Prof. dr Senad Jašarević

Predsednik udruženja

Senad Jašarević rođen je 5. januara 1963.godine u Novom Sadu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu .

Redovni profesor je na predmetu Radno pravo, a predaje i predmete - Socijalno pravo, Kolektivno radno pravo, Radno i socijalno pravo EU. Na Fakultetu je obavljao funkciju prodekana za finansije u dva mandata od 2002-2007. Predsednik je Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije. Član je Radne grupe za reformu radnog zakonodavstva (RS), Pokrajinskog Saveta za zapošljavanje, Pokrajinskog Saveta za ravnopravnost polova, Stručnog saveta za oblast pravnih i ekonomskih nauka pri Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine.  Predsednik je Odbora za statutarna pitanja Univerziteta u Novom Sadu, a obavljao je i funkciju predsednika Etičkog odbora Univerziteta. Miritelj je pri Republikoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova od 2005 godine. Član je uprave međunarodnog Udruženja za edukaciju u oblasti radnog prava i Grupe za reformu radnog prava Evropske unije pri Evropskoj mreži za radno pravo. Predaje  na doktorkim studijama na Pravnom fakultetu u Mostaru.

Učestvovao je u radu Radne grupe Ministarstva rada i socijalne politike RS koja je pripremila nacrte: Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (2010), Zakona o volontiranju (2010), Zakona o izmenama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova (2009), Zakona o štrajku. Bio je član radne grupe koja je sačinila nacrt Odluke o ravnopravnosti polova, koju je donela AP Vojvodina 2003. godine. Kao stručnjak pozivan je na konsultativne sednice Ustavnog suda R. Srbije.

Autor je većeg broja stručnih radova iz oblasti radnog prava i socijalnog prava koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim  časopisima (preko devedeset radova).         Boravio je više puta u inostranstvu na kongresima, studijskim boravcima ili usavršavanjima: Budimpešta (Mađarska) 1998, Stokholm (Švedska) 2002, Berlin (Nemačka) 2003, Pečuj (Mađarska) 2003, Kluž (Rumunija) 2004, Lisabon (Portugal) 2004, Bolonja (Italija) 2005, Maribor (Slovenija) (2005), Pariz (Francuska) 2006, Frankfurt na Odri (Nemačka) 2007, Dablin (Irska) 2008, Brisel (Belgija) 2009, Amsterdam (Holandija) 2010, Brisel 2010, Sevilja (Španija) 2011, Torino (Italija) 2013, Hag (Holandija) 2014, Brisel (2015), Torino (2015), Hag (2015).

Oženjen je, ima dvoje dece. Govori engleski i francuski jezik.

Spisak odabranih naučnih radova:

  1. Uloga i značaj kolektivnih ugovora, magistarski rad, 1992, Prav­ni fakultet u Novom Sadu.
  2. Rešavanje radnih sporova mirnim putem u teoriji i praksi, doktorska disertacija, 2000, Pravni fakultet u Novom Sadu.
  3. The Autonomy of the Collective Agreement in Serbia and Montenegro, Collective Bargaining, Discrimination, Social Security and European Integration, European Regional Congress of the International Society for Labour Law and Social Security Law, Stockholm (2002), Bulletin of Comparative Labour Relations, Kluwer, The Hague/London/New York, 2003, pp. 339-352.
  4. International Encyclopaedia of Laws, Social Security Law - Serbia and Montenegro, (monograph), Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2004, broj strana 188.
  5. The Representation of Employees in Collective Bargaining Within the Firm – Serbia and Montenegro, nacionalni referat - Congress of International Academy of Comparative Law, 2006, Utrecht, The Netherlands, http://www1.law.umkc.edu/library/IACL2006/RepresentationofEmployeesinCollective/IIIC%2520-%2520Serbia.pdf.
  6. International Encyclopaedia of Laws, Social Security Law - Serbia, (monograph), Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2009 (2012).
  7. Socijalno pravo, udžbenik, Pravni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2010, broj str. 356.
  8. Komentar zakona o ravnopravnosti polova (monografija), Marijana Pajvančić, Nevena Petrušišć, Senad Jašarević, Friedrich Ebert Stiftung i Centar Modernih veština, Beograd, 2010.
  9. Jašarević, Works Councils in Serbia: Present Situation and Future Prospects, Workers’ Representation in Central and Eastern Europe, Challenges and Opportunities for the Works Councils’ System, ed. R. Blanpain & N. Lyutov, Wolters Kluwer, Netherlands, 2014, str. 203.
  10. Jašarević: Serbian anti-discrimination labour legislation, Developments in Labour Law From a Comparative Perspective, ed. Izabela Florczak, Zbigniew Goral, University of Lodz, Facilty of Law and Administration, Lodz, 2015, str. 85-97.