ЗАКОН О УПОТРЕБИ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА

ЗАКОН О УПОТРЕБИ ЗНАКОВНОГ ЈЕЗИКА Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 38/15 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се употребa знаковног језика, односно право …

ЗАКОН О УСЛОВИМА ЗА УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ПРИВРЕМЕНИ РАД У ИНОСТРАНСТВО И ЊИХОВОЈ ЗАШТИТИ

  На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим УКАЗ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О УСЛОВИМА ЗА УПУЋИВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ПРИВРЕМЕНИ РАД У ИНОСТРАНСТВО И ЊИХОВОЈ ЗАШТИТИ …

Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености

“Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010 и 38/2015 На основучлана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ опроглашењу Закона о запошљавањуи осигурањуза случај незапослености Проглашава се Закон …

Закон о запошљавању странаца

ЗАКОН о запошљавању странаца “Службени гласник РС”, број 128 од 26. новембра 2014. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Овим законом уређују се услови и поступак за запошљавање странaца у Републици …

НАСЛЕЂЕНО И САДАШЊЕ СТАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У СВЕТЛУ АКТУЕЛНИХ ПРОМЕНА У РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ

Проф. др Предраг Јовановић, редовни професор Правни факултет Универзитета у Новом Саду UDK: 349.22:331.106 НАСЛЕЂЕНО И САДАШЊЕ СТАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У СВЕТЛУ АКТУЕЛНИХ ПРОМЕНА У РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ[1] Апстракт: Колективна …

ИЗАЗОВИ КОДИФИКАЦИЈЕ И НОВЕЛИРАЊА ЗАКОНОДАВСТВА О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ

Доц. др Љубинка Ковачевић,                             Изворни научни чланак* Правни факултет Универзитета у Београду UDK: 349.22:364.324-056.26 ИЗАЗОВИ КОДИФИКАЦИЈЕ И НОВЕЛИРАЊА ЗАКОНОДАВСТВА О БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКОЈ ЗАШТИТИ Апстракт: Република Србија се налази пред задатком …

УЛОГА СИНДИКАТА У ОСТАРИВАЊУ ЗДРАВИХ И ПРАВИЧНИХ УСЛОВА РАДА

Изворни научни чланак* Проф. др Сенад Јашаревић, редовни професор Правни факултет Универзитета у Новом Саду UDK: 349.23:331.105.44 УЛОГА СИНДИКАТА У ОСТАРИВАЊУ ЗДРАВИХ И ПРАВИЧНИХ УСЛОВА РАДА[1] Апстракт: У тексту се …