ЗАКОН О УПОТРЕБИ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА

ЗАКОН О УПОТРЕБИ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 38/15 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се употребa знаковног језика, односно право …

ЗАКОН О УСЛОВИМА ЗА УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ПРИВРЕМЕНИ РАД У ИНОСТРАНСТВО И ЊИХОВОЈ ЗАШТИТИ

  На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О УСЛОВИМА ЗА УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ПРИВРЕМЕНИ РАД У ИНОСТРАНСТВО И ЊИХОВОЈ ЗАШТИТИ …

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености

“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015 На основучлана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ опроглашењу Закона о запошљавањуи осигурањуза случај незапослености Проглашава се Закон …

Закон о запошљавању странаца

ЗАКОН о запошљавању странаца “Службени гласник РС”, број 128 од 26. новембра 2014. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Овим законом уређују се услови и поступак за запошљавање странaца у Републици …

Закон о раду

ЗАКОН О РАДУ РС (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)   I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1 Права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по …

ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

  ЗАКОН О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2011)   I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1 Овим законом уређује се делатност социјалне заштите, циљеви и начела социјалне заштите, …