Конвенција МОР-а бр. 90 – О ноћном раду деце у индустрији (ревидирана 1948.)

Према овој Конвенцији израз “ноћ” означава период од најмање 12 узастопних часова.
За децу млађу од 16 година овај период ће подразумевати интервал који је протекао између 10 часова увече и 6 часова ујутро.
За децу од пуних 16 година, а млађу од 18 овај интервал ће одредити надлежна власт и биће најмање 7 узастопних часова између 10 сати увече и 7 сати ујутро, надлежна власт ће моћи да пропише различите интервале за различите покрајине, индустрије, предузећа или гране индустрије и предузећа, али ће консултовати заинтересоване организације послодаваца и радника пре него што одреди интервал који почиње после 11 сати увече.

Конвенција МОР-а бр. 89 – О ноћном раду жена (ревидирана 1948.)

Општа конференција Међународне организације рада, Сазвана у Сан Франциску од стране Административног савета Међународног бироа рада, саставши се 17. јуна 1948. на свом тридесет и првом заседању, Пошто је одлучила …

Конвенција МОР-а бр. 88 – О служби за посредовање рада

Сваки члан Међународне организације рада за кога је ова Конвенција на снази треба да одржава или да се брине о одржавању јавне и бесплатне службе посредовања рада.
Основни задатак службе за посредовање рада треба да буде да се оствари, у сарадњи, ако је то потребно, са другим заинтересованим јавним и приватним установама, најбоља могућа организација за посредовање рада, као саставни део националног програма који иде за тим да обезбеди и одржава пуно запослење и да развије и користи средства производње.

Конвенција МОР-а бр. 87 – О синдикалним слободанама и заштити синдикалних права

Радници и послодавци, без икаквих изузетака, имају право без претходног одобрења, да образују организације по своме избору, као и да приступају овим организацијама, под искључивим условом да се придржавају статута ових последњих.
Радничке и послодавачке организације имају право на доношење својих статута и административних правила, слободних избора својих представника, организовање свога управљања и делатности и формулисања свога акционог програма.
Јавне власти морају се уздржавати сваке интервенције такве природе која би имала за циљ ограничење овога права или ометање законског извршења.