Први радни дан

06.10.2016. - Конгресна сала "Романија"

09:30 ОТВАРАЊЕ САВЕТОВАЊА

  • Проф. др Александар Петровић, Председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије
  • Зоран Лазић, помоћник министра у области рада Републике Србије
  • Јован Протић, Национални координатор Међународне организације рада за Србијупитања

РЕФЕРАТИ

10:00

Прoф. др Прeдрaг Joвaнoвић, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду, Радноправна способност;

Прoф. др Toдoр Кaлaмaтиeв, доц. др Александар Ристовски, Прaвни фaкултeт Скoпље, Уговорна забрана конкуренције (конкурентска клаузула) и њена улога у обезбеђивању доброг функционисања тржишта рада;  

Прoф. др Рaдoje Бркoвић, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у Крaгуjeвцу, Радноправни положај локалних службеника у Србији у светлу нових законских решења;

Прoф. др Жeљкo Mирjaнић, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у Бaњa Луци, Новине у радном законодавству;

Проф. др Живко Кулић, Правни факултет Универзитет Џон Незбит, Јелена Вуковић, Вук Кулић, Приступање колективном уговору;

Проф. др Горан Милошевић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Олакшице за доприносе за обавезно социјално осигурање;

Прeдрaг Tруфунoвић, судиja Врхoвнoг кaсaциoнoг судa Рeпубликe Србиje, Новине у судској пракси;

Миле Радивојевић, Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Ивица Лазовић, Заменик директора Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Стање у области мирног решавања радних спорова у Републици Србији и осврт на рад РАМРРС;

ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ПАРАГРАФ 

Параграф

ОКРУГЛИ СТО I

Радни односи у државним органима и локалној самоуправи

13:00

Модератори:

Проф. др Зоран Лончар, Правни факултет у Новом Саду

Иван Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе

Веселин Лекић, председник Жалбене комисије Владе Републике Србије

Проф. др Данило Рончевић, в.д. директор Служба за управљање кадровима РС

Љубодраг Пљакић, судија Врховног касационог Суда у пензији

ОКРУГЛИ СТО II

Измене радног законодавства и судска пракса (Закон о штрајку, Закон о Агенцијама за привремено уступање запослених, Закон о мирном решавању радних спорова)

17:00

Модератори:

Зоран Лазић,  помоћник министра, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

Предраг Трифуновић, Врховни касациони Суд

Проф. др Горан Обрадовић, Правни факултет Универзитета у Нишу

Миле Радивојевић, директор Агенције за мирно решавање радних спорова РС

ДРУГИ РАДНИ ДАН

07.10.2016. - КОНГРЕСНА САЛА "РОМАНИЈА"

09:30

Прoф. др Сeнaд Jaшaрeвић, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду, Нове тенденције у заштити личних података на раду у међународном праву;

Mr. Sci Волфганг Шустер (Wolfgang Schuster), Судија радног и социјалног суда у Бечу, Решавање радних спорова у Аустрији (II)

Проф. др Мијал Стојановић, ванредни професор на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Милош Деновић, Докторанд на Правном факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Процесноправни аспекти мобинга;

Проф. др Данило Рончевић, в.д. директора Службе за управљање кадровима Владе РС, Александар Антић, сарадник на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, Уговор без одређеног радног времена;

Љубодраг Пљакић, судија Врховног касационог суда у пензији, Основна начела новог закона о општем управном поступку;

Боривоје Живковић, судија Апелационог суда у Београду у пензији, Закључивање колективног уговора код послодавца;

Дејана Спасојевић Иванчић, адвокат и миритељ/арбитар при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, Повреда права на правично суђење у радним споровима;

Олга Вучковић Кићановић, саветник у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, Емоционална и социјална интелигенција у служби успешног пословања;

Весна Николић, адвокат из Београда, Радноправни институти из новог закона о полицији – примена и могућа тумачења;

Мр Весна Билбија, Јавно предузеће „Пошта Србије“, и арбитар/миритељ код Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Мере за непоштовање радне дисциплине са посебним освртом на меру опомене са најавом отказа;

Бошко Латковић, Национална служба за запошљавање Београд, Правни статус странаца упућених на рад у Републику Србију;

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВИХ ПУБЛИКАЦИЈА ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА

Praktikum za radno pravoПрактикум за радно и социјално право

Аутори:

Проф. др Радоје Брковић, редовни професор Правног факултета у Крагујевцу,

Доц. др Бојан Урдаревић, доцент Правног факултета Универзитета у Крагујевцу,

Александар Антић, сарадник на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу.

 

Дисциплинска одговорност запосленихДисциплинска одговорност запослених

Аутори:

Проф. др Горан Обрадовић, ванредни професор Правног факултета у Нишу,

Доц. др Слободанка Ковачевић Перић, доцент на Правном факултету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

ИЗЛЕТ

12:00 - 19:00

Посета Стопића пећини и Музеју на отвореном "Сирогојно"

Стопића пећина

21:00

ТРЕЋИ РАДНИ ДАН

08.10.2016. - КОНГРЕСНА САЛА "РОМАНИЈА"

09:30

Др Велизар Голубовић, Усклађивање пензија у праву Републике Србије и у упоредном праву;

Дoц. др Слoбoдaнкa Кoвaчeвић Пeрић, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у Приштини сa приврeмeним сeдиштeм у Кoсoвскoj Mитрoвици, Незапосленост младих;
 
Доц. др Љубинка Ковачевић, Прaвни фaкултeт Унивeрзитeтa у Београду, Престанак радног односа услед смрти, односно престнка његових субјеката;
 
Радован Безбрадица, Секретар Уставног суда Србије, Одлука Уставног суда донета по уставној жалби као извршна исправа;
 
Др Борислав Радић, дирeктoр Aгeнциjе зa мирнo рjeшaвaњe рaдних спoрoвa Рeпубликe Српскe, Ријешавање радних спорова према новом Закону о мирном ријешавању радних спорова у Републици Српској;
 
Доц. др Рајко Кличковић, Факултет Правних наука, Универзитет за пословне студије Бања Лука, Радни однос у контексту новог Закона о раду Републике Српске;

Доц. др Весна Симовић Звицер, Факултет политичких наука Подгорица, Трајање радног односа и радно вријеме као елементи појма радног односа у црногорском праву;

Доц. др Снежана Лакићевић, Правни факултет Унион Београд, О неопходности успостављања општег оквира за информисање и консултовање запослених у Републици Србији;

Доц. др Радислав Лале, Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву Република Српска, Дисциплинска одговорност запослених у свјетлу новог Закона о раду Републике Српске;
 
Дарко Божичић, асистент Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Приватне агенције за запошљавање у међународном, европском и домаћем праву и пракси;

ДИСКУСИЈА

12:00

ПОРУКЕ СА САВЕТОВАЊА

13:00