Konvencija MOR-a br. 98 – O pravima organizovanja i kolektivnih ugovora

Radnici treba da koriste odgovarajuću zaštitu protiv svih dela diskriminacije u materiji zaposlenja koja bi mogla da bude štetna po sindikalnu slobodu.
Takva zaštita se može naročito primeniti ukoliko se radi o delima koja bi imala za cilj: a) da zaposlenje radnika podrede uslovu da se on ne učlanjuje u sindikat ili da prestane da pripada sindikatu; b) da se otpusti radnik, ili da mu se svim ostalim sredstvima nanese šteta radi toga što je on član sindikata ili što učestvuje u sindikalnim delatnostima izvan radnih časova ili, pristankom poslodavca, za vreme radnih časova.

Konvencija MOR-a br. 97 – O migraciji u cilju zapošljavanja (revidirana 1949)

Svaki član Međunarodne organizacije rada za koga je ova konvencija na snazi obavezuje se da će staviti na raspolaganje na zahtev Međunarodnog biroa rada i drugih članova sledeće: (a) informacije o nacionalnim politikama, zakonima i propisima koji se odnose na emigraciju i imigraciju; (b) informacije o specijalnim odredbama o migraciji u cilju zapošljavanja i uslovima rada i života migranata; (c) informacija o opštim sporazumima i posebnim aranžmanima koje je u vezi sa ovim pitanjima zaključio dotični član.

Konvencija MOR-a br. 90 – O noćnom radu dece u industriji (revidirana 1948.)

Prema ovoj Konvenciji izraz “noć” označava period od najmanje 12 uzastopnih časova.
Za decu mlađu od 16 godina ovaj period će podrazumevati interval koji je protekao između 10 časova uveče i 6 časova ujutro.
Za decu od punih 16 godina, a mlađu od 18 ovaj interval će odrediti nadležna vlast i biće najmanje 7 uzastopnih časova između 10 sati uveče i 7 sati ujutro, nadležna vlast će moći da propiše različite intervale za različite pokrajine, industrije, preduzeća ili grane industrije i preduzeća, ali će konsultovati zainteresovane organizacije poslodavaca i radnika pre nego što odredi interval koji počinje posle 11 sati uveče.

Konvencija MOR-a br. 88 – O službi za posredovanje rada

Svaki član Međunarodne organizacije rada za koga je ova Konvencija na snazi treba da održava ili da se brine o održavanju javne i besplatne službe posredovanja rada.
Osnovni zadatak službe za posredovanje rada treba da bude da se ostvari, u saradnji, ako je to potrebno, sa drugim zainteresovanim javnim i privatnim ustanovama, najbolja moguća organizacija za posredovanje rada, kao sastavni deo nacionalnog programa koji ide za tim da obezbedi i održava puno zaposlenje i da razvije i koristi sredstva proizvodnje.

Konvencija MOR-a br. 87 – O sindikalnim slobodanama i zaštiti sindikalnih prava

Radnici i poslodavci, bez ikakvih izuzetaka, imaju pravo bez prethodnog odobrenja, da obrazuju organizacije po svome izboru, kao i da pristupaju ovim organizacijama, pod isključivim uslovom da se pridržavaju statuta ovih poslednjih.
Radničke i poslodavačke organizacije imaju pravo na donošenje svojih statuta i administrativnih pravila, slobodnih izbora svojih predstavnika, organizovanje svoga upravljanja i delatnosti i formulisanja svoga akcionog programa.
Javne vlasti moraju se uzdržavati svake intervencije takve prirode koja bi imala za cilj ograničenje ovoga prava ili ometanje zakonskog izvršenja.