Први радни дан

08.10.2015. - Конгресна сала "Романија"

10:00-11:00 ОТВАРАЊЕ САВЕТОВАЊА

 • Проф. др Александар Петровић, Председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије
 • Зоран Лазић, помоћник министра у области рада Републике Србије
 • Зоран Мартиновић, Директор Националне службе за запошљавање
 • Миле Радивојевић, Директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
 • Бојан Јоцић, Директор Инпектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

РЕФЕРАТИ

11:00

 • Проф. др Предраг Јовановић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду,
 • Проф. др Борче Давитковски, проф. др Ана Павловска-Данева, доц. др
 • Драган Гоцевски, Правни факултет Скопље, доц. др Елена Давитковска, Економски институт, Скопље,Специфична начела за улаз/запошљавање у администрацији у Републици Македонији;
 • Проф. др Сенад Јашаревић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду, Нове форме рада у Европској унији и Србији
 • Предраг Труфуновић, судија Врховног касационог суда Републике Србије, Радни спорови у пракси
 • Проф. др Тодор Каламатијев, доц. др Александар Ристовски, Правни факултет Скопље, Фактички радни однос и хонорарни рад версус македонског радноправног система
 • Др. Стефан Потмесил (Стефан Потмесил), председавајући надзорног одбора Аустријске службе за запошљавање, Уговор о раду у Аустрији
 • Проф. др Горан Обрадовић, Правни факултет Универзитета у Нишу, Новчана накнада нематеријалне штете због незаконитог отказа
 • Доц. др Слободанка Ковачевић Перић, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Забрана дечијег рада – де иуре вс. де фацто
 • Доц. др Љубинка Ковачевић, Правни факултет Универзитета у Београду, Однос између система утрашњег и спољашњег узбуњивања и особености заштите узбуњивача у оквиру њих
 • Доц. др Јадранка Половић, Висока школа мултимедијских и комуникацијских технологија у Сплиту, Политички контекст флексибилизације рада у Хрватској: регулација тржишних увјета рада као последица еуропеизацијских процеса
 • Др Борислав Радић, директор Агенције за мирно рјешавање радних спорова Републике Српске, Грађанскоправна заштита права из радног односа у Републици Српској
 • Боривоје Живковић, судија Апелационог суда у Београду у пензији, Увећана зарада по основу времена проведеног на раду

 

ДИСКУСИЈА

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НОВИХ ПУБЛИКАЦИЈА ЧЛАНОВА УДРУЖЕЊА

Практикум пословног успехаПРАКТИКУМ ПОСЛОВНОГ УСПЕХА: ПРАВНИ, ЕМОЦИОНАЛНИ И СОЦИЈАЛНИ ОКВИР

Аутор: Олга Кићановић, саветник у Републичкој Агенцији за мирно решавање радних спорова.
Олга Вучковић Кићановић по професији је правник са искуством у адвокатури и управљању људским ресурсима. Од 2005. године се, као саветница у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, посветила искључиво радном праву. У својој богатој каријери одржала је преко 300 обука на тему примене закона који регулишу рад, унапређења лидерских и менаџерских вештина, мотивације, вансудског решавања радних спорова и др.Аутор је Коментара Закона о спречавању злостављања на раду (издао Социјално-економски савет Србије).

ОКРУГЛИ СТО

ЗАШТИТА ПРАВА РАДНИКА

18:00

МОДЕРАТОРИ:

 • Предраг Трифуновић, Врховни касациони Суд
 • Боривоје Живковић, Апелациони суд у Београду
 • Зоран Лазић, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • Дејана Спасојевић Иванчић, адвокат/арбитар и миритељ при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова

ДРУГИ РАДНИ ДАН

09.10.2015. - КОНГРЕСНА САЛА "РОМАНИЈА"

10:00

 • Проф. др Гордана Марчетић, мр Ива Лопижић, Правни факултет Свеучилишта у Загребу, Службенички статус јавних службеника у Републици Хрватској и земљама ЕУ
 • Проф. др Радоје Брковић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу,Колективно преговарање у актима Међународне организације рада који су инкорпорирани у легислативу РепубликеСрбије
 • Проф. др Жељко Мирјанић, Правни факултет Универзитета у Бања Луци, Савјет радника као предмет законског уређивања
 • Доц. др Бојан Урдаревић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Формирање савета запослених у Републици Србији као облик унапређења колективних права запослених
 • Доц. др Весна Симовић Звицер, Факултет политичких наука Подгорица, Штрајк као метод рјешавања радних спорова у Црној Гори
 • Др Рајко Косановић, др Сања Пауновић, Савез самосталних синдиката Србије, Репрезентативност синдиката
 • Др Снежана Лакићевић, саветник у НИС-у, Измене ЗОР-а: правни положај послодавца
 • Проф. др Зоран Радуловић, Висока школа за пословну економију и предузетништво у Београду, Председник републике и функционери извршне власти (положај и радноправни статус)
 • Љубодраг Пљакић, судија Врховног касационог суда у пензији, Управно-судска заштита царинских службеника у спору пуне јурисдикције
 • Доц. др Данило Рончевић, Факултет за трговину и банкарство, Алфа Универзитет, Александар Антић, сарадник на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, Радноправни положај локалних службеника Србије и земаља региона
 • Александар Пановски, Образовни информатор, Радноправни аспекти рационализације запослених у јавном сектору
 • Доц. др Рајко Кличковић, Факултет Правних наука, Универзитет за пословне студије Бања Лука, Заштита од злостављања на раду у Републици Српској – садашњост и перспективе
 • Дејана Спасојевић Иванчић, адвокат и миритељ/арбитар при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова, Злостављање на раду кроз судску и арбитражну праксу
 • Мр Весна Билбија, Јавно предузеће „Пошта Србије“, и арбитар/миритељ код Републичке агенције за мирно решавање радних спорова, Законско и подзаконско регулисање заштите узбуњивача- кључне одреднице
 • Весна Николић, адвокат из Београда, Изазови у примени и заштити права из радног односа – полицијски службеници и припадници БИА

ОКРУГЛИ СТО

РАДНИ ОДНОСИ СЛУЖБЕНИКА

18:00

МОДЕРАТОРИ:

 • Проф. др Борче Давитковски, Правни факултет Скопље
 • Доц. др Зоран Лончар, Правни факултет у Новом Саду
 • Љубомир Пљакић, судија Врховног касационог суда у пензији

СВЕЧАНА ВЕЧЕРА

21:00

ТРЕЋИ РАДНИ ДАН

10.10.2015. - КОНГРЕСНА САЛА "РОМАНИЈА"

10:00

 1. Др Велизар Голубовић, Републички Фонд за ПИО, Покрајински фонд Нови Сад, Право на коришћење пензије за време запослења у Републици Србији и упоредном праву
 2. Бошко Латковић, Национална служба за запошљавање Београд, Заштита незапослених лица посредством билатералних споразума о социјалном осигурању, са посебним освртом на споразиме које је закључила Република Србија и њихову ратификацију
 3. Филип Бојић, асистент на Правном факултету Универзитета у Београду, Положај жена у систему социјалног осигурања, са посебним освртом на породичне пензије
 4. Мила Петровић, докторант на Правном факултету Универзитета у Београду, Права из обавезног социјалног осигурања по основу повреде на раду и професионалних болести
 5. Весна Стојановић, докторант из области Радног права на Правном факултету Универзитета Унион у Београду, Право на инвалидску пензију по садашњем закону, потпуни губитак радне способности, пракса судова у вези инвалидности и могуће промене у инвалидско осигурању
 6. Др Волтер Пултнер (Wаlter Pöltner), експерт на тему социјалног осигурања у Аустрији, Систем доприноса у Републици Аустрији – за здравствено, пензијско и осигурање за случај повреде на раду

ПОРУКЕ СА САВЕТОВАЊА

12:00