Uputstvo za autore

Format

Radove slati u elektronskom obliku u programu Microsoft Office Word (2000, 2003, 2007), u fontu Times New Roman ćirilica (serbian Cyrillic), osim originalnih latiničnih navoda. Veličina fonta 12, razmak singl, margine 2,5 (gornja i donja, leva i desna).

Tekst ravnati sa obe margine, ne deliti reči na kraju reda na slogove.

Sve strane numerisati.

Format stranice A4.

 

Obim rada

Najviše 35.000 karaktera, odnosno 6.000 karaktera kada se radi o prikazima, uključujući i razmake.

 

Jezik i pismo

Radovi se objavljuju na srpskom jeziku, isključivo ćiriličnim pismom, kao i na engleskom, ruskom, francuskom i nemačkom jeziku.

 

Dostavljanje

Radove slati na adresu: urs.radnopravo@gmail.com

 

Anonimnost

Rukopise ocenjuju anonimni recenzenti. Autori moraju da uklone iz teksta sve informacije na osnovu kojih bi se mogli identifikovati. U tekstu i u citatima, autori treba da govore o sebi u trećem licu.

 

Izgled rukopisa

Prva stranica teksta treba da sadrži: naslov rada (sa fusnotom označenom zvezdicom (opciono) u kojoj se navode izvori lične i finansijske pomoći pri pisanju rada, kao što je naziv i broj projekta, i sl), ime i prezime autora i zvanje, sa institucijom (ili institucijama) u kojoj radi (rade) ili mesto stanovanja, informacije o kontaktu (najpoželjnije elektornska pošta i/ili broj telefona). To učiniti
tako što se odmah iza prezimena autora otvara fusnota (zvezdica) u kojoj treba navesti ove podatke.

Takođe, prva stranica treba da sadrži i apstrakt (do 150 reči) i 4-5 ključnih reči.

Naslove pojedinih odeljaka u tekstu dati u sledećem obliku:

Naslov odeljka (Times New Roman, 12, Bold)

Podnaslov 1 (Times New Roman, 12, Italic)

Podnaslov 2 (slovo azbuke u poluzagradi, Times New Roman, 12, Regular).

Citiranje vršiti tako što će se u tekstu, na odgovarajućem mestu, staviti oznaka za podnožnu napomenu, a na dnu strane navesti izvor, po sledećem redosledu: početno slovo imena autora, prezime, naziv rada, izvor i godina izdanja, broj strane.

Na primer:

B. Blagoev, Problem poslodavačkih predstavnika iz socijalističkih zemalja u Međunarodnoj organizaciji rada, Revija za međunarodno pravo, br. 1/1959, str. 25. 

Ukoliko se isti autor citira odmah potom, umesto ponavljanja imena autora, rada i izvora, staviti ibid.

Ukoliko se jedno delo istog autora citira sa razmakom (u međuvremenu je citiran neki drugi autor), citiranje izvršiti na sledeći način:

B. Blagoev, op. cit, str. 28.

Kada se u jednom radu citira više dela istog autora, svaki put navoditi pun naziv dela (osim ako je u pitanju uzastopno citiranje). Veoma je važno da se citati i pozivi na litaraturu u tekstu i lista bibliografskih jedinica na kraju teksta u potpunosti slažu. Svaki citat iz teksta i poziv na literaturu mora da se nađe na listi bibliografskih jedinica, odnosno svaka bibliografska jedinica navedena u literaturi mora da se nađe u tekstu. Pozivi na literaturu i bibliografske jedinice navode se u originalnom pismu, bez prevođenja. Strana imena pisati izvorno.

Ukoliko se u tekstu nalaze slike ili tabele (poželjno je koristiti ih restriktivno), na odgovarajućem mestu u tekstu uputiti na njih, npr.Tabela 4. Naslove dati iznad slika tabela. Slike moraju garantovati kvalitetan otisak u veličini u kojoj su predviđene u tekstu, tj. potrebno je da budu u rezoluciji od 300dpi. Slike i grafikoni moraju biti jedinstveni objekti (bez elemenata Drawing-a).

Literatura

Piše se nakon teksta, kao posebna sekcija. Navesti sve citirane bibliografske jedinice, azbučnim redom (abecednim, ako je u pitanju rad na engleskom, francuskom ili nemačkom jeziku), prema prezimenu
prvog autora. Bibliografska jedinica treba da sadrži:

  • za knjige: prezime i prvo slovo imena autora, godinu izdanja u zagradi, naslov knjige (kurzivom), mesto izdanja, naziv izdavača;
  • za poglavlja u knjizi: prezime i prvo slovo imena autora, godina izdanja u zagradi, naslov poglavlja, u: prvo slovo imena (urednika), prezime (urednika), skraćena oznaka uredništva (u zagradi), naslov knjige (kurzivom), mesto izdanja, naziv izdavača, broj prve i poslednje strane poglavlja.
  • za članke u časopisima: prezime i prvo slovo imena autora, godina izdanja u zagradi, naziv članka, naziv časopisa (kurzivom), broj i broj prve i poslednje strane članka.
  • za dokumenta preuzeta sa interneta: pored web strane upisati datum pristupa na internet stranicama sa kojih su preuzeta.
  • za zakone: pored naziva zakona napisati i u kom je službenom glasilu objavljen.
  • za saopštenja sa naučnih skupova: prezime i prvo slovo imena autora, goidna u zagradi, naslov rada, naziv konferencije (kurzivom), broj strane u knjizi apstrakata u zagradi, mesto izdanja, naziv izdavača.
  • za članke iz novina: prezime i prvo slovo imena autora, godina i dan u zagradi, naslov teksta, naziv novina i broj strane. Poželjno je što manje koristiti ove izvore.

Prilozi na kraju rada

Obavezno na kraju rukopisa priložiti: naslov rada, apstrakt (rezime) i ključne reči na engleskom jeziku (izuzev radova na ruskom, francuskom i nemačkom jeziku). Apstrakt na engleskom jeziku (rezime) za radove objavljene na srpskom poželjno je da bude nešto duži (od 2. 000 do 3. 500 karaktera). Kuca se kurzivom, bez proreda. 

Svi članci se anonimno recenziraju od strane dva kompetentna stručnjaka, na osnovu čega Redakcija donosi odluku o štampanju.

Redakcija moli autore da vode računa o pravima na intelektualnu svojinu prilikom iznošenja navoda, rezultata istraživanja, kao i grafičkih prikaza iz tekstova.

Smatraće se plagijarizmom promena nekoliko rečenica iz rečenice originalnog autora, kao i promena redosleda reči u njihovim rečenicama, pod uslovom da se taj autor ne citira.

Radovi ne smeju biti već objavljeni, niti predati za objavljivanje na nekom drugom mestu.

Napomene

 

Časopis objavljuje naučne i stručne radove koji su pozitivno recenzirani od strane dva recenzenta.

Autor u toku godine može objaviti dva rada, uključujući prikaze i osvrte. 

Rukopisi koji nisu pripremljeni u skladu sa Uputstvom ne uključuju se u recenzentski postupak. 

Rukopis koji treba doraditi redakcija prosleđuje autorima uz tekst anonimne recenzije.

Redakcija autore blagovremeno obaveštava o prijemu rada i ishodu recenzentskog postupka.

Pozitivne/negativne recenzije se ne dostavljaju autorima.