Проф. др Љубинка Ковачевић

Члан управе

Љубинка Ковачевић је редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду. На овом факултету је дипломирала 2001. године, магистарски рад под називом „Нормирање социјалне сигурности у међународном праву“ одбранила је с одликом 2007. године, док је 2011. године одбранила с одликом докторску дисертацију под називом „Правна субординација у радном односу и њене границе“.

Након дипломирања, три године је радила као истраживач-приправник у Институту за упоредно право у Београду. На Правном факултету Универзитета у Београду запослена је од 2005. године, прошавши сва сарадничка и наставничка звања. Учествује у извођењу наставе на основним, мастер и докторским студијама (предмети: Радно право, Међународно радно право, Социјално право, Извори радног права, Правна природа економских и социјалних права и правна природа радног односа, Labour and Social Law in the EU – Human Rights Aspects). Била је менторка при изради више мастер радова, као и докторских дисертација.

Чланица је редакција научних часописа Право и привредаСтрани правни живот, и Анали Правног факултета у Београду, док је од 2012. године ауторка хронике о српском радном законодавству и пракси у часопису Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale (Bordeaux). Учествовала је у више научних пројеката чији је носилац Правни факултет Универзитета у Београду („Развој правног система Србије и хармонизација са правом Европске уније“ /2005-2014/; „Идентитетски преображај Србије“ /2015-2020/; "Епидемија. Право. Друштво" /2021/; „Казнена реакција у Србији као кључни елемент правне државе“ /2011-2022/; "Савремени проблеми правног система Србије" /2022/). Била је и члан истраживачког тима и руководилац за Републику Србију међународног научног пројекта “Restructuring of Companies and the EU Law“ (2016-2018), чији су носиоци Економски универзитет у Бечу, Универзитет у Београду и Универзитет „Св. Ћирило и Методије“ у Скопљу. Од 2019. године је чланица истраживачког тима Erasmus + KA203 пројекта "New quality in education for gender equality - Strategic partnership for the development of master`s study program Law and Gender".

На предлог Правног факултета Универзитета у Београду, 2019. године је именована у Републички савет за запошљавање. Учествовала је у активностима радних група формираних под окриљем Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику за израду Нацрта закона о социјалном предузетништву и запошљавању у социјалним предузећима (2012), Нацрта закона о борачко-инвалидској заштити (2013-2014) и Нацрта закона о изменама и допунама Закона о поједностављеном радном ангажовању на сезонским пословима у одређеним делатностима (2020-2021), док је 2021. године била консултант за пружање подршке Министарству при изради Нацрта закона о радној пракси.

Ауторка је већег броја научних радова, укључујући три монографије: Правна субординација у радном односу и њене границе (2013); Ваљани разлози за отказ уговора о раду (2016) и Заснивање радног односа (2021).