ЗАКОН О КРЕТАЊУ УЗ ПОМОЋ ПСА ВОДИЧА

ЗАКОН О КРЕТАЊУ УЗ ПОМОЋ ПСА ВОДИЧА

Закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 29/15 од 23.3.2015.

Садржај закона

Члан 1.

Овим законом уређује се право особа са инвалидитетом на кретање уз помоћ пса водича у јавном превозу, објектима и површинама у јавној употреби и у радном простору.

 

Начела

Члан 2.

Овим законом обезбеђује се остваривање уставом зајемчених основних начела која се односе на уживање људских права, а нарочито на забрану дискриминације и увођење посебних мера ради постизања пуне равноправности особа са инвалидитетом са осталим грађанима и разрада права на достојанство и слободан развој личности.

Појмови

Члан 3.

Особа са инвалидитетом која се креће уз помоћ пса водича (у даљем тексту: особа која се креће уз помоћ пса водича) јесте слепо или слабовидо лице, лице које користи инвалидска колица и свако друго лице које има статус особе са инвалидитетом у складу са законом које се креће уз помоћ пса водича.

Пас водич је пас који се користи као подршка у кретању или у терапеутске, рехабилитацијске или друге сличне потребе особа са инвалидитетом, а који је прошао посебну обуку у складу са законом и који је видно обележен адекватном опремом.

Инструктор пса водича је лице које обавља послове обуке пса водича.

Право на кретање уз помоћ пса водича подразумева слободан приступ и кретање у јавном превозу, објектима и површинама у јавној употреби и у радном простору, као и у сваком другом простору.

 

Право на коришћење јавног превоза

Члан 4.

Особа која се креће уз помоћ пса водича има право на коришћење свих превозних средстава у јавном превозу, укључујући и задржавање на свим просторима који су предвиђени за путнике.

Особа која се креће уз помоћ пса водича не плаћа возну карту за пса водича, без обзира на смер и дужину пута на територији Републике Србије.

Под јавним превозом, у смислу овог закона, сматра се превоз у друмском, железничком, унутрашњем водном, ваздушном, градском и другом саобраћају.

 

Право на коришћење објеката у јавној употреби

Члан 5.

Особа која се креће уз помоћ пса водича има право коришћења свих објеката у јавној употреби, као што су објекти државних органа, органа аутономне покрајине и локалне самоуправе, као и других органа и организација, правних и физичких лица, објекти у области образовања, социјалне и здравствене заштите, културе, спорта, туризма, угоститељства и других делатности.

Особа која се креће уз помоћ пса водича не плаћа улазницу за пса водича за коришћење простора и објеката у јавној употреби.

Ближе услове и начин коришћења објеката у јавној употреби у области здравствене заштите од стране особе која се креће уз помоћ пса водича, споразумно прописују министар надлежан за послове здравља и министар надлежан за послове унапређења положаја особа са инвалидитетом.

 

Право на слободан приступ и боравак на јавним површинама

Члан 6.

Особа која се креће уз помоћ пса водича има право на слободан приступ и боравак на јавним површинама као што су јавне саобраћајнице, тргови, улице, пешачки прелази, паркови, зелене површине и друге површине за кретање и боравак лица.

 

Право на слободан приступ и боравак у радном простору

Члан 7.

Особа која се креће уз помоћ пса водича има право на слободан приступ и боравак у радном простору, односно простору у којем особа која се креће уз помоћ пса водича обавља послове.

 

Право инструктора пса водича

Члан 8.

Одредбе чл. 4–7. овог закона примењују се и на инструктора пса водича, у току трајања обуке пса.

 

Обавеза омогућавања остваривања права

Члан 9.

Правно лице, одговорно лице у правном лицу и предузетник дужни су да омогуће особи која се креће уз помоћ пса водича и инструктору пса водича остваривање права из чл. 4–8. овог закона.

 

Оспособљавање за кретање са псом водичем

Члан 10.

Оспособљавање особе која се креће уз помоћ пса водича за кретање са псом водичем организује и спроводи јавно признати организатор активности образовања одраслих, у складу са законом, на основу посебних програма прилагођених потребама и могућностима особа које се крећу уз помоћ пса водича којима се стичу знања, способности и вештине које обухватају самостално кретање, кретање са псом водичем, добробит животиња, зоопсихологију и социјализацију у породици, у складу са законом.

На посебни програм из става 1. овог члана мишљење даје министарство надлежно за послове унапређења положаја особа са инвалидитетом.

Јавно признати организатор активности образовања одраслих из става 1. овог члана издаје доказ о стеченим знањима, способностима и вештинама.

 

Одговарајућа исправа

Члан 11.

Особа која се креће уз помоћ пса водича и инструктор пса водича поседују одговарајућу исправу на основу које се остварује право на кретање уз помоћ пса водича.

Под одговарајућом исправом из става 1. овог члана подразумева се:

  • доказ о стеченим знањима, способностима и вештинама за кретање са псом водичем за особу која се креће уз помоћ пса водича;
  • доказ о завршеној обуци – за пса водича;
  • доказ о оспособљености за обављање послова обуке пса водича за инструктора пса водича.

Исправу из става 2. овог члана која је издата у иностранству замењује одговарајућа потврда министарства надлежног за послове унапређења положаја особа са инвалидитетом.

Потврду из става 3. овог члана  министарство надлежно за послове унапређења положаја особа са инвалидитетом издаје под условом да је та исправа издата од стране овлашћеног лица, да је надлежни орган земље у којој је издата исправа потврдио да се ради о регистрованом, односно лицу овлашћеном за њено издавање, и да су достављени  преводи те исправе и потврде, у складу са законом, на језик који је у службеној употреби у Републици Србији.

 

Надзор

Члан 12.

Надзор над применом овог закона врши министарство надлежно за послове унапређења положаја особа са инвалидитетом.

 

Казнене одредбе

Члан 13.

            Новчаном казном од 200.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако особи која се креће уз помоћ пса водича или инструктору пса водича забрани или не омогући:

  • право на коришћење свих превозних средстава у јавном превозу, укључујући и задржавање на свим просторима који су предвиђени за путнике (члан 4. став 1);
  • бесплатан превоз за пса водича (члан 4. став 2);
  • коришћење објеката у јавној употреби (члан 5. став 1);
  • бесплатан улазак за пса водича у објекте у јавној употреби (члан 5. став 2);
  • слободан приступ и боравак на јавним површинама (члан 6);
  • слободан приступ и боравак у радном простору, односно простору у којем лице које се креће уз помоћ пса водича обавља послове (члан 7).

Новчаном казном од 20.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу.

Новчаном казном од 100.000,00 до 400.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана предузетник.

Новчаном казном од 10.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице – инструктор пса водича који се креће уз помоћ пса водича ван трајања обуке пса водича (члан 8).

 

Прелазне и завршне одредбе

Члан 14.

Надлежни министри донеће ближе прописе на основу овлашћења из овог закона, у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

Државни органи, органи аутономне покрајине и локалне самоуправе, други органи и организације, правна и физичка лица усагласиће одлуке и ускладиће начин рада са одредбама овог закона у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.

 

Члан 15.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се протеком рока од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.