Konvencija MOR-a br. 27 – Konvencija o naznačavanju težine na velikim koletima koja se prenose lađom

Opšta Konferencija Međunarodne organizacije Lige naroda,

sazvana u Ženevi od Upravnog odbora Međunarodne kancelarije  rada, pošto se tu sastala 30. maja 1929. godine na svoje dvadeseto zasedanje, pošto je odlučila da usvoji razne predloge o naznačavanju težine na velikim koletima koja se prenose lađom, kao pitanje obuhvaćeno prvom tačkom dnevnog zasedanja i pošto je odlučila da ti prilozi treba da dobiju oblik jednog projekta Međunarodne konvencije, usvaja 21. juna 1926. godine donji projekt konvencije koju imaju ratifikovati članovi Međunarodne organizacije rada saobrazno odredbama odeljka XIII Versajskog ugovora i odgovarajućih odeljaka ostalih ugovora o miru.

Član 1.

Svako koleto ili predmet od hiljadu kilograma (jedne matematičke tone) ili više bruto težine, predat na prevoz u granicama teritorije svakog člana koji ratifikuje ovu konvenciju, a određen da bude transportovan morem ili unutrašnjim plovnim putem, moraće, pre nego što se utovari, dobiti naznačenje svoje težine, obeleženo spolja na način jasan i trajan.

Nacionalno zakonodavstvo moći će, u izuzetnim slučajevima gde je teško odrediti tačnu težinu, odobriti naznačenje približne težine.

Obaveza staranja o vršenju ove odredbe pašće samo na teret Vlade one zemlje iz koje se koleto ili predmet ekspeduje, isključujući Vladu svake druge zemlje kroz koju će to koleto moći prolaziti radi stizanja na mesto opredeljenja.

U nadležnost nacionalnih zakonodavstava spadaće odlučivanje da li obaveza obeležavanja težine na način naznačen treba da pada na otpravljača ili na nekog drugog.

Član 2.

Službene ratifikacije ove konvencije pod uslovima predviđenim u odeljku  XIII Versajskog ugovora i u odgovarajućim odeljcima ostalih ugovora o miru saopštavaće se Generalnom Sekretarijatu Lige Naroda i on će ih registrovati.

Član 3.

Ova konvencija obavezivaće samo one članove Međunarodne organizacije rada, čija ratifikacija bude registrovana u Sekretarijatu.

Ona će stupiti na snagu dvanaest meseci Pošto ratifikacije dva člana bude registrovane od strane generalno Sekretara.

Posle toga, ova konvencija će stupiti na snagu za svakog člana na dvanaest meseci posle dana kada njegova ratifikacija bude registrovana.

Član 4.

Čim ratifikacije dva člana Međunarodne organizacije rada budu registrovane u Sekretarijatu, generalni Sekretar Lige Naroda notifikovaće taj fakt svim članovima Međunarodne organizacije rada. On će im, tako isto notifikovati registrovanje ratifikacija koje mu budu naknadno saopštene od svih drugih članova organizacije.

Član 5.

Svaki član koji je ratifikovao ovu konvenciju može je otkazati po isteku perioda od deset godina posle dana prvobitnog supanja na snagu konvencije, aktom saopštenim generalnom Sekretaru Lige Naroda i od njega registrovanim. Otkaz će stupiti u dejstvi tek na jednu godinu pošto bude registrovan u Sekretarijatu.

Svaki član koji je ratifikovao ovu konvenciju i koji, u roku od jedne godine dana po isteku perioda od deset godina pomenutog u prethodnom paragrafu, ne učini upotrebu od prava otkazivanja predviđenog ovim članom, biće obavezan za jedan novi period od deset godina i moći će, u daljem toku, otkazati ovu konvenciju po isteku svakog perioda od deset godina pod uslovima predviđenim u ovom članu.

Član 6.

Po isteku svakog perioda od deset godina računajući od stupanja na snagu ove konvencije, a upravni odbor Međunarodne kancelarije rada biće dužan da podnese opštoj Konferenciji izveštaj o primeni ove konvencije i odlučiće da li ima mesta u unošenju u dnevni red Konferencije pitanja njene potpune ili delimične revizije.

Član 7

U slučaju ako bi Međunarodna konferencija usvojila jednu novu konvenciju koja sadrži potpunu ili delimičnu reviziju ove konvencije, ratifikacija nekog člana nove konvencije koja sadrži reviziju povukla bi punovažno otkaz ove konvencije bez uslova roka bez obzira na gornji član 5, pod rezervom da je nova konvencija koja sadrži reviziju stupila na snagu.

Počev od dana stupanja na snagu nove konvencije koja sadrži reviziju, ova konvencija prestala bi da bude otvorena za ratifikovanje članovima.

Međutim, ova konvencija ostala bi na snazi u svom obliku i sadržini za članove koji bi je ratifikovali a koji ne bi ratifikovali novu konvenciju koja sadrži reviziju.

Član 8.

Francuski i Engleski tekst ove konvencije su verodostojni.