Генерална тема

„РАДНО ПРАВО У ПРОПИСИМА И ПРАКСИ“

XXV РЕДОВНО ГОДИШЊЕ СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ

ЗЛАТИБОР

4. - 7. октобар | Конгресна сала "Романија"

Среда 4. октобар - долазак учесника

Први радни дан, четвртак 5. октобар 2023. године

9:30 - Отварање саветовања и поздравне речи

Проф. др Бојан Урдаревић, председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије

Др Јован Протић, директор Канцеларије Међународне организације рада у Београду

Др Ивица Лазовић, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова

10:00 - Реферати

Проф. др Предраг Јовановић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
„Најгори облици дечјег рада“

Проф. др Сенад Јашаревић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
„Специфичности радноправног положаја директора са освртом на право Србије“

Проф. др Жељко Мирјанић, Правни факултет Универзитета у Бања Луци
„Запошљавање и заштита радника са смањеном радном способношћу“

Проф. др Јовица Јовановић, Медицински факултет Универзитета у Нишу,
Проф. др Горан Обрадовић, Правни факултет Универзитета у Нишу
„Провера привремене спречености за рад и трајне радне способности запосленог“

Проф. др Љубинка Ковачевић, Правни факултет Универзитета у Београду
„Осуђиваност као сметња за заснивање радног односа“

Проф. др Тодор Каламатиев, проф. др Александар Ристовски, Правни факултет „Јустинијан Први“, Универзитета „Св. Кирил и Методиј“ у Скопљу, Северна Македонија
„Представљање радника у остваривању права партиципације у одлучивању код послодавца: могућност да се попуне празнине у заштити права радника или претња да се умањи улога синдиката“?

КОКТЕЛ ЗА УЧЕСНИКЕ САВЕТОВАЊА

Др Ивица Лазовић, директор Републичке агенције за мирно решавање радних спорова
„Институције за мирно решавање радних спорова у прописима и пракси (примери САД, Бугарске, Црне Горе, Републике Српске и Србије )“

Проф. др Радоје Брковић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Зоран Марковић, докторанд на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу
„Консултовање и информисање радничких представника у колективним преговорима – законодавни оквир и пракса“

Проф. др Живко Кулић, Факултет за пословну економију и право Универзитета Адриатик Бар,
доц.др Никола Крунић, Високa школa за менаџмент и економију у Крагујевцу
„Примена Директиве бр. 2002 – 14 ЕЗ о информисању и консултовању запослених у Републици Србији“

Проф. др Мехмед Хаџић, Правни факултет Универзитета у Сарајеву
„Право на минималну плату као сегмент државног заштитног законодавства и права на колективно преговарање“

Проф. др Рајко Кличковић, Факултет правних наука Универзитета за пословне студијеБања Лука,
Мр Милорад Митровић,
Милан Ђурановић
„Колективно преговарање у Републици Српској – тренутно стање и перспективе“

Др Бојан Божовић, судија Вишег суда у Новом Саду
„Одлука о трошковима поступка у споровима запослених са минималном зарадом против послодавца у јавном сектору са аспекта заштите права на имовину и права на приступ суду тих запослених“

17:00 - Округли сто

„Решавање радних спорова у пракси (судске и вансудске методе)“


Други радни дан, петак 6. октобар 2023. године

9:30 - Реферати

Проф. др Зоран Радуловић, Академија струковних студија, Београд
„Аналитички осврт на нека општа питања престанка радног односа на иницијативу послодавца“

Проф. др Данило Рончевић, директор Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије,
др Дејан Костић, помоћник директора Службе за управљање кадровима Владе Републике Србије,
др Мартин Матијашевић, Управа за извршење кривичних санкција
„Радноправни статус службеника обезбеђења у систему извршења кривичних санкција Европске уније и Републике Србије “

Проф. др Горан Милошевић, др Лука Батуран, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
„Уговорена накнада на коју се плаћа порез самоопорезивањем“

Проф. др Весна Симовић-Звицер, Правни факултет Унуверзитета Црне Горе
„Помирење професионалних и породичних обавеза у Црној Гори“

Др Јован Протић, координатор Међународне организације рада за Србију
„Утицај најновије регулативе о дужној пажњи на делотворност заштите радних права и спровођење међународних радних стандарда“

Др Марио Рељановић, Јована Мисаиловић, Институт за упоредно право у Београду
„Транспарентни и предвидиви услови рада – тенденције у праву ЕУ и законодавству Републике Србије“

Доц. др Мила Петровић, Правни факултет Универзитета Унион, Београд
„Платформски рад из угла предлога Директиве о побољшању радних услова платформских радника“

Доц. др Александар Антић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
„Нека отворена питања везана за преображај радног односа у јавном сектору“

Доц. др Марија Драгићевић, Правни факултет Универзитета у Нишу
„(Не)усклађеност домаћег законодавства са стандардима Европске уније о заштити запослениху случају промене инсолвентног послодавца“

Др Дарко Божичић, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
„Практични проблеми у вези са остваривањем и коришћењем права на годишњи одмор у Републици Србији“

Домагој Фрнтић, судија Опћинског радног суда у Загребу
„Новине у радном праву Хрватске – преглед измена и допуна Закона о раду из 2023. године“

Јована Рајић-Ћалић, Институт за упоредно право у Београду
„Право на искључивање – између породичног живота и професионалних дужности“

12:00 - Округли сто

„Нови облици рада са посебним освртом на платформски рад"

13:30 Излет

Етно парк „Терзића авлија“, село Злакуса и посета првој
хидроелектрани у Србији из 1900. године

21:00

Свечана вечера


Трећи радни дан, субота 7. октобар 2023. године

9:30 - Реферати

Проф. др Бојан Урдаревић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу
„Улога и значај агенција за запошљавање у правном систему Републике Србије“

Др Сања Стојковић-Златановић, Анђелија Стевановић, Институт друштвених наука
„Управљање психосоцијалним ризицима и изазови заштите менталног здравља у савременом радном праву – стање регулативе и перспективе развоја“

Доц. др Ајна Јодановић, Правни факултет Универзитета у Бихаћу
„Социјална Европа: улога Европског парламента у оквиру социјалне политике Европске уније“

Доц. др Весна Стојановић, саветник за интерну ревизију КБЦ Бежанијска коса
„Социјални аспекти права на породичну пензију у праву Републике Србије“

Др Рајко Косановић, Савез самосталних синдиката Србије, Београд
„Прилог реформи социјалног осигурања у Републици Србији“

Др Сања Пауновић, Савез самосталних синдиката Србије, Београд
„Нестандардни рад у Србији“

Доц. др Борисав Радић, Правни факултет Паневропски универзитет ”Апеирон” Бања Лука
Јована Борјан Лазута, МА,Агенција за мирно рјешавање радних спорова Републике Српске
„Радни однос без радног места у пракси Републике Српске“

Милица Миџовић, Правни факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
„Заштита основних права запослених – између идеала и стварности“

Наташа Завођа, виши саветник у Министарству културе
„Радноправна заштита запосленог у случају пријаве узбуњивања и права и обавезе послодавца у току поступка заштите узбуњивача“

Затварање Саветовања