Radno pravo – osmo izmenjeno i dopunjeno izdanje – Predrag Jovanović

Radno pravo - Predrag Jovanović

Naslov: Radno Pravo - Osmo izmenjeno i dopunjeno izdanje

Izmene i dopune ovog udžbenika u osmom izdanju vezuju se za izmene i dopune u pozitivno radnom zakonodavstvu i u pravu socijalnog osiguranja u poslednjih nekoliko godina. Izvršena su tri nova tematska dodatka: pozitivna diskriminacija u oblasti rada, povezano sa principom zabrane diskriminacije; zaštita zaposlenih kao uzbunjivača, pozvezano sa širom širom temom koja govori o zaštiti moralnog integriteta zaposlenih; i kolektivne akcije zaposlenih slične štrajku. Sem toga, urađene su i izvesne stilske dogradnje i preformulacije nekih delova štiva.

Radno pravo / Predrag P. Jovanović. - 8. izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2018 (Novi Sad : Sajnos). - 520 str. ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

ISBN 978-86-7774-190-7 (broš.)
349.2(075.8)

COBISS.SR-ID 321810695