Конвенција МОР-а бр. 91 – О плаћеном годишњем одмору помораца (ревидирана 1949.)

Општа конференција Међународне организације рада,

сазвана у Женеви од стране Административног савета Међународног бироа рада, и која се ту састала 8. јуна 1949. године у своје тридесет друго заседање,

пошто је решила да усвоји неке предлоге у вези са делимичном ревизијом Конвенције о плаћеном годишњем одмору помораца, 1946, коју је усвојила Конференција на свом двадесет осмом заседању, питање које је сачињавало дванаесту тачку дневног реда заседања,

сматрајући да ови предлози треба да добију облик међународне конвенције,

усваја, на дан 18.06.1949. године следећу конвенцију, која ће се назвати Конвенција о плаћеном годишњем одмору помораца (ревидирана), 1949:

Члан 1.

 1. Ова конвенција примењује се на сваки поморски брод на механички погон, јавне или приватне својине, који је намењен у сврхе трговине за превоз робе или путника и који је регистрован на терирорији за коју важи ова конвенција.
 2. Национално законодавство ће утврдити када ће се неки брод сматрати као поморски брод.
 3. Ова конвенција се не примењује:

а) на дрвене бродове примитивне конструкције, као што су “dhows” и “junke”;

б) на бродове намењене риболову или пословима који су са њим у непосредној вези, или на бродове намењене лову на фоке и сличним пословима;

ц) на мале бродове који плове у водама речног ушћа.

 1. Национално законодавство или колективни уговори моћи ће предвидети изузимање од одредаба ове конвенције бродова регистроване бруто носивости ипод 200 тона.

Члан 2.

 1. Ова конвенција се примењује на сва лица запошљена на било каквој дужности на броду, изузимајући:

а) пилота који није члан посаде;

б) лекара који није члан главног штаба;

ц) болничко особље или болничаре који су искључиво запошљени на раду у амбуланти а који нису чланови посаде;

д) лица која искључиво раде за свој рачун или која су исључиво плаћена по уделу;

е) лица која нису плаћена за своје услуге и која примају једино плату или номиналну надницу;

ф) лица која је на брод запослио неки други послодавац а не сопственик, изузимајући, официре или радио-операторе у служби неког радио-телеграфског предузећа;

г) путујуће докере који нису чланови посаде;

х) лица запошљена на бродовима намењеним лову на китове, на пловним фабрикама или у ма ком другом својству у служби лова на китове и сличним пословима, у условима одређеним прописима једног специјалног колектвиног уговора за китоловце или неког сличног уговора закљученог од стране неке организације помораца којима се одређује висина плате, радно време и остали услови службе;

и) лица запошљена у луци која обично нису запошљена на мору.

 1. Надлежна власт може, после консултације са заинтересованим организацијама бродовласника и помораца, да изузме од примене ове конвенције, капетене, друге капетане и главне машинисте којима национално законодавство или колективни уговори обезбеђују радне услове бар толико исто повољне у погледу плаћеног годишњег одмора као што предвиђа ова конвенција.

Члан 3.

 1. Свако лице на које се односи ова конвенција има право, после дванаест месеци непрекидне службе, на плаћени годишњи одмор чија ће се дужина кретати:

а) за капатене и бродске официре, као и за официре или радио-оператере – најмање осамнаест радних дана за сваку годину службе;

б) за остале чланове посаде – најмање дванаест радних дана за сваку годину службе.

 1. Свако лице које има најмање шест месеци непрекидне службе имаће право, напуштајући своју службу, за сваки пуни месец службе, на један и по радни дан годишњег одмора ако је у питању капетан или неки официр посаде, као и радио-официр или радо-оператор и на један радни дан одмора ако је у питању ма који други члан посаде.
 2. Свако лице коме је дат отказ без његове кривице пре него што је навршило шест месеци непрекидне службе, имаће право, напуштајући службу, за сваки цео месец рада, на један и по радни дан одмора ако је у питању капетан или неки официр посаде, као и неки официр или радио-оператор, и на један радни дан – ако је у питању ма који други члан посаде.
 3. Да би се одредило време за коришћење годишњег одмора:

а) рад извршен ван уговора о упошљавању помораца се урачунава у период непрекидне службе;

б) краткотрајни прекиди у служби који се не могу приписати делу или кривици заинтересованог који не прелазе укупно шест недеља у току читавог периода од дванаест месеци, не могу се сматрати да су прекинули континуитет периода службе који им претходи или који им следи;

ц) континуитет службе се не може сматрати прекинутим због ма какве промене настале у управи или власништву брода или брода на коме или којима је служило заинтересовано лице.

 1. Не урачунавају се у плаћени годишњи одмор:

а) државни или обични празнични дани;

б) прекиди у служби због болести или несрећног случаја.

 1. Национално законодавство или колективни уговори могу предвидети деобу годишњег одмора стеченог на основу ове конвенције или спајање годишњег одмора стеченог у једној години са следећим годишњим одмором.
 2. Национално законодавство или колективни уговори могу да предвиде да годишњи одмор стечен на основу ове конвенције може у врло изузетним случајевима, када то захтевају потребе посла, да се надокнади новчаном накнадом која би била бар једнака са платом предвиђеном у члану 5 .

Члан 4.

 1. Када се годишњи одмор буде стекао, он ће бити додељен по заједничком споразуму првом приликом, водећи рачуна о потребама службе.
 2. Нико не може бити приморан да без свог пристанка узме годишњи одмор који му припада у некој луци која се не налази на територији на којој је запошљен или на територији на којој живи. Са оградом ове одредбе, годишњи одмор ће се дати у луци предвиђеној националним законодавством или колективним уговорима.

Члан 5.

 1. Свако лице које користи годишњи одмор у смислу члана 3. ове конвенције треба да прими за све време тог одмора своје редовне принадлежности.
 2. Редовне принадлежности које се исплаћују сагласно претходном члану, које могу подразумевати и оговарајућу хранарину, израчунаваће се на начин који треба да пропише национално законодавство или да утврди колективни уговор.

Члан 6.

Уз резерву одредаба параграфа 7. члана 3 , сваки споразум који се односи на напуштање плаћеног годишњег одмора или на одустајање од овог одмора сматраће се као неважећи.

Члан 7.

Свако лице које напусти службу код послодавца или буде отпуштено пре него што је користило годишњи одмор који му припада треба да прими за сваки дан одмора који му припада на основу ове конвенције висину принадлежности предвиђене у члану 5 .

Члан 8.

Сваки члан који ратификује ову конвецију треба да обезбеди стварно примењивање њених одредаба.

Члан 9.

Ништа у овој конвенцији не може утицати ни на какав закон, решење, обичај или споразум између бродовласника и помораца који би обезбедили повољније услове него што су услови предвиђени овом конвенцијом.

Члан 10.

 1. Ова конвенција може се спровести у живот: а) путем закона; б) колективним уговорима склопљеним између бродовласмика и помораца; ц) законодавства и колективних уговора закључених између бродовласника и помораца. Изузимајући супротну одредбу, одредбе ове конвенције ће се примењивати на сваки брод регистрован на територији неког члана који буде ратификовао Конвенцију и на свако лице запошљено на таквом броду.
 2. Када се буде спроводила у живот нека одредба ове конвенције путем колективног уговора, сагласно параграфу 1. овог члана, члан територије на којој ће колективни уговор бити на снази, и поред одредаба предвиђених у члану 8. ове конвенције, неће бити обавезан да предузима мере предвиђене наведеним чланом у погледу одредаба Конвенције које су ступиле на снагу путем колективног уговора.
 3. Сваки члан који буде ратификовао ову конвенцију пружиће генаралном директору Међународног бироа рада обавештење о мерама на основу којих се примењује ова конвенција, нарочито обавештење о свим колективним уговорима који се односе на спровођење ове или оне одредбе и које су на снази када члан ратификује ову конвенцију.
 4. Свака чланица која буде ратификовала конвенцију обавезује се да учествује, преко трипартитне делегације у сваком одбору у коме су представљени владе и организације бродовласника и помораца, и у коме учествују представници Паритарне поморске комисије Међународног бироа рада у саветодавном својству, који би био установљен у циљу разматрања мера предузетих у вези са спровођењем Конвенције.
 5. Генерални директор ће поднети одбору кратак преглед информација које буде примио у вези са параграфом 3.
 6. Одбор ће размотрити да ли колективни уговори у вези са којима ће примити извештај, предвиђају услове у којима долазе до пуног изражаја одредбе Конвенције. Сваки члан који буде ратификовао Конвенцију обавезује се да узме у обзир сваку примедбу или сугестију у вези са примењивањем Конвенције коју буде учинио одбор: он се, осим тога, обавезује да обавести организације бродовласника и помораца који су склопили колективни уговор као што је предвиђено у параграфу 1. о свакој примедби или сугестији поменутог одбора у вези са ефикасношћу тог колективног уговора за примену одредаба Конвенције.

Члан 11.

На основу члана 17. Конвенције о плаћеним годишњим одморима помораца, 1936. ову конвенцију треба сматрати као конвенцију којом се ревидира наведена конвенција.

Члан 12.

Ратификације ове конвенције биће саопштене генералном директору Међународног бироа рада који ће их регистровати.

Члан 13.

 1. Ова конвенција ће везивати само чланице Међународне организације рада, чију регистрацију буде регистровао генерални директор.
 2. Ова ће конвенција ступити на снагу шест месеци од дана када буду регистворане ратификације девет од следећих земаља: САД, Аргентина, Аустралија, Белгија, Бразилија, Канада, Чиле, Кина, Данска, Финска, Француска, Вел. Британија, Грчка, Индија, Ирска, Италија, Норвешка, Холандија, Пољска, Португалија, Шведска, Турска и Југославија, с тим да од ових девет земаља најмање пет треба да има свака трговачку морнарицу бруто носивости од најмање милион регистарских тона. Ова одредба има за циљ да олакша, подстрекне и убрза ратификацију ове конвенције од стране држава чланица.
 3. Затим ће ова конвенција ступити на снагу за сваког члана шест месеци од дана регистровања њене ратификације.

Члан 14.

 1. Сваки члан који је ратификовао ову конвенцију може да је откаже по истеку периода од десет година почев од дана првог стављања на снагу конвенције путем акта достављеног генералном директору Међународног бироа рада који је он регистровао. Отказ ступа на снагу тек годину дана после регистровања.
 2. Сваки члан који је ратификовао ову конвенцију и који у року од годину дана по истеку периода од десет година, наведеном у претходном параграфу, не буде користио предвиђени отказ, биће везан за нови период од десет година и, према томе, моћи ће отказати ову конвенцију по истеку сваког периода од десет година под условима предвиђеним у овом члану.

Члан 15.

 1. Генерални директор Међународног бироа рада ће саопштити свим члановима Међународне организације рада регистовање свих ратификација и отказа које му буду доставили чланови Организације.
 2. Саопштавајући члановима Организације регистовање последње ратификације потребне за ступање на снагу Конвенције генерални директор ће скренути пажњу члановима Организације на датум ступања на снагу ове конвенције.

Члан 16.

Генерални директор Међународног бироа рада ће саопштити генералном секретару Уједињених нација, у циљу регистровања, саобразно члану 102. Повеље Уједињених нација потпуне податке у вези са свим ратификацијама и актима отказивања које буде регистровао сагласно претходним члановима.

Члан 17.

По истеку сваког периода од десет година, рачунајући од дана ступања на снагу ове конвенције, Административни савет Међународног бироа рада ће подносити Општој конференцији извештај о примењивању ове конвенције и одлучиће да ли је потребно ставити на дневни ред питање њене потпуне или делимичне ревизије.

Члан 18.

 1. У случају да Конференција усвоји ову конвенцију којом би се у потпуности или делимично ревидирала ова конвенција и уколико нова конвенција не предвиђа друкчије:

а) ратификација ове конвенције којом се доноси ревизија, од стране неког члана, довела би по сили закона, и поред члана 14. ове конвенције моментално отказивање ове конвенције под условом да нова конвенција којом се уноси ревизија ступи на снагу;

б) почев од дана ступања на снагу ове ревидиране конвенције ова конвенција престаје да буде отворена за ратификацију чланова.

 1. Ова конвенција ће остати у сваком случају на снази у свом облики и по садржини, за чланове који не буду ратификовали ревидирану конвенцију.

Члан 19.

Француски и и енглески текст ове конвенције су подједнако пуноважни.