Генерална тема

„Радно право на раскршћу“

XXIV РЕДОВНО ГОДИШЊЕ СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ

Поштоване колегинице и колеге, обавештавамо Вас да ће се XXIV тродневно стручно-научно саветовање, као и сва досадашња, одржати на Златибору средином септембра ове године, (14. – 17. септембар 2021 године), уз подршку Канцеларије Међународне организације рада у Београду, као и Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.
Партнер Саветовања: издавачка кућа „Intermex“ из Београда.
Основна тема Саветовања је “Радно право на раскршћу”. Организациони одбор Саветовања одлучио је да стави већи акценат на практична питања, у духу основне теме (радно законодавство у светлу актуелних околности рада и живота), те ће зато организовати округле столове (са темама везаним за остваривање обавеза и заштиту права запослених и послодаваца), а на којима ће се водити дискусија, размењивати искуства, постављати питања, давати одговори.
Тематске области Саветовања покриваће целокупну материју радног права кроз призму свих радноправних института и праксе у решавању радних спорова (судски и вансудски методи). Референти, модератори и дрги носиоци активности биће угледни стручњаци из земље и иностранства (професори радног права са свих наших универзитета као и са престижних универзитета у Региону, еминентне судије са свих судских инстанци, експерти који раде на креирању и праћењу законских аката, други стручњаци ангажовани у државним установама и органима, репрезентативним синдикалним организацијама, арбитри и миритељи Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, адвокати и други).

 • 28 стручних и научних реферата
 • Округли сто: „Радно-правна и управно-правна заштита радних права  у судској пракси“
 • 3 дана размене мишљења и искустава

СЕПТЕМБАР 2022

14.-17.

ХОТЕЛ "ДУНАВ"

ЗЛАТИБОР

28

стручних и научних реферата

ОКРУГЛИ СТО

„Радно-правна и управно-правна заштита радних права у судској пракси“

3

дана предавања

3

дана размене искустава, питања и одговора

Тематске области Саветовања

• Запошљавање;
• радни односи у свим областима рада (општи режим, државни службеници и други посебни радноправни режими);
• радно-правни стандарди у ЕУ и МОР-а;
• постојећи прописи Србије у области рада и могућности измена тих прописа;
• радни спорови;
• судски и вансудски методи решавања радних спорова;
• једнак третман запослених и забрана дискриминације на раду;
• здравствено, пензијско и инвалидско осигурање и социјална заштита;
• питања и одговори из праксе.

Наведене тематске области биће обрађене путем уводних излагања професора универзитета и представника значајнијих републичких институција из области рада, реферата, дискусија, питања и
одговора и организовањем округлих столова на којима ће се дискутовати о питањима из праксе.
Референти, предавачи и модератори су професори радног, социјалног и службеничког права са свих наших универзитета, као и са престижних универзитета у региону, експерти права ЕУ и МОР-а, судије са свих судских инстанци, арбитри и миритељи Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, адвокати, представници удружења запослених и послодаваца, експерти који раде на креирању законских аката из области рада и други.

ПРОГРАМ САВЕТОВАЊА

Дан доласка среда,  14.  септембар 2022. године

 

Први радни дан, четвртак,  15.  септембар 2022 године

(Конгресна сала хотела „Дунав“)

 

10,00 - Отварање Саветовања и поздравне речи

 

Проф. др Предраг Јовановић, председник Удружења за радно право и      социјално осигурање Србије,

Др Јован Протић, директор Канцеларије  Међународне организације рада у Београду,

Др Ивица Лазовић, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова.

 

Реферати:

- Проф. др Предраг Јовановић, председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије

„Релативност принципа забране дечијег рада и његова уградња у законодавство Србије“

 

-    Проф. др Сенад Јашаревић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду

„Уговор о раду у теорији, пракси и позитивном законодавству“

 

-    Проф. др Жељко Мирјанић, Правни факултет Универзитета у Бања Луци

„Право радника на учешће у управљању“

 

 • Проф. др Тодор Каламатиев, проф. др Александар Ристовски, Правни факултет „Јустиниан Први“, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ у Скопљу, Северна Македонија
„Утицај COVID 19 на регулисање радних односа (анализа нормативних одговора за суочавање са пандемијом у македонском законодавству)“

 

 • Проф. др Љубинка Ковачевић, Правни факултет Универзиета у Београду
„Правна средства за заштиту од дискриминације на раду у Републици Србији – садржина, циљеви и међусобни однос“

 

 • Проф. др Радоје Брковић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Јована Петровић, асистент Правног факултета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
„Примена основних конвенција Међународне организације рада у националном законодавству“

 

 • Проф. др Бојан Урдаревић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
„Нека отворена питања у погледу радноправног статуса фриленсера“

 

- Проф. др Данило Рончевић, директор Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије, др Дејан Костић, помоћник директора Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије

„Задржавање кадрова у државној управи као стратешки интерес Републике Србије“

 

- Предраг Трифуновић, судија Врховног касационог суда Р.Србије, у пензији

„Актуелна питања у судској пракси из области општег правног режима радних односа“ 

 

- Др Ивица Лазовић, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова

„Мирно решавање радних спорова - актуелна пракса и емпиријски показатељи за унапређење система“ 

- Проф. др Слободанка Ковачевић Перић, Милица Миджовић, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

„Остваривање социјалноекономских права расељених лица са Косова и Метохије“

 

Дискусија, питања и одговори

Презентација програма издавачке куће „Intermex“ из Београда Коктел за учеснике Саветовања

 

17,00 Округли сто –  „Радно-правна и управно-правна заштита радних права у судској пракси“

 

Модератори и учесници: Предраг Трифуновић, судија Врховног касационог суда Р.Србије, у пензији, мр Никола Китаровић, судија Управног суда Р.Србије, Весна Душић, судија Апелационог суда у Новом Саду, др Бојан Божовић, судија Вишег суда у Новом Саду, Дејана Спасојевић- Иванчић, адвокат из Новог Сада.

 

 

Други радни дан, петак, 16. септембар 2022.

 

10,00  Реферати: 

 • Проф. др Зоран Радуловић, Академија струковних студија, Београд
„Заснивање и престанак радног односа наставника високошколске установе“

 

 •  Проф. др Горан Милошевић, др Лука Батуран, Правни факултет

Универзитета у Новом Саду, Марија Митровић, адвокат, Нови Сад

„Накнада трошкова превоза запослених у радном и пореском праву“

 

 • Проф. др Весна Симовић-Звицер, Правни факултет Унуверзитета Црне Горе

Нормативне претпоставке за увођење појачаних гаранција за младе у Црној Гори“

 

 • Доц. др Филип Бојић, Правни факултет Универзитета у Београду
„70 година Комитета за слободу удруживања Међународне организације рада“

 

 • Др Јован Протић, координатор Међународне организације рада за Србију
„Социјални дијалог и специфичности остваривања радних права у управљању отпадом у Европској унији“

 

 • Др Милица Ковач-Орландић, Факултет правних наука Универзитета Доња Горица, Подгорица
Отказ уговора о раду због понашања запосленог ван радног времена и ван мјеста рада“

 

 • Др Дарко Божичић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
„Радноправни статус платформских радника из угла судске праксе“

 

 • Др Бојан Божовић, судија Вишег суда у Новом Саду, Весна Душић, судија Апелационог суда у Новом Саду
Топли оброк и регрес запослених са минималном зарадом“

 

 • Домагај Фрнтић, судија Опћинског радног суда у Загребу
„Репрезентативност синдиката у Р. Хрватској и улога комисије (Повјеренства) за утврђивање репрезентативности“

 

-    Проф. др Рајко Кличковић, Факултет правних наука Универзитета за пословне студије Бања Лука

Уређивање плата у складу са Законом о раду у Републици Српској

 

Дискусија, питања и одговори 

Презентација „КЕЦ ГРУПЕ“ (Конгресни едукативни центар) из Новог Сада

Коктел за учеснике Саветовања Излет (по договору са локалном туристичком организацијом) 21,00  Свечана вечера

 

Трећи радни дан - Субота, 17. септембар 2022.

10,00, реферати:

- Доц. др Весна Стојановић, Факултет за пословне студије и право Универзитет Унион, Београд

„ Право на пензију по домаћим и иностраним прописима (сразмерна пензија)  

 

- Др Рајко Косановић, др Сања Пауновић, Савез самосталних синдиката Србије, Београд

„ Процеси централизације у здравственом осигурању у Р.Србији“

 

 • Доц. др Мила Петровић, факултет за пословне студије и право Универзитета Унион у Београду
Предности имане мирног решавања колективних радних спорова у Р.Србији“ 

 

 • Доц. др Александар Антић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
Социјално предузетништво у Р.Србији

 

 • Јована Мисаиловић, Институт за упоредно право у Београду
Изазови у погледу упућивања радника у радном праву Европске уније“

 

 • Сања Гојковић – Столић, судија Апелационог суда у Новом Саду
„Накнада штете због незаконитог престанка радног односа, са посебним освртом на проблеме у пракси у примени ставова 7 и 9 чл.191 Закона о раду“

 

- Јована Борјан Лазута, Агенција за мирно решавање радних спорова Републике Српске, Борислав Радић, јавни бележник, Република Српска „Анекс уговора о раду у правном систему Републике Српске“

- Јована Рајић Ћалић,Истраживач сарадник Института за упоредно право Београд, „Закон о радној пракси – нова шанса за младе или заблуда?"

 

Дискусија, питања и одговори 

Затварање Саветовања

ПРИЈАВА И КОТИЗАЦИЈА

Котизација за Котизација за учешће на Саветовању износи 15.000 дин. и уплаћује се на рачун Удружења.
За све информације у вези пријаве можете се обратити

Удружењу за радно право и социјално осигурање Србије

тел. 011/2644-464
тел. 060/3615153

или путем форме за пријаву кликом на дугме

 

СМЕШТАЈ

Саветовање ће бити одржано у хотелу "Дунав" где се у вези смештаја учесници могу обратити рецепцији, на адресу:

Рујанска бб, 31315 Златибор и на тел.38131841181, fax. 381313100219

Гости ће бити смештени у:

Хотелу "Дунав"

 

Хотелу "Central Inn"

 

Вили "Пековић"

 

Сви гости користиће храну у хотелу „Дунав“.

Удружење за радно право и социјално осигурање Србије

urs.radnopravo@gmail.com

Светозара Марковића
79/1
Београд 11000
Србиjа