Prvi radni dan

06.10.2016. - Kongresna sala "Romanija"

09:30 OTVARANJE SAVETOVANJA

  • Prof. dr Aleksandar Petrović, Predsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije
  • Zoran Lazić, pomoćnik ministra u oblasti rada Republike Srbije
  • Jovan Protić, Nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada za Srbijupitanja

REFERATI

10:00

Prof. dr Predrag Jovanović, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Radnopravna sposobnost;

Prof. dr Todor Kalamatiev, doc. dr Aleksandar Ristovski, Pravni fakultet Skoplje, Ugovorna zabrana konkurencije (konkurentska klauzula) i njena uloga u obezbeđivanju dobrog funkcionisanja tržišta rada;  

Prof. dr Radoje Brković, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Radnopravni položaj lokalnih službenika u Srbiji u svetlu novih zakonskih rešenja;

Prof. dr Željko Mirjanić, Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci, Novine u radnom zakonodavstvu;

Prof. dr Živko Kulić, Pravni fakultet Univerzitet Džon Nezbit, Jelena Vuković, Vuk Kulić, Pristupanje kolektivnom ugovoru;

Prof. dr Goran Milošević, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Olakšice za doprinose za obavezno socijalno osiguranje;

Predrag Trufunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, Novine u sudskoj praksi;

Mile Radivojević, Direktor Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Ivica Lazović, Zamenik direktora Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Stanje u oblasti mirnog rešavanja radnih sporova u Republici Srbiji i osvrt na rad RAMRRS;

PREZENTACIJA

PARAGRAF 

Paragraf

OKRUGLI STO I

Radni odnosi u državnim organima i lokalnoj samoupravi

13:00

Moderatori:

Prof. dr Zoran Lončar, Pravni fakultet u Novom Sadu

Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave

Veselin Lekić, predsednik Žalbene komisije Vlade Republike Srbije

Prof. dr Danilo Rončević, v.d. direktor Služba za upravljanje kadrovima RS

Ljubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog Suda u penziji

OKRUGLI STO II

Izmene radnog zakonodavstva i sudska praksa (Zakon o štrajku, Zakon o Agencijama za privremeno ustupanje zaposlenih, Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova)

17:00

Moderatori:

Zoran Lazić,  pomoćnik ministra, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Predrag Trifunović, Vrhovni kasacioni Sud

Prof. dr Goran Obradović, Pravni fakultet Univerziteta u Nišu

Mile Radivojević, direktor Agencije za mirno rešavanje radnih sporova RS

DRUGI RADNI DAN

07.10.2016. - KONGRESNA SALA "ROMANIJA"

09:30

Prof. dr Senad Jašarević, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Nove tendencije u zaštiti ličnih podataka na radu u međunarodnom pravu;

Mr. Sci Volfgang Šuster (Wolfgang Schuster), Sudija radnog i socijalnog suda u Beču, Rešavanje radnih sporova u Austriji (II)

Prof. dr Mijal Stojanović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Miloš Denović, Doktorand na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Procesnopravni aspekti mobinga;

Prof. dr Danilo Rončević, v.d. direktora Službe za upravljanje kadrovima Vlade RS, Aleksandar Antić, saradnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Ugovor bez određenog radnog vremena;

LJubodrag Pljakić, sudija Vrhovnog kasacionog suda u penziji, Osnovna načela novog zakona o opštem upravnom postupku;

Borivoje Živković, sudija Apelacionog suda u Beogradu u penziji, Zaključivanje kolektivnog ugovora kod poslodavca;

Dejana Spasojević Ivančić, advokat i miritelj/arbitar pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, Povreda prava na pravično suđenje u radnim sporovima;

Olga Vučković Kićanović, savetnik u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, Emocionalna i socijalna inteligencija u službi uspešnog poslovanja;

Vesna Nikolić, advokat iz Beograda, Radnopravni instituti iz novog zakona o policiji – primena i moguća tumačenja;

Mr Vesna Bilbija, Javno preduzeće „Pošta Srbije“, i arbitar/miritelj kod Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, Mere za nepoštovanje radne discipline sa posebnim osvrtom na meru opomene sa najavom otkaza;

Boško Latković, Nacionalna služba za zapošljavanje Beograd, Pravni status stranaca upućenih na rad u Republiku Srbiju;

PREDSTAVLJANJE NOVIH PUBLIKACIJA ČLANOVA UDRUŽENJA

Praktikum za radno pravoPraktikum za radno i socijalno pravo

Autori:

Prof. dr Radoje Brković, redovni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu,

Doc. dr Bojan Urdarević, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu,

Aleksandar Antić, saradnik na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu.

 

Disciplinska odgovornost zaposlenihDisciplinska odgovornost zaposlenih

Autori:

Prof. dr Goran Obradović, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Nišu,

Doc. dr Slobodanka Kovačević Perić, docent na Pravnom fakultetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

IZLET

12:00 - 19:00

Poseta Stopića pećini i Muzeju na otvorenom "Sirogojno"

Stopića pećina

21:00

TREĆI RADNI DAN

08.10.2016. - KONGRESNA SALA "ROMANIJA"

09:30

Dr Velizar Golubović, Usklađivanje penzija u pravu Republike Srbije i u uporednom pravu;

Doc. dr Slobodanka Kovačević Perić, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Nezaposlenost mladih;
 
Doc. dr LJubinka Kovačević, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Prestanak radnog odnosa usled smrti, odnosno prestnka njegovih subjekata;
 
Radovan Bezbradica, Sekretar Ustavnog suda Srbije, Odluka Ustavnog suda doneta po ustavnoj žalbi kao izvršna isprava;
 
Dr Borislav Radić, direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske, Riješavanje radnih sporova prema novom Zakonu o mirnom riješavanju radnih sporova u Republici Srpskoj;
 
Doc. dr Rajko Kličković, Fakultet Pravnih nauka, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Radni odnos u kontekstu novog Zakona o radu Republike Srpske;

Doc. dr Vesna Simović Zvicer, Fakultet političkih nauka Podgorica, Trajanje radnog odnosa i radno vrijeme kao elementi pojma radnog odnosa u crnogorskom pravu;

Doc. dr Snežana Lakićević, Pravni fakultet Union Beograd, O neophodnosti uspostavljanja opšteg okvira za informisanje i konsultovanje zaposlenih u Republici Srbiji;

Doc. dr Radislav Lale, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu Republika Srpska, Disciplinska odgovornost zaposlenih u svjetlu novog Zakona o radu Republike Srpske;
 
Darko Božičić, asistent Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Privatne agencije za zapošljavanje u međunarodnom, evropskom i domaćem pravu i praksi;

DISKUSIJA

12:00

PORUKE SA SAVETOVANJA

13:00