складу са међународним стандардима рада;

Дарко Божичић, асистент на Правном Факултету Универзитета у Новом Саду, Нормативни оквир за колективно преговарање у праву Европске уније;

Мила Петровић, докторанд на Правном факултету Универзита у Београду, Положај деце на раду у Републици Србији;

Слађана Глигорић, докторад Правног факултета Универзита у Београду, Кључни аспекти волонтирања, са посебним освртом на уговоре којима се заснива радни однос;

Наташа Завођа, самостални саветник у Министарсву финансија Републике Србије,
Право на солидарну помоћ запосленог-могућности и ограничења.

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ, ДИСКУСИЈА

ПОРУКЕ СА САВЕТОВАЊА

13:00