Проф. др Александар Петровић,
МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ РАДА И РАДНОПРАВНИ СИСТЕМ НАШЕ ЗЕМЉЕ


Проф. др Предраг Јовановић,
ИНТЕРЕСНИ СУКОБИ И СОЦИЈАЛНА СТАБИЛНОСТ У СФЕРИ РАДНИХ ОДНОСА

Проф. др Бранко А. Лубарда,
СОЦИЈАЛНО ПРАВО И СОЛИДАРНОСТ

Др Тодор Каламатиев,
Мр Александар Ристовски,
ФЛЕКСИБИЛНОСТ И СИГУРНОСТ РАДНОГ ОДНОСА У РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ МАКЕДОНИЈЕ
(РАЗВОЈ И ПЕРСПЕКТИВА)

Доц. др Слободанка Ковачевић-Перић,
ЉУДСКА ПРАВА НА РАДУ У САВРЕМЕНОМ РАЗВОЈУ – права или привилегије –

Проф. др Хасиба Хрустић,
ПРИНЦИП ПРАВИЧНОСТИ У ОПОРЕЗИВАЊУ ЗАРАДА У СРБИЈИ

Проф. др Дарко Маринковић,
ЕТИКА РАДНОГ И СОЦИЈАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА

Др Небојша Стефановић,
Др Владимир Маринковић,
ЕКОНОМСКИ СМИСАО И ЕФЕКТИ РАДНОГ И СОЦИЈАЛНОГ ЗАКОНОДАВСТВА

Мр Весна Билбија,
ОСТВАРИВАЊЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ -САДАШЊОСТ И ИЗАЗОВИ

Др Лазар Јовевски,
Мр Душан Босиљанов,
СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА И БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ СТАРИЈИХ РАДНИКА

Иван Барун,
ЗАШТИТА ПРАВА НА ПРИВАТНОСТ ЗАПОСЛЕНИХ

Боривоје Живковић,
ПРЕОБРАЖАЈ РАДНОГ ОДНОСА

Љубодраг Пљакић,
СУДСКА ЗАШТИТА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА У УПРАВНОМ СПОРУ

Радоје Савићевић,
ОСИГУРАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ ПОВРЕДЕ НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ БОЛЕСТИ – НОВА ГРАНА СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

Наташа Завођа,
МЕХАНИЗМИ ОГРАНИЧЕЊА И КОНТРОЛЕ ЗАРАДА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ (ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА)

Татјана Пријић,
СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО-САДАШЊОСТ И ИЗАЗОВИ

Петар Стајковић,
ЗАШТИТА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ У ОСТВАРИВАЊУ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА