Проф. др Бојан Урдаревић

Председник Удружења

Др Бојан Урдаревић рођен је у Београду, 23.07.1977. године. Основну и средњу школу завршио је у месту рођења, а студије на Правном факултету у Београду започео је 1996. године. У току студија, више пута је награђиван од стране Правног факултета у Београду за постигнути успех у току студирања, а био је и корисник државне и норвешке стипендије. Дипломирао је у септембру 2000. године са просечном оценом 9.41 и исте године почео да ради као Правни саветник у Савету за државну управу Владе Републике Србије, под покровитељством Програма за развој при Уједињеним Нацијама. У јуну 2001. године засновао је радни однос на Правном факултету у Крагујевцу у звању асистента-приправника из области Радно право и право социјалног осигурања, а исте године започео је и последипломске студије на Правном факултету у Београду.

У априлу 2003. године, након двогодишњих предавања и вежби, добио је Сертификат за тренера права Европске Уније од стране Института за Европску политику из Берлина.    

У новембру 2003. године положио је усмени магистарски испит на Правном факултету  у Београду. Боравио је на стручном усавршавању у Белгији и Немачкој (програм Института за Европску политику из Берлина), као и у САД („International visitor” програм у области радног права).

У циљу даљег усавршавања и стицања знања, у октобру 2004. године положио је дипломатско – конзуларни испит при Министарству спољних послова Србије и Црне Горе у сарадњи са Факултетом за Политичке науке из Београда и тиме стекао звање аташеа и специјалисте из области међународних односа.

У марту 2005. године, пријавио је магистарску тезу под насловом: „Арбитража за индивидуалне радне спорове”, коју је одбранио на Правном факултету у Београду у октобру 2007. године. У звање асистента за ужу јавноправну и теоријскоправну научну област – предмет Радно право, изабран је у мају 2008. године.

У марту 2009. године изабран је за миритеља при Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова (објављено у „Сл. гласнику“ бр. 32/2009, 110/2013), а исте године на Правном факултету у Београду пријавио је и докторску дисертацију под насловом: „Утицај глобализације на међународне радноправне стандарде“, коју је одбранио у октобру 2011. године. У звање доцента за ужу јавноправну и теоријскоправну научну област изабран је 2012. године.  

Члан је управе Удружења за радно право и социјално осигурање Србије, као и Међународног удружења за радно право.

У протеклом периоду објавио је више научних чланака из области радног и службеничког права, а такође ко-аутор је и "Практикума за радно право" и уџбеника "Службеничко право".

Говори енглески и руски језик.