ZAKON O FINANSIRANJU UDRUŽENJA BORACA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE

Na osnovu Amandmana XXXIX tačka 7. na Ustav Socijalističke Republike Srbije, a u vezi člana 2. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU ZAKONA O FINANSIRANJU UDRUŽENJA BORACA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE

Proglašava se Zakon o finansiranju udruženja boraca oslobodilačkih ratova Srbije, koji je donela Skupština Republike Srbije, na sednici Veća udruženog rada 27. i 28. decembra 1990. godine i na sednici Veća opština 27. i 28. decembra 1990. godine.

RS broj 434
U Beogradu, 28. decembra 1990. godine

Skupština Republike Srbije
Predsednik Skupštine,
Zoran Sokolović, s. r.

ZAKON
O FINANSIRANJU UDRUŽENJA BORACA OSLOBODILAČKIH RATOVA SRBIJE

(Sl. glasnik RS br. 21/90)

Osnovni tekst na snazi od 06/01/1991 , u primeni od 06/01/1991

Član 1.

(1) Sredstva za finansiranje udruženja boraca oslobodilačkih ratova 1912. – 1918. i 1941. – 1945. godine, obezbeđuju se u budžetu Republike.

(2) Sredstva iz prethodnog stava obezbeđuju se u skladu sa programskim načelima i zadacima udruženja, kao društvenih, samostalnih i nestranačkih organizacija za finansiranje sledećih delatnosti:

– borba za mir, patriotizam, jedinstvo i ravnopravnost naših naroda i narodnosti;

– negovanje i razvijanje oslobodilačkih i demokratskih tradicija;

– briga za materijalnu i socijalnu sigurnost i zdravstvenu zaštitu učesnika oslobodilačkih ratova i ratnih vojnih invalida;

– ostvarivanje saradnje sa nacionalnim i međunarodnim boračkim organizacijama.

Član 2.

Sredstva za finansiranje rada i delatnosti udruženja obezbeđuju se namenski, na osnovu njihovog godišnjeg programa rada.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.