ZAKON O UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU GROBLJA BORACA

ZAKON
O UREĐIVANJU I ODRŽAVANJU GROBLJA BORACA

(Sl. glasnik SRS br. 22/64 , 51/71 , 11/76 )

Prečišćen tekst zaključno sa izmenama iz Sl. gl. SRS br. 11/76  koje su u primeni od 04/04/1976
(izmene u čl.: 1 , 2 , 2a , 3 , 4 , 5 , 6a , 8 , 10 .)

Član 1.

(1) Groblja i grobovi jugoslovenskih boraca, jugoslovenskih ratnih zarobljenika, interniranih lica i drugih žrtava neprijateljskog terora palih za oslobođenje na teritoriji Socijalističke Republike Srbije u drugom svetskom ratu i ranijim ratovima (dalje: groblja i grobovi boraca), nalaze se pod posebnom zaštitom i uređuju se i održavaju na način koji odgovara pijetetu prema palim borcima.

Član 2.

(1) Posmrtni ostaci boraca iz člana 1. ovog zakona sahranjeni u pojedinačnim rasutim i neuređenim grobovima, sakupiće se i sahraniti na postojećim ili novim grobljima koja se u tu svrhu uređuju.

(2) Neće se prenositi posmrtni ostaci boraca sahranjeni u pojedinačnim grobovima ili zajedničkim grobnicama, koji su uređeni i obeleženi spomenicima borbe ili drugim vidnim i trajnim obeležjima.

(3) O sakupljanju i prenošenju posmrtnih ostataka boraca iz stava 1. ovog člana odlučuje opštinska skupština.

(4) Pre odlučivanja iz prethodnog stava skupština opštine će prethodno pribaviti mišljenje i predloge boračkih i drugih zainteresovanih društveno-političkih organizacija.

Član 2a

Brisan (Sl. glasnik SRS br. 11/76)

Član 3.

(1) Opština se stara o obezbeđenju finansijskih sredstava za sakupljanje i prenos posmrtnih ostataka i uređivanja i održavanja groblja i grobova boraca iz člana 1. ovog zakona.

(2) Finansijska sredstva, potrebna za sakupljanje, prenošenje i sahranjivanje posmrtnih ostataka boraca, uređivanje i održavanje groblja i grobova boraca iz člana 1. ovog zakona, obezbeđuju se u Republičkom budžetu.

Član 4.

O uređivanju i održavanju groblja i grobova boraca stara se neposredno organ koji upravlja grobljima na području određenog mesta ili teritorije opštine u smislu odredaba Zakona o sahranjivanju i grobljima.

Član 5.

(1) Groblja i grobovi boraca redovno se uređuju i održavaju u skladu sa mesnim običajima i obezbeđuju od oštećenja. Pojedinačni grobovi boraca obeležavaju se odgovarajućim trajnim znakom.

(2) Opštinska skupština je dužna da organizuje zaštitu od uništenja i oštećenja spomenika, obeležja i znakova na grobljima i grobovima boraca i da reguliše prikupljanje i čuvanje dokumentacije koja se odnosi na groblja i grobove boraca.

Član 6.

(1) Boračke i druge organizacije mogu preuzeti u sporazumu sa organom iz člana 4. ovog zakona neposredno staranje o pojedinačnim grobovima ili grobljima boraca.

(2) Bliži srodnici sahranjenih boraca mogu, u sporazumu sa organom iz člana 4 . ovog zakona, preuzeti neposredno staranje o pojedinačnim grobovima boraca.

(3) U slučajevima iz prethodnih stavova održavanje groblja i grobova boraca vrši se na način propisan u članu 4. ovog zakona.

Član 6a

Brisan (Sl. glasnik SRS br. 11/76)

Član 7.

Groblja i grobovi boraca proglašeni za spomenike kulture, uređuju se i održavaju po odredbama Zakona o zaštiti spomenika kulture.

Član 8.

(1) O grobljima i grobovima boraca vodi se evidencija.

(2) Evidenciju o grobljima i grobovima boraca iz člana 1. ovog zakona vodi opštinski organ uprave.

(3) Opštinski organ uprave iz prethodnog stava podatke iz evidencije dostavlja Republičkom sekretarijatu za boračka i invalidska pitanja.

Član 9.

Opštinska skupština organizovaće do kraja 1964. godine popis groblja i grobova boraca i odrediće rok u kome će se obaviti sakupljanje i sahranjivanje posmrtnih ostataka boraca na uređena groblja.

Član 10.

Bliže odredbe o evidenciji koju su dužni da vode opštinski organi uprave, propisuje Republički sekretarijat za boračka i invalidska pitanja.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Socijalističke Republike Srbije”.