Konvencija MOR-a br. 97 – O migraciji u cilju zapošljavanja (revidirana 1949)

Svaki član Međunarodne organizacije rada za koga je ova konvencija na snazi obavezuje se da će staviti na raspolaganje na zahtev Međunarodnog biroa rada i drugih članova sledeće: (a) informacije o nacionalnim politikama, zakonima i propisima koji se odnose na emigraciju i imigraciju; (b) informacije o specijalnim odredbama o migraciji u cilju zapošljavanja i uslovima rada i života migranata; (c) informacija o opštim sporazumima i posebnim aranžmanima koje je u vezi sa ovim pitanjima zaključio dotični član.