ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ И УСТАВНА ЖАЛБА

Апстракт: аутор у раду, кроз примере из праксе обрађује могућности заштите права запослених путем уставне жалбе, анализирајући позитивно правна решења из нашег и упоредног права.

Кључне речи: права из радног односа, заштита права, уставна жалба.