Конвенција МОР-а бр. 102 – О социјалном обезбеђењу

Општа конференција Међународне организације рада Сазвана у Женеви од стране Административног савета Међународног бироа рада, саставши се 4. јуна 1952. у своје тридесeтпето заседање, Пошто је одлучила да усвоји разне …

Конвенција МОР-а бр. 100 – О једнакости награђивања

ОПШТА СКУПШТИНА Међународне организације рада, Сазвана у Женеви од стране Управног већа Међународне канцеларије рада, где се и састала 6. јуна1951. године, на свом тридесет четвртом заседању, одлучивши усвојити разне …

Конвенција МОР-а бр. 98 – О правима организовања и колективних уговора

Радници треба да користе одговарајућу заштиту против свих дела дискриминације у материји запослења која би могла да буде штетна по синдикалну слободу.
Таква заштита се може нарочито применити уколико се ради о делима која би имала за циљ: а) да запослење радника подреде услову да се он не учлањује у синдикат или да престане да припада синдикату; б) да се отпусти радник, или да му се свим осталим средствима нанесе штета ради тога што је он члан синдиката или што учествује у синдикалним делатностима изван радних часова или, пристанком послодавца, за време радних часова.

Конвенција МОР-а бр. 97 – О миграцији у циљу запошљавања (ревидирана 1949)

Сваки члан Међународне организације рада за кога је ова конвенција на снази обавезује се да ће ставити на располагање на захтев Међународног бироа рада и других чланова следеће: (а) информације о националним политикама, законима и прописима који се односе на емиграцију и имиграцију; (б) информације о специјалним одредбама о миграцији у циљу запошљавања и условима рада и живота миграната; (ц) информација о општим споразумима и посебним аранжманима које је у вези са овим питањима закључио дотични члан.

Конвенција МОР-а бр. 92 – О смештају посаде (ревидирана 1949.)

Ова конвенција примењује се на сваки поморски брод механичког погона, државне или приватне својине који у комерцијалне сврхе служи транспорту робе или путника и који је регистрован на територији за коју је ова конвенција на снази.
Националним законодавством ће се одредити кад ће се брод сматрати као поморски брод у смислу ове конвенције.

Конвенција МОР-а бр. 91 – О плаћеном годишњем одмору помораца (ревидирана 1949.)

Ова конвенција примењује се на сваки поморски брод на механички погон, јавне или приватне својине, који је намењен у сврхе трговине за превоз робе или путника и који је регистрован на терирорији за коју важи ова конвенција.
Национално законодавство ће утврдити када ће се неки брод сматрати као поморски брод.

Конвенција МОР-а бр. 90 – О ноћном раду деце у индустрији (ревидирана 1948.)

Према овој Конвенцији израз “ноћ” означава период од најмање 12 узастопних часова.
За децу млађу од 16 година овај период ће подразумевати интервал који је протекао између 10 часова увече и 6 часова ујутро.
За децу од пуних 16 година, а млађу од 18 овај интервал ће одредити надлежна власт и биће најмање 7 узастопних часова између 10 сати увече и 7 сати ујутро, надлежна власт ће моћи да пропише различите интервале за различите покрајине, индустрије, предузећа или гране индустрије и предузећа, али ће консултовати заинтересоване организације послодаваца и радника пре него што одреди интервал који почиње после 11 сати увече.

Конвенција МОР-а бр. 89 – О ноћном раду жена (ревидирана 1948.)

Општа конференција Међународне организације рада, Сазвана у Сан Франциску од стране Административног савета Међународног бироа рада, саставши се 17. јуна 1948. на свом тридесет и првом заседању, Пошто је одлучила …

Конвенција МОР-а бр. 88 – О служби за посредовање рада

Сваки члан Међународне организације рада за кога је ова Конвенција на снази треба да одржава или да се брине о одржавању јавне и бесплатне службе посредовања рада.
Основни задатак службе за посредовање рада треба да буде да се оствари, у сарадњи, ако је то потребно, са другим заинтересованим јавним и приватним установама, најбоља могућа организација за посредовање рада, као саставни део националног програма који иде за тим да обезбеди и одржава пуно запослење и да развије и користи средства производње.

Конвенција МОР-а бр. 87 – О синдикалним слободанама и заштити синдикалних права

Радници и послодавци, без икаквих изузетака, имају право без претходног одобрења, да образују организације по своме избору, као и да приступају овим организацијама, под искључивим условом да се придржавају статута ових последњих.
Радничке и послодавачке организације имају право на доношење својих статута и административних правила, слободних избора својих представника, организовање свога управљања и делатности и формулисања свога акционог програма.
Јавне власти морају се уздржавати сваке интервенције такве природе која би имала за циљ ограничење овога права или ометање законског извршења.