Prof. dr Aleksandar Petrović,
MEĐUNARODNI STANDARDI RADA I RADNOPRAVNI SISTEM NAŠE ZEMLJE


Prof. dr Predrag Jovanović,
INTERESNI SUKOBI I SOCIJALNA STABILNOST U SFERI RADNIH ODNOSA

Prof. dr Branko A. Lubarda,
SOCIJALNO PRAVO I SOLIDARNOST

Dr Todor Kalamatiev,
Mr Aleksandar Ristovski,
FLEKSIBILNOST I SIGURNOST RADNOG ODNOSA U RADNOM ZAKONODAVSTVU REPUBLIKE MAKEDONIJE
(RAZVOJ I PERSPEKTIVA)

Doc. dr Slobodanka Kovačević-Perić,
LJUDSKA PRAVA NA RADU U SAVREMENOM RAZVOJU – prava ili privilegije –

Prof. dr Hasiba Hrustić,
PRINCIP PRAVIČNOSTI U OPOREZIVANJU ZARADA U SRBIJI

Prof. dr Darko Marinković,
ETIKA RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA

Dr Nebojša Stefanović,
Dr Vladimir Marinković,
EKONOMSKI SMISAO I EFEKTI RADNOG I SOCIJALNOG ZAKONODAVSTVA

Mr Vesna Bilbija,
OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH -SADAŠNJOST I IZAZOVI

Dr Lazar Jovevski,
Mr Dušan Bosiljanov,
SISTEM ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI NA RADU STARIJIH RADNIKA

Ivan Barun,
ZAŠTITA PRAVA NA PRIVATNOST ZAPOSLENIH

Borivoje Živković,
PREOBRAŽAJ RADNOG ODNOSA

Ljubodrag Pljakić,
SUDSKA ZAŠTITA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UPRAVNOM SPORU

Radoje Savićević,
OSIGURANJE ZA SLUČAJ POVREDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI – NOVA GRANA SOCIJALNOG OSIGURANJA

Nataša Zavođa,
MEHANIZMI OGRANIČENJA I KONTROLE ZARADA U JAVNOM SEKTORU (JAVNA PREDUZEĆA)

Tatjana Prijić,
SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO-SADAŠNJOST I IZAZOVI

Petar Stajković,
ZAŠTITA PRAVA OSIGURANIH LICA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U OSTVARIVANJU OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA