Predsednik udruženja

Prof. dr Bojan Urdarević

Rođen je u Beogradu, 23.07.1977. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u mestu rođenja, a studije na Pravnom fakultetu u Beogradu započeo je 1996. godine. U toku studija, više puta je nagrađivan od strane Pravnog fakulteta u Beogradu za postignuti uspeh u toku studiranja, a bio je i korisnik državne i norveške stipendije. Diplomirao je u septembru 2000. godine sa prosečnom ocenom 9.41 i iste godine...

Više...


Potpredsednici udruženja

Prof. dr Senad Jašarević

Senad Jašarević rođen je 5. januara 1963. godine u Novom Sadu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Redovni profesor je i šef Katedre za radno i socijalno pravo, na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Predaje Radno pravo, Socijalno pravo, Sindikalno pravo, Radno i socijalno pravo EU, Kolektivno radno pravo, Međunarodno radno pravo. Na Fakultetu je obavljao funkciju prodekana za finansije u dva mandata od 2002-2007. Od 2018. do 2020. bio je predsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, a sada je predsednik uprave tog Udruženja.

Više...

Prof. dr Slobodanka Perić

 

Dr Slobodanka Perić (devojačko Kovačević) rođena je 1971. godine u Prištini gde je završila osnovnu i srednju školu. Studije prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini upisala je školske 1989/1990. godine i diplomirala 1993. godine.

Više...

Prof. dr Radoje Brković

Rođen je 1955. godine u Arilju. Neposredno po završetku studija zasnovao radni odnos u zvanju sekretara u preduzeću "Proleter" iz Arilja i u Obrazovnom centru Arilje u zvanju profesora pravnih predmeta. Na Pravnom fakultetu u Kragujevcu radni odnos zasnovao 1981. godine, izborom u zvanje asistenta pripravnika. 2003. godine izabran u zvanje redovnog profesora na...

Više...

Prof. dr Zoran Radulović

Rođen je 03. maja 1958. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1981. godine, zvanje magistra stekao je u aprilu 2005. godine na Pravnom fakultetu u Kragujevcu a doktorirao je u novembru 2008. godine na Megatrend Univerzitetu u Beogradu. Članstvo u profesionalnim udruženjima: Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Republike Srbije...

Više...


Sekretar udruženja

Dr Darko Božičić

 

Rođen je 1989. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju „Svetozar Marković“. Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu upisao je 2008. godine, a diplomirao je 2012. godine pre roka sa visokom prosečnom ocenom. Na istom fakultetu je 2014. godine završio akademske master studije odbranivši rad na temu „Pravo na kolektivno pregovaranje u međunarodnom, evropskom i domaćem pravu i praksi“. Doktorsku disertaciju „Ostvarivanje i zaštita prava na rad u digitalnoj ekonomiji“ odbranio je 2021. godine na matičnom fakultetu.

Više...Članovi uprave

Prof. dr Predrag Jovanović

Predsednik Upravnog odbora Udruženja

Rođen je 1951. godine u Pirotu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1975. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1980. godine, odbranivši sa odlikom magistarski rad "Problemi migracionih kretanja radne snage u Vojvodini". Doktorsku disertaciju "Zasnivanje radnog odnosa" odbranio je na istom fakultetu 1983. godine. Za asistenta Pravnog fakulteta u Novom Sadu ...

Više...

Predrag Trifunović

Od oca Petka, rođen je 1952. godine u Pranjanima. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1975. godine a pravosudni ispit položio 1977. godine.U Okružnom sudu u Požarevcu bio je sudijski pripravnik od 1975. godine do 1977. godine, a zatim stručni saradnik u istom sudu u toku 1978. godine. Na funkciji...

Više...

Prof. dr Živko Kulić

 

Rođen 1954. godine u selu Vrapcu, opština Medveđa, Republika Srbija. Diplomirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistarska teza i doktorska disertacija iz oblasti Radnog prava. Položio pravosudni ispit. Doktor pravnih nauka, profesor Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.

Više...

Prof. dr Danilo Rončević

Prof. dr Danilo Rončević je rođen 11.06.1973. godine u Manhajmu, SR Nemačka.

Diplomirao je 1999. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, nakon čega je odmah upisao poslediplomske studije na radno-pravnom smeru istoga fakulteta.  Magistarsku tezu pod naslovom „Diskriminacija u zapošljavanju“ odbranio je u septembru 2004. godine pred Komisijom u sastavu: prof. dr Radoje Brković (mentor), prof. dr Nevenka Bačanin i prof. dr Aleksandar Petrović. Doktorsku disertaciju, pod nazivom „Primena akata Međunarodne organizacije rada u nacionalnim zakonodavstvima“ odbranio je u septembru 2011. godine na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Kragujevcu pred Komisijom u sastavu: prof. dr Milenko Kreća, prof. dr Radoje Brković (mentor), prof. dr Aleksandar Petrović.

Više...

Prof. dr Ljubinka Kovačević

Ljubinka Kovačević je redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na ovom fakultetu je diplomirala 2001. godine, magistarski rad pod nazivom „Normiranje socijalne sigurnosti u međunarodnom pravu“ odbranila je s odlikom 2007. godine, dok je 2011. godine odbranila s odlikom doktorsku disertaciju pod nazivom „Pravna subordinacija u radnom odnosu i njene granice“.

Više...

Doc. dr Filip Bojić

Filip Bojić rođen je 18. juna 1986. godine u Beogradu. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu upisao je 2005. godine, a diplomirao je 2009. godine. Master studije na pod-modulu za Radno i socijalno pravo završava 2011. godine, odbranivši master rad na temu "Nastanak i razvoj socijalnog prava u Srbiji do početka Prvog svetsskog rata".  2012. godine uspešno završava i master studije na Katoličkom univerzitetu u Luvenu. Doktorsku disertaciju "Pravo na socijalnu penziju u sistemu prava socijalne sigurnosti" odbranio je 2018. godine sa odlikom na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Iste godine izabran je u zvanje docenta za radnopravnu užu naučnu oblast. Autor je većeg broja naučnih i stručnih radova.

Dr Jovan Protić

Jovan Protić rođen je u Skoplju 1975. godine. Srednju školu završio je u gradu Mizula u Montani, SAD. Na osnovnim studijama diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu (smer Spoljna i unutrašnja trgovina), kao i na Univerzitetu u Londonu – eksterni program, u oblasti politike i međunarodnih odnosa. Završio je master studije na temu Ekonomije Evropske unije na Evropskom koledžu u Brižu, kao i master studije pravno-ekonomskog smera na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je na radnom pravu na  Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i zvanje doktora pravnih nauka stekao u aprilu 2022. godine.

Više...

Dr Ivica Lazović

Dr Ivica Lazović je kao profesionalni državni službenik radno iskustvo sticao u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Službi za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, Ministarstvu i Kancelariji za Kosovo i Metohiju i Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova gde je postavljen na položaj direktora po sprovedenom konkursu.

Više...

Prof. dr Goran Obradović

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1993. godine. Magistarsku tezu pod nazivom "Odgovornost za štetu koju zaposleni pričini trećem licu", odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu 2000. godine.  Doktorsku disertaciju na temu “Načelo slobode rada“ odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu, 2006. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1994. godine. Za docenta za užu javno-pravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu...

Više...IN MEMORIAM

Prof. dr Aleksandar Petrović

Rođen je u Petnici, 1948. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1971. godine. Magistarsku tezu pod nazivom "Osiguranje za slučaj nezaposlenosti" odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu 1981. godine.  Doktorsku disertaciju na temu "Osiguranje za slučaj starosti" odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1988. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1974. godine. Za docenta za užu javno-pravnu ...

Više...

Prof. dr Borivoje Šunderić

Prof. dr Borivoje Šunderić

Dr Borivoje Šunderić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu preminuo je 11. avgusta 2020. godine, u Beogradu. Tim povodom, 21. septembra 2020. godine održana je komemorativna sednica Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Sednicu je otvorio dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu profesor dr Zoran Mirković, nakon čega su usledila obraćanja profesora dr Zorana R. Tomića, šefa Katedre za javno pravo, profesorke dr Ljubinke Kovačević, i profesora dr Predraga Jovanovića, predsednika Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije.

Više...