Конвенција МОР-а бр. 89 – О ноћном раду жена (ревидирана 1948.)

Општа конференција Међународне организације рада,

Сазвана у Сан Франциску од стране Административног савета Међународног бироа рада, саставши се 17. јуна 1948. на свом тридесет и првом заседању,

Пошто је одлучила да усвоји разне предлоге који се односе на делимичну ревизију Конвенције о ноћном раду (жена), 1919, усвојене од стране Конференције на њеном првом заседању, и Конвенције о ноћном раду (жена) (ревидирану), 1934, усвојене од стране Конференције на њеном осамнаестом заседању, питање које претставља девету тачку дневног реда заседања,

Сматрајући да ти предлози треба да добију форму међународне конвенције,

Усваја данас 09.07.1948. године следећу конвенцију, која ће бити названа Конвенција о ноћном раду (жена) (ревидирана), 1948:

ДЕО I.

Опште одредбе

Члан 1

 1. У смислу ове Конвенције сматраће се као “индустријска предузећа” нарочито:

а) рудници, каменоломи и екстрактивне индустрије сваке врсте;

б) индустрије у којима се производи израђују, измењују, чисте, оправљају, украшавају, довршавају, припремају за продају, руше или разваљују, или у којима се материјал прерађује, подразумевајући ту изградњу бродова, производњу, прерађивање и преношење електрицитета и моторне снаге уопште;

ц) предузећа за изградњу и грађевинарство, укључујући и радове изградње, оправљања, одржавања, мењања и демолирања.

 1. Надлежна власт ће одредити границу између индустрије, с једне стране, пољопривреде, трговине и других неиндустријских радова, с друге стране.

Члан 2

У смислу ове Конвенције израз “ноћ” означава период од најмање једанаест непрекидних часова укључујући интервал одређен од стране надлежне власти од најмање седам непрекидних часова између десет часова ноћу до 7 часова ујутру; надлежна власт може прописати разне интервале за разне области индустрије, предузећа или гране индустрије или предузећа, али ће консултовати организације послодаваца и радника пре него што одреди интервал који почиње после једанаест часова ноћу.

Члан 3

Жене, без разлике година старости, не могу бити запослене ни у једном индустријском предузећу, јавном или приватном, нити у ма којем погону једног од ових предузећа, са изузетком предузећа у којима су запослени само чланови исте породице.

Члан 4

Члан 3 неће се примењивати:

а) у случају више силе, кад у предузећу настане прекид рада који се не може предвидети и који нема периодични карактер;

б) у случају кад се рад обавља било на сировинама, било на материјалима у току израде, који су подложни брзом кварењу, ако је потребно да се ови материјали спасу од неизбежне пропасти.

Члан 5

 1. Кад то, због нарочито озбиљних околности, национални интерес буде захтевао, забрана ноћног рада жена моћи ће да се укине одлуком владе, након консултовања са заинтересованим организацијама послодаваца и радника.
 2. О укидању ове забране заинтересована влада треба да обавести Генералног директора Међународног бироа рада у свом годишњем извештају о примени Конвенције.

Члан 6

У индустријским предузећима подложним сезонским утицајима и у свим случајевима када изузетне околности то захтевају, дужина ноћног периода означена у члану 2. може бити скраћена на десет часова за време шездесет дана годишње.

Члан 7

У земљама у којима је због климе рад дању нарочито тежак, ноћни период може бити краћи од онога који је означен у предњим члановима, под условом да се у накнаду даје у току дана одговарајући одмор.

Члан 8

Ова се Конвенција не примењује:

а) на жене које заузимају руководеће место или место техничког карактера за које сносе одговорност;

б) на жене упослене у службама за хигијену и социјалим службама а које обично не обављају мануелни посао.

ДЕО II.

Нарочите одредбе које се односе на неке земље

Члан 9

У земљама у којима се не примењује никаква државна уредба у вези са запослењем жена ноћу у индустриским предузећима, израз “ноћ” моћи ће привремено и за време од највише три године означавати, према слободној одлуци владе, период од само 10 часова, под којим се подразумева интервал, одређен од стране надлежне власти, од најмање седам непрекидних часова између десет часова у ноћи и седам часова ујутру.

Члан 10

 1. Одредбе ове Конвенције примењују се на Индију под резервом измена предвиђених у овом члану.
 2. Поменуте одредбе примењују се на све територије за чију је примену надлежна законодавана власт Индије.
 3. Израз “индустриска предузећа” обухвата:

а) творнице, одређене као такве у закону о творницама Индије (Indian Factories Act);

б) руднике на које се примењује закон о рудницима Индије (Indian Mines Act).

Члан 11

 1. Одредбе ове Конвенције примењују се на Пакистан под резервом измена предвиђених у овом члану.
 2. Поменуте одредбе примењују се на све територије за чију је примену надлежна законодавна власт Пакистана.
 3. Израз “индустриска предузећа” обухвата:

а) творнице, дефинисане као такве у закону о творницама (Factories Act);

б) руднике на које се примењује закон о рудницима (Mines Act).

Члан 12

 1. Међународна конференција рада може, на сваком заседању на чијем дневном раду се налази ово питање, да прихвати са већином од две трећине гласова нацрте амандмана на један или више претходних чланова ИИ дела ове Конвенције.
 2. Такав нацрт амандмана треба да означи члана или чланове на које се он примењује и треба у року од једне године или, због изузетних околности, у року од осамнаест месеци од дана закључења заседања Конференције, да буде поднет од стране члана или чланова на које се он примењује, власти или властима у чију надлежност спада предмет, са циљем да добије законску важност или да се могу предузети друге мере у том циљу.
 3. Члан који добије одобрење од власти или надлежне власти обавестиће о својој формалној ратификацији амандмана Генералног директора Међународног бироа рада у циљу регистровања.
 4. Такав нацрт амандмана, већ ратификован од стране члана и чланова на које се он примењује, ступиће на снагу као амандман на ову Конвенцију.

ДЕО III

Завршне одредбе

Члан 13

Службене ратификације ове Конвенције биће поднесене Генералном директору Међународног бироа рада који ће их регистровати.

Члан 14

 1. Ова Конвенција везиваће само чланове Међународне организације рада чија ратификација буде регистрована од стране Генералног директора.
 2. Она ће ступити на снагу дванаест месеци након што ратификације двају чланова буду регистроване од стране Генералног директора.
 3. После тога, ова ће Конвенција ступити на снагу за сваког члана дванаест месеци од дана кад њена ратификација буде регистрована.

Члан 15

 1. Сваки члан који је ратификовао ову Конвенцију може, по истеку периода од 10 година после њеног првобитног ступања на снагу, отказати Конвенцију актом упућеним Генералном директору Међународног бироа рада који ће га регистровати. Отказ ступа на снагу после годину дана пошто буде регистрован.
 2. Сваки члан који ратификује ову Конвенцију, а који у току године по истеку периода од 10 година поменутог у претходном параграфу, не буде користио могућност отказа, предвиђену овим чланом, биће везан за нови период од десет година, а после тога моћи ће да откаже Конвенцију по истеку сваког периода од 10 година, под условима предвиђеним овим чланом.

Члан 16

 1. Генерални директор Међународног бироа рада обавестиће све чланове Међународне организације рада о регистровању свих ратификација и отказа који му буду достављени од стране чланова Организације.
 2. Обавештавајући чланове Организације о регистровању ратификације која му буде поднесена, Генерални директор скренуће пажњу члановима Организације на датум кад ова Конвенција ступа на снагу.

Члан 17

Саобразно члану 102. Повеље Уједињених нација, Генерални директор Међународног бироа рада доставиће Генералном секретару Уједињених нација ради регистрације потпуна обавештења о свим ратификацијама и свима отказима које буде регистровао према претходним члановима.

Члан 18

По истеку сваког периода од 10 година од дана почетног ступања на снагу ове Конвенције, Административни савет Међународног бироа рада треба да поднесе Општој конференцији извештај о примени ове Конвенције и да одлучи да ли треба унети у дневни ред Конференције питање њезине потпуне или делимичне ревизије.

Члан 19

 1. У случају да Конференција усвоји нову конвенцију која у потпуности или делимично мења ову Конвенцију, осим ако нова конвенција предвиђа другачије:

а) ратификација нове конвенције од стране неког члана, повлачиће ипсо јуре, без обзира на напред наведени чл. 15. непосредни отказ ове Конвенције, под резервом да је нова конвенција која мења ранију ступила на снагу;

б) од дана ступања на снагу нове конвенције, ова Конвенција престаће да буде отворена за ратификацију члановима.

 1. Ова Конвенција остаће у сваком случају на снази по форми и садржају за чланове који је буду ратификовали, а који не ратификују нову конвенцију.

Члан 20

Француски и енглески текст ове Конвенције су пуноважни.