Predsednik udruženja

Prof. dr Senad Jašarević

Rođen je 5. januara 1963.godine u Novom Sadu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Redovni profesor je na predmetu Radno pravo, a predaje i predmete - Socijalno pravo, Kolektivno radno pravo, Radno i socijalno pravo EU. Na Fakultetu je obavljao funkciju prodekana za finansije u dva mandata od 2002-2007. Potpredsednik je Udruženja za radno ...

 

Više...


Potpredsednici udruženja

Prof. dr Predrag Jovanović

Rođen je 1951. godine u Pirotu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 1975. godine. Magistrirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1980. godine, odbranivši sa odlikom magistarski rad "Problemi migracionih kretanja radne snage u Vojvodini". Doktorsku disertaciju "Zasnivanje radnog odnosa" odbranio je na istom fakultetu 1983. godine. Za asistenta Pravnog fakulteta u Novom Sadu ...

 

Više...

Prof. dr Branko Lubarda

Rođen 1955. godine u Mostaru. Diplomirao (1979), magistrirao (1985) i doktorat (1990) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1992. godine, za vanrednog profesora 1999. i redovnog profesora 2005. godine.Pohađao je specijalizaciju u Parizu (Sorbona), London, Ženevi i Strazburu, kao i studijska putovanja i seminare u Antverpenu,

 

Više...

Prof. dr Radoje Brković

Rođen je 1955. godine u Arilju. Neposredno po završetku studija zasnovao radni odnos u zvanju sekretara u preduzeću "Proleter" iz Arilja i u Obrazovnom centru Arilje u zvanju profesora pravnih predmeta. Na Pravnom fakultetu u Kragujevcu radni odnos zasnovao 1981. godine, izborom u zvanje asistenta pripravnika. 2003. godine izabran u zvanje redovnog profesora na...

 

Više...


Sekretar udruženja

Prof. dr Zoran Radulović

Rođen je 03. maja 1958. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1981. godine, zvanje magistra stekao je u aprilu 2005. godine na Pravnom fakultetu u Kragujevcu a doktorirao je u novembru 2008. godine na Megatrend Univerzitetu u Beogradu. Članstvo u profesionalnim udruženjima: Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Republike Srbije...

 

Više...


Uredništvo časopisa

Prof. dr Goran Obradović

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1993. godine. Magistarsku tezu pod nazivom "Odgovornost za štetu koju zaposleni pričini trećem licu", odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu 2000. godine.  Doktorsku disertaciju na temu “Načelo slobode rada“ odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu, 2006. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1994. godine. Za docenta za užu javno-pravnu naučnu oblast na Pravnom fakultetu...

 

Više...

Prof. dr Bojan Urdarević

Rođen je u Beogradu, 23.07.1977. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u mestu rođenja, a studije na Pravnom fakultetu u Beogradu započeo je 1996. godine. U toku studija, više puta je nagrađivan od strane Pravnog fakulteta u Beogradu za postignuti uspeh u toku studiranja, a bio je i korisnik državne i norveške stipendije. Diplomirao je u septembru 2000. godine sa prosečnom ocenom 9.41 i iste godine...

 

Više...


Članovi uprave

Predrag Trifunović

Od oca Petka, rođen je 1952. godine u Pranjanima. Državljanin je Republike Srbije. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1975. godine a pravosudni ispit položio 1977. godine.U Okružnom sudu u Požarevcu bio je sudijski pripravnik od 1975. godine do 1977. godine, a zatim stručni saradnik u istom sudu u toku 1978. godine. Na funkciji...

 

Više...

Jovan Protić

Rođen je 1975. godine u Skoplju. Srednju školu je pohađao u Mizuli, Montana, SAD (1994). Na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao 2001. godine, a na Londonskom Univerzitetu 2003. godine - smer Politika i međunarodni odnosi. Master studije je pohađao i završio u Belgiji 2002. godine (smer Ekonomija Evropske Unije) i na Pravnom Fakuletu Univerziteta u Beogradu 2015. godine (Pravno-ekonomski modul)...

 

Više...


IN MEMORIAM

Prof. dr Aleksandar Petrović

Rođen je u Petnici, 1948. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1971. godine. Magistarsku tezu pod nazivom "Osiguranje za slučaj nezaposlenosti" odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu 1981. godine.  Doktorsku disertaciju na temu "Osiguranje za slučaj starosti" odbranio je na Pravnom fakultetu u Nišu, 1988. godine. Na Pravnom fakultetu u Nišu radi od 1974. godine. Za docenta za užu javno-pravnu ...

Više...