Prvi radni dan

28.09.2017. - Kongresna sala "Romanija"

09:30 OTVARANJE SAVETOVANJA

  • Prof. dr Senad Jašarević, Predsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije

REFERATI

09:40

Prof. dr Predrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Pozitivna diskrimacija u radnom pravu;

Prof. dr Todor Kalamatiev, doc. dr Aleksandar Ristovski, Pravni fakultet „Justinijan Prvi“, Univerziteta „Sveti Kirilo i Metodije“ u Skopju, Republika Makedonija, Otkaz ugovora o radu i zaštita prava radnika usled prestanka potrebe za obavljanjem određenih poslova u makedonskom radnopravnom sistemu;  

Prof. dr Željko Mirjanić, Pravni fakultet u Banjoj Luci, Republika Srpska, Razlozi za privremeno udraljenje radnika sa rada;

Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, Aktuelna pitanja sudske zaštite prava iz radnog odnosa;

Prof. dr Živko Kulić, doc. dr Jelena Vuković, Pravni fakultet „Džon Nezbit“ u Beogradu, Sporazum o uređivanju zarade, naknade zarade i drugih primanja zaposlenih;

Prof. dr Ljubinka Kovačević, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Usklađivanje domaćeg zakonodavstva i prakse sa radnim pravom Evropske unije-primer zaštite prava zaposlenih u slučaju promene poslodavca;

Prof. dr Goran Milošević, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, dr Luka Baturan, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Ekonomska analiza minimalne cene rada u Republici Srbiji;

Prof. dr. Zoran Radulović, Dušan Marković, MA, Visoka turisička škola strukovnih studija u Beogradu, Socijalne posledice ostvarivanja prava na rad;

Domagoj Frntić, predsednik Opštinskog radnog suda u Zagrebu, Republika Hrvatska, Sudska zaštita prava iz radnih odnosa u Republici Hrvatskoj-sadašnje stanje, tendencije i perspektive;

Ivana Rađenović, sudija Apelacionog suda u Nišu, Sporna pitanja u vezi nezakonitog prestanka radnog odnosa;

Mile Radivojević, direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije, Uticaj prinudnudnih propisa i programa poslovanja na isplatu zarada, sa posebnim osvrtom na javna preduzeća i društva kapitala;

Zdenka Burzan, direktor Agencije za mirno rešavanje ranih sporova Republike Crne Gore, Aktuelno stanje u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova u Crnoj Gori.

Pitanja i odgovori, Diskusija

OKRUGLI STO I

Radnopravni položaj državnih i javnih službenika

17:00

Moderatori:

Prof. dr Zoran Lončar, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Dr Jasmina Benmansur, vršilac dužnosti pomoćnika ministra, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije

Prof. dr Borče Davitkovski, Pravni fakulet u Skoplju

Prof. dr Bojan Urdarević, Pravni fakulet Univerziteta u Kragujevcu

Prof. dr Danilo Rončević, direktor Službe za upravljanje kadrovima Republike Srbije

DRUGI RADNI DAN

29.09.2017. - KONGRESNA SALA "ROMANIJA"

10:00

Prof. dr Radoje Brković,  Pravni fakultet Univerzita u Kragujevcu, Božidar Dakić, vršilac dužnosti direktora Zavoda za socijalnu zaštitu Republike Srbije, Stručno usavršavanje, osposobljavanje i dodatno obrazovanje službenika autonomnih pokrajina i jedinaca lokalne samouprave;

Prof. dr Senad Jašarević, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Međunarodna regulativa o uslovima i standardima rada javnih službenika;

Prof. dr Borče Davitkovski,  Dr, Ana Pavlovska Daneva, Prof. dr Elena Davitkovska, Doc. dr. Ivana Šumanovska Spaskovska, Pravni fakultet „Justinijan Prvi“ Univerziteta „Sv. Ćirilo i Metodije“, Skopje, Republika Makedonija, Stručno usavršavanje (obuke) u Republici Makedoniji-nužnost ili potreba?;

Prof. dr Bojan Urdarević, Pravni fakultet Univeziteta u Kragujevcu, Klauzula o čuvanju socijalnog mira kao sastavni deo kolektivnog ugovora o radu;

Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Srbiju, Aktuelne aktivnosti Međunarodne organizacije rada u Srbiji;

Prof. dr Danilo Rončević, direkor Službe  za upravljanje kadrovima Republike Srbije i Fakultet za menadžment iz Sremskih Karlovaca, dr Jasmina Benmansur, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Aleksandar Antić, doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Radni odnos na određeno vreme lokalnih službenika u Srbiji

Dr Borisav Radić, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske, Karakteristike i zasnivanje radnog odnosa u organima jedinice lokalne samouprave;

Doc. dr Rajko Kličković, Univerzitet za poslovne studije, Fakultet pravnih nauka, Banja Luka, Republika Srpska, Rad van radnog odnosa u Republici Srpskoj-trenutno stanje;

Dr Vesna Stojanović, saradnik Visoke škkole strukovnih studija za ekonomiju i upravu, Pravo na prevremenu starosnu penziju - stanje i moguće promene;

Olga Vučković Kićanović, Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova,sam.savetnik, Mobing, prepoznavanje, procesuiranje, sankcionisanje;

Ivica Lazović, zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporoa Republike Srbije, U susret izmenama i dopunama Zakona o mornom rešavanju radnih sporova;

Dejana Spasojević Ivančić, advokat i miritelj pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije, Otkaz zaposlenom usled neostvarivanja rezultata rada ili nedostatka potrebnih znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi;

PREDSTAVLJANJE NOVIH PUBLIKACIJA ČLANOVA UDRUŽENJA

Radno pravo

Autori:

Prof. dr Živko Kulić i Prof. dr Slobodanka Kovačević

 

KARIJEROLOGIJA

Autor:

Olga Vučković Kićanović

IZLET

Povratak do 19:00 časova

 

Izvor: http://www.stczlatibor.rs/izleti/vodopad_gostilje.php

Vodopad Gostilje

 

 

 

 

 

 

 

Izvor: https://zelenenovine.wordpress.com/

Visočka Banja

21:00

TREĆI RADNI DAN

30.09.2017. - KONGRESNA SALA "ROMANIJA"

10:00

Prof. dr Slobodanka Kovačević Perić, Pravni fakultet u Prištini (sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici), Afirmativne mere i zapošljavanje teže zapošljivih lica (sa posebnim osvrtom na žrtve porodičnog nasilja);

Doc. dr Vesna Simović Zvicer, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, Republika Crna Gora, Zapošljavanje stranaca-uskađenost crnogorskog zakonodavstva sa standrdima Evropske unije;

Radovan Bezbradica, sekretar Ustavnog suda Republike Srbije, Očigledno neosnovana ustavna žalba;

Doc. dr Radislav Lale, Pravni fakultet u Istočnom Sarajevu, Republika Srpska, Pozitivnopravni tretman socijalnog osiguranja nezaposlenih u Republici Srpskoj;

Dr Snežana Lakićević, Naftna industrija Srbije, Tržište rada i obrazovni sistem u Srbiji;

Borivoje Živković, Sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Višak zaposlenih i kriterijumi;

Dr Bojan Božović, Sudija osnovnog suda u Novom Sadu, Zaštita socijalno-ekonomskih prava pred Administrativnim tribunalom Saveta Evrope;

Dr Vesna Bilbija, Savetnik u Upravnom sudu Republike Srbije, Odeljenje u Novom Sadu, Regulisanje godišnjeg odmora u skladu sa međunarodnim standardima rada;

Darko Božičić, asistent na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Normativni okvir za kolektivno pregovaranje u pravu Evropske unije;

Mila Petrović, doktorand na Pravnom fakultetu Univerzita u Beogradu, Položaj dece na radu u Republici Srbiji;

Slađana Gligorić, doktorad Pravnog fakulteta Univerzita u Beogradu, Ključni aspekti volontiranja, sa posebnim osvrtom na ugovore kojima se zasniva radni odnos;

Nataša Zavođa, samostalni savetnik u Ministarsvu finansija Republike Srbije,
Pravo na solidarnu pomoć zaposlenog-mogućnosti i ograničenja.

PITANJA I ODGOVORI, DISKUSIJA

PORUKE SA SAVETOVANJA

13:00