Конвенција МОР-а бр. 98 – О правима организовања и колективних уговора

Радници треба да користе одговарајућу заштиту против свих дела дискриминације у материји запослења која би могла да буде штетна по синдикалну слободу.
Таква заштита се може нарочито применити уколико се ради о делима која би имала за циљ: а) да запослење радника подреде услову да се он не учлањује у синдикат или да престане да припада синдикату; б) да се отпусти радник, или да му се свим осталим средствима нанесе штета ради тога што је он члан синдиката или што учествује у синдикалним делатностима изван радних часова или, пристанком послодавца, за време радних часова.

Конвенција МОР-а бр. 97 – О миграцији у циљу запошљавања (ревидирана 1949)

Сваки члан Међународне организације рада за кога је ова конвенција на снази обавезује се да ће ставити на располагање на захтев Међународног бироа рада и других чланова следеће: (а) информације о националним политикама, законима и прописима који се односе на емиграцију и имиграцију; (б) информације о специјалним одредбама о миграцији у циљу запошљавања и условима рада и живота миграната; (ц) информација о општим споразумима и посебним аранжманима које је у вези са овим питањима закључио дотични члан.