Konvencija MOR-a br. 98 – O pravima organizovanja i kolektivnih ugovora

Radnici treba da koriste odgovarajuću zaštitu protiv svih dela diskriminacije u materiji zaposlenja koja bi mogla da bude štetna po sindikalnu slobodu.
Takva zaštita se može naročito primeniti ukoliko se radi o delima koja bi imala za cilj: a) da zaposlenje radnika podrede uslovu da se on ne učlanjuje u sindikat ili da prestane da pripada sindikatu; b) da se otpusti radnik, ili da mu se svim ostalim sredstvima nanese šteta radi toga što je on član sindikata ili što učestvuje u sindikalnim delatnostima izvan radnih časova ili, pristankom poslodavca, za vreme radnih časova.

Konvencija MOR-a br. 97 – O migraciji u cilju zapošljavanja (revidirana 1949)

Svaki član Međunarodne organizacije rada za koga je ova konvencija na snazi obavezuje se da će staviti na raspolaganje na zahtev Međunarodnog biroa rada i drugih članova sledeće: (a) informacije o nacionalnim politikama, zakonima i propisima koji se odnose na emigraciju i imigraciju; (b) informacije o specijalnim odredbama o migraciji u cilju zapošljavanja i uslovima rada i života migranata; (c) informacija o opštim sporazumima i posebnim aranžmanima koje je u vezi sa ovim pitanjima zaključio dotični član.