Prvi radni dan

08.10.2015. - Kongresna sala "Romanija"

10:00-11:00 OTVARANJE SAVETOVANJA

 • Prof. dr Aleksandar Petrović, Predsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije
 • Zoran Lazić, pomoćnik ministra u oblasti rada Republike Srbije
 • Zoran Martinović, Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje
 • Mile Radivojević, Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova
 • Bojan Jocić, Direktor Inpektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

REFERATI

11:00

 • Prof. dr Predrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu,
 • Prof. dr Borče Davitkovski, prof. dr Ana Pavlovska-Daneva, doc. dr
 • Dragan Gocevski, Pravni fakultet Skoplje, doc. dr Elena Davitkovska, Ekonomski institut, Skoplje,Specifična načela za ulaz/zapošljavanje u administraciji u Republici Makedoniji;
 • Prof. dr Senad Jašarević, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Nove forme rada u Evropskoj uniji i Srbiji
 • Predrag Trufunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, Radni sporovi u praksi
 • Prof. dr Todor Kalamatijev, doc. dr Aleksandar Ristovski, Pravni fakultet Skoplje, Faktički radni odnos i honorarni rad versus makedonskog radnopravnog sistema
 • Dr. Stefan Potmesil (Stefan Potmesil), predsedavajući nadzornog odbora Austrijske službe za zapošljavanje, Ugovor o radu u Austriji
 • Prof. dr Goran Obradović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Novčana naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog otkaza
 • Doc. dr Slobodanka Kovačević Perić, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Zabrana dečijeg rada – de iure vs. de facto
 • Doc. dr Ljubinka Kovačević, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Odnos između sistema utrašnjeg i spoljašnjeg uzbunjivanja i osobenosti zaštite uzbunjivača u okviru njih
 • Doc. dr Jadranka Polović, Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija u Splitu, Politički kontekst fleksibilizacije rada u Hrvatskoj: regulacija tržišnih uvjeta rada kao posledica europeizacijskih procesa
 • Dr Borislav Radić, direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske, Građanskopravna zaštita prava iz radnog odnosa u Republici Srpskoj
 • Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Uvećana zarada po osnovu vremena provedenog na radu

 

DISKUSIJA

PREDSTAVLJANJE NOVIH PUBLIKACIJA ČLANOVA UDRUŽENJA

Praktikum poslovnog uspehaPRAKTIKUM POSLOVNOG USPEHA: PRAVNI, EMOCIONALNI I SOCIJALNI OKVIR

Autor: Olga Kićanović, savetnik u Republičkoj Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova.
Olga Vučković Kićanović po profesiji je pravnik sa iskustvom u advokaturi i upravljanju ljudskim resursima. Od 2005. godine se, kao savetnica u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, posvetila isključivo radnom pravu. U svojoj bogatoj karijeri održala je preko 300 obuka na temu primene zakona koji regulišu rad, unapređenja liderskih i menadžerskih veština, motivacije, vansudskog rešavanja radnih sporova i dr.Autor je Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (izdao Socijalno-ekonomski savet Srbije).

OKRUGLI STO

ZAŠTITA PRAVA RADNIKA

18:00

MODERATORI:

 • Predrag Trifunović, Vrhovni kasacioni Sud
 • Borivoje Živković, Apelacioni sud u Beogradu
 • Zoran Lazić, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • Dejana Spasojević Ivančić, advokat/arbitar i miritelj pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova

DRUGI RADNI DAN

09.10.2015. - KONGRESNA SALA "ROMANIJA"

10:00

 • Prof. dr Gordana Marčetić, mr Iva Lopižić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Službenički status javnih službenika u Republici Hrvatskoj i zemljama EU
 • Prof. dr Radoje Brković, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu,Kolektivno pregovaranje u aktima Međunarodne organizacije rada koji su inkorporirani u legislativu RepublikeSrbije
 • Prof. dr Željko Mirjanić, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci, Savjet radnika kao predmet zakonskog uređivanja
 • Doc. dr Bojan Urdarević, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Formiranje saveta zaposlenih u Republici Srbiji kao oblik unapređenja kolektivnih prava zaposlenih
 • Doc. dr Vesna Simović Zvicer, Fakultet političkih nauka Podgorica, Štrajk kao metod rješavanja radnih sporova u Crnoj Gori
 • Dr Rajko Kosanović, dr Sanja Paunović, Savez samostalnih sindikata Srbije, Reprezentativnost sindikata
 • Dr Snežana Lakićević, savetnik u NIS-u, Izmene ZOR-a: pravni položaj poslodavca
 • Prof. dr Zoran Radulović, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo u Beogradu, Predsednik republike i funkcioneri izvršne vlasti (položaj i radnopravni status)
 • Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji, Upravno-sudska zaštita carinskih službenika u sporu pune jurisdikcije
 • Doc. dr Danilo Rončević, Fakultet za trgovinu i bankarstvo, Alfa Univerzitet, Aleksandar Antić, saradnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Radnopravni položaj lokalnih službenika Srbije i zemalja regiona
 • Aleksandar Panovski, Obrazovni informator, Radnopravni aspekti racionalizacije zaposlenih u javnom sektoru
 • Doc. dr Rajko Kličković, Fakultet Pravnih nauka, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Zaštita od zlostavljanja na radu u Republici Srpskoj – sadašnjost i perspektive
 • Dejana Spasojević Ivančić, advokat i miritelj/arbitar pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, Zlostavljanje na radu kroz sudsku i arbitražnu praksu
 • Mr Vesna Bilbija, Javno preduzeće „Pošta Srbije“, i arbitar/miritelj kod Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Zakonsko i podzakonsko regulisanje zaštite uzbunjivača- ključne odrednice
 • Vesna Nikolić, advokat iz Beograda, Izazovi u primeni i zaštiti prava iz radnog odnosa – policijski službenici i pripadnici BIA

OKRUGLI STO

RADNI ODNOSI SLUŽBENIKA

18:00

MODERATORI:

 • Prof. dr Borče Davitkovski, Pravni fakultet Skoplje
 • Doc. dr Zoran Lončar, Pravni fakultet u Novom Sadu
 • Ljubomir Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji

SVEČANA VEČERA

21:00

TREĆI RADNI DAN

10.10.2015. - KONGRESNA SALA "ROMANIJA"

10:00

 1. Dr Velizar Golubović, Republički Fond za PIO, Pokrajinski fond Novi Sad, Pravo na korišćenje penzije za vreme zaposlenja u Republici Srbiji i uporednom pravu
 2. Boško Latković, Nacionalna služba za zapošljavanje Beograd, Zaštita nezaposlenih lica posredstvom bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju, sa posebnim osvrtom na sporazime koje je zaključila Republika Srbija i njihovu ratifikaciju
 3. Filip Bojić, asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Položaj žena u sistemu socijalnog osiguranja, sa posebnim osvrtom na porodične penzije
 4. Mila Petrović, doktorant na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Prava iz obaveznog socijalnog osiguranja po osnovu povrede na radu i profesionalnih bolesti
 5. Vesna Stojanović, doktorant iz oblasti Radnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, Pravo na invalidsku penziju po sadašnjem zakonu, potpuni gubitak radne sposobnosti, praksa sudova u vezi invalidnosti i moguće promene u invalidsko osiguranju
 6. Dr Volter Pultner (Walter Pöltner), ekspert na temu socijalnog osiguranja u Austriji, Sistem doprinosa u Republici Austriji – za zdravstveno, penzijsko i osiguranje za slučaj povrede na radu

PORUKE SA SAVETOVANJA

12:00