Конвенција МОР-а бр. 32 – О заштити лучких радника од несрећа на раду

Општа конференција Међународне организације рада, сазвана у Женеви од стране Административног савета Међународног бироа рада, која се састала 12. априла 1932. године на свом шеснаестом заседању,

пошто је одлучила да усвоји разне предлоге у вези са делимичном ревизијом Конвенције о заштити од несреће на послу радника запослених на утовару и истовару бродова коју је усвојила Конференција на свом дванаестом заседању, које питање је било четврта тачка дневног реда заседања,

 

сматрајући да ови предлози треба да добију облик међународне конвенције,

 

усваја на дан 27.04.1932. године, следећу конвенцију која ће носити назив Конвенција о заштити лучких радника од несрећа на раду, измењена 1932. године, коју ће ратификовати чланице МОР сагласно одредбама Устава Међународне организације рада.

 

Члан 1.

За сврхе ове конвенције:

1) израз "послови" означава и подразумева целокупан или део рада који се обавља на копну или на броду, при утовару или истовару сваког брода поморске или унутрашње пловидбе, изузимајући ратне бродове, у свакој поморској или унутрашњој луци, на сваком доку, пристаништу, кеју или неком другом сличном месту где се тај посао обавља;

2) израз "радник" подразумева свако лице запослено на тим пословима.

Члан 2.

1. Сви редовни путеви прилаза који воде преко неког базена, пристаништа, кеја или другог сличног места које радници користе при доласку до места рада или у повратку са истог, као и сва радна места на копну, треба да се одржавају у таквом стању које ће осигурати безбедност радника који их користе.

2. Посебно:

1) сва места рада на копуну и сви опасни делови поменутих прилаза који до њих доводе, подразумевајући и најближи јавни пут, треба да буду безопасно и добро осветљени;

2) са пристаништа и кејова треба уклонити робу у тој мери да се ослободи прелаз до прилаза поменутих у члану 3;

3) када је остављен пролаз дуж целе ивице пристаништа или кеја, он треба да је широк најмање 90 цм (3 стопе) и ослобођен сваке препреке изузев непокретних објеката, машина и оруђа који се користе;

4) уколико буде изводљиво, и с обзиром на промет и на службу:

а) сви опасни делови прилаза који воде на места рада (нпр. опасни отвори, заокрети и ивице) треба да буду снабдевени одговарајућим парапетима високим најмање 75 цм (2 стопе и 6 цоли);

б) опасни пролази на мостовима, кесонима и вратима сувог дока треба да су ограђени са сваке стране неиспрекиданим парапетима у висини од најмање 75 цм (2 стопе и 6 цоли) на довољној дужини која не прелази 4,50 метара (5 јарди);

5) услови у вези са димензијама, предвиђени у тачки 4. овог члана, сматрају се испуњеним у односу на материјал (машине) који су у употреби на дан ратификовања ове конвенције ако бројке заиста остварених мера нису ниже преко 10% од бројки наведених у горњој тачки 4.

Члан 3.

1. Када се неки брод налази уз пристанишни кеј или поред неког другог брода ради поменутих послова који се имају обавити, радницима треба осигурати безбедно долажење и одлажење с брода, уколико околности нису такве да могу да то учине и без специјалних сигурносних направа (уређаја) и да при том не буду без потребе изложени опасностима несрећног случаја.

2. Ова средства за прилаз треба да буду:

а) када је изводљиво, бродски сиз, мостић или неки сличан уређај;

б) у другим случајевима лествице.

3. Уређаји побројани у тачки 2. под а) овог члана треба да су широки најмање 55 цм (22 цола), треба да буду солидно причвршћени тако да не могу да се покрећу, нагиб не треба да буде сувише јак и треба да су начињени од квалитетног материјала и одржавани у исправном стању; они треба да су са обе стране, целом дужином, снабдевени оградом високом најмање 82 цм (2 стопе и 9 цола) или, ако се ради о бочном сизу, он треба да је снабдевен оградом исте висине само с једне стране, под условом да је друга страна правилно заштићена боком брода.

При свему томе, од свих уређаја ове врсте који су у употреби на дан ратификовања ове конвенције могу се и даље користити:

а) они који су са обе стране снабдевени оградама најмање 80 цм (2 стопе и 8 цола) све док се не замене новим,

б) они који су са обе стране снабдевени оградом од најмање 75 цм (2 стопе и 6 цоли) нето висине, за време од две године од дана ратификовања ове конвенције.

4. Лестве поменуте у тачки 2. под б) овог члана треба да буду довољне дужине и правилно причвршћене.

5 а) Надлежни органи могу дозволити одступање од одредаба овог члана сваки пут када сматрају да поменути уређај није неопходан за безбедност радника.

б) Одредбе овог члана се неће примењивати на платформе или мостиће када ови искључиво служе за обављање посла.

6. Радници не треба да користе и не могу бити обавезани да користе друга средства за прилаз, осим оних која су посебно назначена или дозвољена на основу овог члана.

Члан 4.

У случају да радници приликом обављања посла треба да долазе на брод или да се враћају преко воде, треба предвидети одговарајуће мере за обезбеђење њиховог превоза, подразумевајући ту услове које треба да испуњавају чамци који служе за тај превоз.

Члан 5.

1. Када радници треба да обављају посао у бродским спремиштима чије се дно налази на више од 1,50 м (5 стопа) од нивоа палубе, треба им ставити на располагање средства прилаза која пружају безбедност.

2. Ова средства прилаза се обично састоје од лествица које се могу сматрати као безбедне само:

а) ако пружају стопалама ослонац чија је дубина, повећана простором иза лествица, најмање 11,5 цм (4 1/2 цола) према ширини од најмање 25 цм (10 цола) и ако пружају солидан ослонац рукама;

б) ако нису увучене под палубу више него што је нормално потребно да би гротло било слободно;

ц) ако их продужују или су на истој линији са уређајима који пружају чврст ослонац стопалима и рукама, и који су постављени на порубу гротла на палуби (нпр. окови за уклинчење, или пречке);

д) ако уређаји, поменути у претходној тачки, пружају за стопала ослонац чија дубина, повећана простором иза тих уређаја износи најмање 11,5 цм (4 1/2 цола) за ширину од најмање 25 цм (10 цола);

е) ако постоје засебне лествице између доњих палуба, и ако су, уколико је изводљиво, те лествице на линији лествица које полазе са горње палубе.

Међутим, ако због конструкције брода постављање лествица није изводљиво, надлежни органи ће моћи да дозволе нека друга средства прилаза, с тим да ти прилази испуњавају услове које овај члан прописује за бродске лестве - уколико су примењиви.

Кад су у питању бродови који су постојали на дан ратификовања ове конвенције, сматра се да су услови у погледу мера из подтачака а) и д) ове тачке задовољени, све од замене бродских лестава и уређаја, ако стварне мере нису за више од 10% од мера поменутих у подтачкама а) и д).

3. Треба оставити довољно слободног простора за прилаз отвору на палуби.

4. Тунели осовине пропелера да са обе стране буду снабдевени одговарајућим ослонцима за руке и ноге.

5. Ако лестве треба да се користе у спремишту неког брода без палубе, предузетник посла је дужан да прибави ове лестве. Оне треба да на свом горњем делу имају куке или неке друге направе које ће омогућити да се причврсте.

6. Радници не могу користити нити бити обавезни да користе друге прилазе осим оних који су предвиђени и одобрени на основу овог члана.

7. Бродови који су постојали на дан ратификовања ове конвенције изузети су од примене услова о димензијама предвиђених одредбама тачке 2. под а) и б) и одредбама тачке 4. овог члана у току периода који не премаша четири године, рачунајући од дана ратификовања.

Члан 6.

1. Док се радници налазе на броду ради обављања посла, свако гротло спремишта бродског товара приступачно радницима, чија висина од нивоа палубе до дна спремишта прелазни 1,50 м (5 стопа) и које није заштићено порубом у нето висини до најмање 75 цм, треба док се не користи за пренос робе, угља и другог материјала, да буде ограђено браником у висини од 90 цм или да буде добро затворено. Националним законодавством ће се предвидети да ли ће се одредбе овог члана примењивати за време обеда или осталих краћих прекида рада.

2. У случају потребе предузеће се сличне мере ради заштите свих отвора на палуби који би могли да представљају опасност за раднике.

 

Члан 7.

1. Када послови треба да се обављају на броду, прилази ка том броду и сва места на броду на којима су радници запослени или на која могу бити позвани да дођу у току рада, треба да буду добро осветљени.

2. Треба поставити средства за расвету која неће угрожавати безбедност радника ни ометати пловидбу других бродова.

 

Члан 8.

Ради безбедности радника када су запослени око скидања или намештања поклопца на гротлу палубе као и спона и металних пречки које служе за покривање отвора:

1) поклопци као и споне које служе за покривање гротла палубе треба да се одржавају у усправном стању;

2) поклопци гротла треба да су снабдевени ручкама које одговарају њиховој величини и тежини, осим ако с обзиром на конструкцију гротла и поклопца ручке нису потребне;

3) споне и металне пречке које служе за покривање гротла треба ради скидања и намештања да буду снабдевене направама, тако да радници не дођу у ситуацију да на њих стају да би причврстили направе о којима је реч;

4) на свим поклопцима гротла палубе, на спонама и металним пречкама, ако нису међусобно замењивани, треба да буде јасно означено којој палуби и којем гротлу припадају, као и њихово место на истима;

5) поклопци гротла се не могу користити за прављење подијума за руковање бродским товаром, ни за било какву другу сврху која би проузроковала њихово оштећење.

Члан 9.

1. Предузеће се одговарајуће мере да се машине за дизање терета и помоћне справе, причвршћене или покретне, користе за послове на копну или на броду само ако су исправне и функционишу без опасности.

2. Посебно:

1) пре него што се ставе у употребу, те машине и справе причвршћене на броду, које се на основу националних законодавстава сматрају као њихови помоћни додаци, као и ланце и металне конопце чија је употреба везана за њихово функционисање, треба, према прописаним условима да провери и испроба надлежно лице овлашћено од националних органа, и њихово максимално оптерећење треба да се посведочи једном потврдом;

2) после стављања у употребу свака машина за дизање која се користи на копну или на броду и све справе причвршћене на броду које се на основу националног законодавства сматрају као њихови помоћни додаци, подробно ће се прегледати или контролисати у следећим условима:

а) подробно се прегледају сваке четврте године и контролишу сваких 12 месеци: диреци (товарнице), оснаци самарице, прстени и обручи на јарболу, очњаци, штропови за тегљење и све остале причвршћене справе које је врло тешко демонтирати;

б) подробно ће се контролисати сваких 12 месеци: све машине за дизање (нпр. кранови и чекрци), котураче, спојни беочузи и све остале помоћне справе које нису поменуте под а).

Сав покретни материјал (на пример ланци, метални конопци, прстенови, куке) контролише се сваки пут пре стављања у употребу - осим у случају ако су били прегледани у току претходног месеца.

Ланце не треба скраћивати везивањем чворова и треба предузети мере предострожности да би се спречило оштећење трењем о оштре ивице.

Ушице или сплетишта металне ужади треба да имају најмање три завоја са целокупним струком конопца и два завоја са половином жица одсечених од сваког струка. Ипак, овај пропис не треба да утиче у смислу спречавања коришћења неког другог облика сплетишта који је исто тако добар као и облик који предвиђа ова одредба.

3. Ланци и сличне справе које се наводе у националном законодавству (на пример куке, прстенови, споне, ланчани прстенови) треба, уколико нису подвргнути некој другој довољној обради прописаној националним законодавством, да се жежу у следећим условима под контролом неког надлежног лица које овласте национални органи:

а) Ланци и поменуте справе на броду:

1) ланци и справе опште употребе од 12 1/2 милиметра или мање, једанпут у 6 месеци;

2) сви остали ланци и справе (укључујући и ланце стропа за тегљење, али искључујући распонице причвршћене за диреке или јарболе) који су у редовној употреби, једанпут у 12 месеци.

При свему томе, у случају справа ове врсте које се користе искључиво на крановима и осталим ручним дизалицама, интервал предвиђен у тачки 1. биће дванаест месеци уместо шест, а интервал предвиђен у подтачки 2) биће две године уместо дванаест месеци.

Поред тога ако надлежни орган сматра да с обзиром на димензије, конструкције, материјале, на ретку употребу свих горе поменутих направа, није потребно придржавати се одредаба ове тачке у вези са поновним жежењем ради заштите радника, поменути орган може писменом потврдом (коју може поништити, по свом нахођењу) да изузме те справе од примене поменутих одредаба под условима који се могу предвидети у потврди.

б) Поменути ланци и справе који се не налазе на броду:

предвидеће се мере за обезбеђење жежења тих ланаца и справа.

ц) Поменути ланци и справе који се налазе или се не налазе на броду:

ланци и справе који су били продужени, преправљени или поправљени путем заваривања, треба поново да се испробају и провере.

4. На копну или на броду, већ према случају, чувају се веродостојни записници који представљају довољну претпоставку о безбедности функционисања машина и справа о којима је реч; у ове записнике треба да се унесе максимум дозвољеног оптерећења, као и датум и резултат проба и провера предвиђених у тач. 1. и 2. овог члана и поновног жежења или других обрада предвиђених у тачки 3.

Лице задужено за чување записника даје исте на увид сваком овлашћеном лицу, на његов захтев.

5. На свим крановима, дирецима и ланчаним штроповима, као и на свим сличним справама за подизање терета које се користи на броду, а које су предвиђене националним законодавством, треба јасно обележити највеће дозвољено оптерећење. На личним штроповима највеће оптерећење је видљиво означено бројкама или словима на самим ланцима или на некој плочици или прстену од постојаног материјала причвршћеном на тим ланцима.

6. Сви мотори, зупчаници, трансмисиони ланчани или фрикциони уређаји, електрични спроводници под притиском, спроводници паре (уколико се не увиди да својим местом или својом конструкцијом представљају гаранцију у погледу безбедности свих запослених радника, као да су прописано заштићени) треба да су снабдевени заштитним направама тамо где је то изводљиво, с тим да не ометају безбедност маневрисања брода.

7. Кранови чекрци треба да буду снабдевени таквим заштитним средствима која смањују до минимума опасност пада терета приликом дизања или спуштања.

8. Треба предузети одговарајуће мере за спречавање да искоришћена пара и, у границама могућности, свежа пара из сваког чекрка или крана не смањују видљивост сваког радног места на коме је запослен неки радник.

9. Треба предузети одговарајуће мере да би се спречило неочекивано испадање дирека из његовог лежишта.

 

Члан 10.

Само довољно стручним лицима, достојним поверења, може се поверити руковање дизалицама и апаратима за пренос, без обзира да ли се покрећу на механички погон или друкчије, или да дају знаке руковаоцима тих машина или пак да надзиру штроп за терет који се покреће помоћу витла или добоша.

 

Члан 11.

1. Никакав терет не сме да виси на неком уређају за дизање ако исти није под ефикасном контролом надзорног стручног лица - за време док терет виси.

2. Треба предвидети одговарајуће мере за постављање лица које даје сигнале ако је његово присуство потребно за безбедност радника.

3. Треба предвидети мере за спречавање коришћења опасних метода рада при слагању на гомилу и растурању гомиле, утовару и истовару бродског товара или руковању у вези с тим.

4. Пре него што се стави у употребу гротло палубе, с њега треба скинути све пречке и споне или их чврсто углавити да се не би померале.

5. Треба предузети сваку меру предострожности да би се радницима олакшало да напусте бродско спремиште или међупалубље ако су тамо запослени на утовару и истовару угља или другог расутог бродског терета.

6. Никаква платформа се не може користити за послове ако није чврсто конструисана, подупрта како треба и, ако је потребно, солидно причвршћена.

За преношење терета између брода и копна не могу се користити теретна колица ако је платформа нагнута толико да представља опасност.

Ако је потребно, платформа треба да буде обложена одговарајућом материјом да би се спречило клизање радника.

7. Када је радни простор у бродском спремишту ограничен на квадрат гротла, не треба, осим у циљу отпочињања истовара или стављања терета у строп:

а) причвршћивати куке на обруче или конопце којима су причвршћене бале памука, вуне, плуте, вреће са јутом или друга слична роба;

б) употребљавати двокуке за утоваривање и истоваривање буради, када би, с обзиром на конструкцију и на врсту буради и на распоред и стање кука, њихова употреба представљала опасност.

8. Ниједну справу за дизање, ма каква да је, не треба оптерећивати преко одобреног максимума, осим у изузетним случајевима, а у тим случајевима - само у оној мери у којој је дозвољено на основу националних прописа.

9. Копнени кранови променљивог капацитета (на пример дизањем и спуштањем крака дизалице (товарице) капацитет носивости варира према углу) треба да буду снабдевени аутоматским индикатором или таблицом која показује максимум оптерећења који одговарају нагибним условима крака.

 

Члан 12.

Националним законодавством треба предвидети мере предострожности неопходне за обезбеђење одговарајуће заштите радника, имајући при том у виду околности сваког појединог случаја, када раде у контакту или у близини робе која сама по себи представља опасност по њихов живот или здравље, било по својој природи или због стања у коме се налази у том тренутку, или кад раде на местима где је та роба стајала.

 

Члан 13.

1. За пружање помоћи у пристаништима, на доковима, кејовима и другим сличним местима која се често користе за обављање послова, средства и олакшице које у том смислу треба да предвиди национално законодавство, имајући у виду локалне прилике, треба да су организовани тако да прва помоћ може да се пружи брзо и да се код озбиљнијег удеса повређени брзо пренесе у најближу болницу. На местима о којима је реч треба имати стално довољну залиху материјала за прву помоћ, који ће се држати у исправном стању и на лако приступачним местима, тако да се може одмах користити у току радног времена. О материјалу прве помоћи треба да се стара једно или више одговорних лица, подразумевајући једно или више лица способних да пруже прву помоћ и то одмах, у току радног времена.

2. У поменутим пристаништима, у доковима, на кејовима и сличним местима, треба предвидети и мере за спасавање радника који би пали у воду.

 

Члан 14.

Нико не може имати право да скида или помера ограде, мостиће, справе, лестве, уређаје или средства за спасавање, светиљке, натписе, платформе или ма које друге објекте предвиђене одредбама ове конвенције, осим лица које је за то овлашћено или, у случају потребе, поменуте објекте треба вратити на место по истеку времена за које је било потребно њихово скидање.

 

Члан 15.

1. Свака чланица може да одобри потпуна или делимична одступања од примене одредаба ове конвенције на пристаниште, док, кеј или друго слично место на коме се послови само повремено обављају или на коме је промет мали и ограничен на мале бродове, или пак на извесне специјалне бродове или специјалне категорије бродова или на бродове испод одређене носивости или у случају где се због климатских услова практично не може захтевати спровођење одредаба ове конвенције.

2. Међународни биро рада треба да буде обавештен о одредбама на основу којих су одобрена потпуна или делимична одступања.

 

Члан 16.

Осим изузетака предвиђених у другим члановима, мере предвиђене овом конвенцијом које се односе на конструкцију или трајну опрему брода, треба да се примене без одлагања на бродове чија је изградња почела после датума ратификовања ове конвенције и треба да се примењују на све остале бродове у року од четири године рачунајући од тог датума. При свему томе, пре истека тог рока, поменуте мере треба да се примењују на све остале бродове под условом да то буде практично изводљиво.

 

Члан 17.

Ради обезбеђења правилног примењивања свих прописа и правилника установљених у циљу заштите радника против несреће на послу:

1) у поменутим правилницима треба јасно утврдити која су лица или органи одговорни за спроводење прописа,

2) треба предузети мере за успостављање једног ефикасног система инспекције и за утврђивање санкција у случају кршења прописа,

3) текстове и изводе правилника и прописа треба поставити на видна места докова, пристаништа, кејова и осталих сличних места која се често користе за обављање послова.

 

 

Члан 18.

1. Свака чланица се обавезује да са другим чланицама које су ратификовале ову конвенцију, закључује међусобне споразуме, нарочито укључујући у те споразуме узајамно признавање мера које су предузете у њиховим земљама у погледу испитивања и жежења, и узајамно признавање потврда и записника који се на то односе.

2. Ова обавеза се предузима под условом да је, у погледу изградње бродова и справа које се користе на броду и у погледу записника, као и разних прописа које треба примењивати на броду на основу ове конвенције, свака чланица сигурна да све мере које је усвојила друга чланица гарантују радницима општи ниво безбедности исто толико ефикасан као и ниво који прописује њено сопствено законодавство.

3. Осим тога, владе воде строго рачуна о обавезама из тачке 11. члана 19. Устава МОР.

 

Члан 19.

Службена ратификовања ове конвенције у условима утврђеним Уставом МОР, достављају се генералном директору Међународног бироа који ће их регистровати.

 

Члан 20.

1. Ова конвенција обавезује само оне чланице Међународне организације рада чије је ратификовање регистровано у Међународном бироу рада.

2. Ова конвенција ступа на снагу дванаест месеци после регистровања ратификовања двеју чланица од стране генералног директора.

3. Следствено томе, ова конвенција ступа на снагу за сваку чланицу дванаест месеци после дана када ратификовање буде регистровано.

 

Члан 21.

Чим ратификовање двеју чланица буде регистровано у Међународном бироу рада, генерални директор Међународног бироа рада то саопштава свим чланицама МОР-а. Он им такође саопштава регистровање ратификовања које му доцније доставе све остале чланице Организације.

 

Члан 22.

1. Свака чланица која је ратификовала ову конвенцију може да је откаже по истеку периода од десет година, рачунајући од датума првобитног ступања на снагу конвенције, једним актом који се упућује генералном директору Међународног бироа рада који га региструје. Отказивање ступа на снагу годину дана после регистровања у Бироу.

2. Свака чланица која је ратификовала ову конвенцију и која у року од године дана после поменутог периода од десет година, није користила право отказивања предвиђено овим чланом, везана је новим периодом од 5 година, а затим може отказати ову конвенцију по истеку сваког периода од 5 година под условима предвиђеним овим чланом.

Члан 23.

Административни савет Међународног бироа рада, сваки пут кад сматра за потребно, подноси Општој конференцији извештај о примени ове конвенције и разматра да ли треба да стави на дневни ред конференције питање њене потпуне или делимичне ревизије.

 

Члан 24.

1. У случају да Међународна конференција усвоји нову конвенцију којом се потпуно или делимично мења ова конвенција, ратификовање нове измењене конвенције од стране неке чланице повлачило би по сили закона отказивање ове конвенције без одлагања, упркос члану 22 , под условом да је нова измењена конвенција ступила на снагу.

2. Почев од дана ступања на снагу измењене конвенције, ова конвенција би престала да буде отворена за ратификовање чланица.

3. Ова конвенција ће ипак остати и даље на снази по својој форми и садржини за чланице које би је ратификовале а које не би ратификовале нову измењену конвенцију.

 

Члан 25.

И француски и енглески текст ове конвенције су подједнако веродостојни.