ЗАКОН О ВОЛОНТИРАЊУ

З А К О Н О ВОЛОНТИРАЊУ (“Службени гласник РС”, број 36/10) Основни текст на снази од 05.06.2010.године , у примени од 06.12.2010.године   I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Овим …

ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ И УСТАВНА ЖАЛБА

Апстракт: аутор у раду, кроз примере из праксе обрађује могућности заштите права запослених путем уставне жалбе, анализирајући позитивно правна решења из нашег и упоредног права.

Кључне речи: права из радног односа, заштита права, уставна жалба.