Проф. др Радоје Брковић

Члан управе

Проф. др Радоје Брковић рођен је 1955. године у Ариљу. Непосредно по завршетку студија засновао радни однос у звању секретара у предузећу "Пролетер" из Ариља и у Образовном центру Ариље у звању професора правних предмета.
На Правном факултету у Крагујевцу радни однос засновао 1981. године, избором у звање асистента приправника. 2003. године изабран у звање редовног професора на истом факултету на коме и тренутно ради.
У звању професора из групе радноправних предмета био радно ангажован и на следећим високошколским установама: Правни факултет "Аперион" Бања Лука, Универзитет "Привредна академија" Нови Сад, "Висока пословно техничка школа" Ужице. На свим претходно наведеним високошколским установама, укључујући Универзитет "Мегатренд", Правни факултет у Београду, Правни факултет у Новом Саду, Правни факултет у Нишу и Правни факултет у Крагујевцу био је члан комисија за одбрану мастер радова, магистарских радова и докторских дисертација, рецезент већег броја научних и стручних радова (монографија, уџбеника...). и ментор студентима докторских и магистарских студија.
Током радног века био је консутант у више привредних друштава, судија суда части у Привредној комори, члан социјално економског савета, судија суда удруженог рада и члан комисије за полагање правосудног испита за предмет радно право.
У овиру Правног факултета у Крагујевцу био је члан савета у више мандата, продекан за финансије у једном мандату, секретар катедре за политичко правне науке, шеф катедре за јавно право и директор Центра за радно и социјално право.

Основне студије завршене на Правном факултет у Крагујевцу 1979. године.
Магистарска теза под називом: "Остваривање и заштита права и обавеза грађанских лица на служби у оружаним снагама СФРЈ", одбрањена на Правном факултету у Крагујевцу 1988. године.
Докторска дисертација под називом "Незаконит радни однос", одбрањена на Правном факултету у Крагујевцу 1993. године.
Присуствовао је на многобројним међународним и националним научним скуповима. Аутор је радова у многобројним домаћим и међународним часописима и више монографија, уџбеника и практикума. Био је учесник у више пројеката и организатор више међународних, регионалних и националних научних скупова.