Praktikum za radno i socijalno pravo

Praktikum za radno pravo

U uslovima promenjenih društvenih, ekonomskih i tržišnih okolnosti, menjaju se i rad i radni odnosi. Ove promene su intezivne i temeljne i zahtevaju detaljnu analizu i multidisciplinarno proučavanje.

Ne tako davno iz samupravnog socijalizma počela je tranzicija našeg društva i radnih odnosa ka kapitalizmu. Tranzicija traje dugo i sa sobom je nosila i nosi mnoštvo negativnih posledica, koje u najvećoj meri pogađaju zaposlene.

Tržište rada, danas je jako nestabilno i dodatno ugroženo pojavom ekonomske krize, koja je kod nas dodatno uzdrmala i ugrozila položaj zaposlenih i njihova prava.

Svi prethodno navedeni razlozi za posledicu su imali to da je danas teško razumeti i primenjivati pravne norme koje za materiju imaju, posredno ili neposredno, radne odnose.

Ovaj praktikum je mali doprinos autora sveobuhvatnom razumevanju materije radnog i socijalnog prava. Predstavlja inoviranu verziju višestruko nagrađenog Praktikuma za Radno pravo iz 2003. godine autora prof. dr Radoja Brkovića i doc. dr Bojana Urdarevića. Krug autora ovog praktikuma proširen je sa kolegom Antić Aleksandrom koji izvodi vežbe na predmetu Radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu u Kragujevcu.

Praktikum je prvenstveno namenjen studentima, kao dopunska literatura za pripremanje ispita i materijal koji će im olakšati usvajanje novih i proširenje postojećih znanja iz radnog i socijalnog prava na predavanjima i vežbama. Rađen je u skladu sa nastavnim planovima i programima pravnih fakulteta u Srbiji za predmete radno i socijalno pravo.

Smatramo da materija sadržana u praktikumu može biti od izuzetnog značaja  i za lica koja se bave praktičnom primenom materije radnog i socijalnog prava u privrednom i vanprivrednom sektoru, ali i svakom zaposlenom licu koje želi da se upozna sa svojim radnopravnim položajem.

Materija praktikuma je podeljena u više celina koje prate podelu materije Zakona o radu. Na kraju praktikuma nalazi se deo posvećen osnovama socijalnog osiguranja. Prilikom razrade pojedinih instituta, a s obzirom na obimnost materije, navođena je relavantna literatura domaćih autora koja čitaocima može da omogući da saznaju više o pitanjima koja ih interesuju.

Svaka celina praktikuma sistematizovana je u više delova. Prvi deo svake celine praktikuma posvećen je teorijskoj i pozitivnopravnoj analizi konkretnog instituta. U drugom delu nalazi se sudska praksa od značaja za konkretan institut, u trećem mišljenja nadležnih organa, četvrti sadrži modele akata, a peti pitanja i zadatke koji služe za individualnu ili grupnu proveru usvojenog znanja iz konkretne celine.

Posebnu zahvalnost dugujemo kolegama i recenzentima, prof. dr Predragu Jovanoviću, prof. dr Senadu Jašareviću i Predragu Trifunoviću, sudiji Vrhovnog kasacionog suda, kao i izdavaču, Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu na obavljivanju ovog praktikuma. 

Nadamo se da će rad koji je uložen pri izradi ovog praktikuma, pomoći u savladavanju i razumevanju materije radnog i socijalnog prava njegovim čitaocima.

Autori,

Radoje Brković, Bojan Urdarević, Aleksandar Antić

Recenzija