Закон о раду

ЗАКОН О РАДУ РС (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)   I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1 Права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по …