Председник удружења

Проф. др Бојан Урдаревић

Рођен је у Београду, 23.07.1977. године. Основну и средњу школу завршио је у месту рођења, а студије на Правном факултету у Београду започео је 1996. године. У току студија, више пута је награђиван од стране Правног факултета у Београду за постигнути успех у току студирања, а био је и корисник државне и норвешке стипендије. Дипломирао је у септембру 2000. године са просечном оценом 9.41 и исте године...

Више...


Потпредседници удружења

Проф. др Сенад Јашаревић

Сенад Јашаревић рођен је 5. јануара 1963. године у Новом Саду. Дипломирао, магистрирао и докторирао на Правном факултету у Новом Саду.

Редовни професор је и шеф Катедре за радно и социјално право, на Правном факултету у Новом Саду. Предаје Радно право, Социјално право, Синдикално право, Радно и социјално право ЕУ, Колективно радно право, Међународно радно право. На Факултету је обављао функцију продекана за финансије у два мандата од 2002-2007. Од 2018. до 2020. био је председник Удружења за радно право и социјално осигурање Србије, а сада је председник управе тог Удружења.

Више...

Проф. др Слободанка Перић

 

Др Слободанка Перић (девојачко Ковачевић) рођена је 1971. године у Приштини где је завршила основну и средњу школу. Студије права на Правном факултету Универзитета у Приштини уписала је школске 1989/1990. године и дипломирала 1993. године.

Више...

Проф. др Радоје Брковић

Рођен је 1955. године у Ариљу. Непосредно по завршетку студија засновао радни однос у звању секретара у предузећу "Пролетер" из Ариља и у Образовном центру Ариље у звању професора правних предмета. На Правном факултету у Крагујевцу радни однос засновао 1981. године, избором у звање асистента приправника. 2003. године изабран у звање редовног професора на...

Више...

Проф. др Зоран Радуловић

Рођен је 03. маја 1958. године. На Правном факултету у Београду дипломирао је 1981. године, звање магистра стекао је у априлу 2005. године на Правном факултету у Крагујевцу а докторирао је у новембру 2008. године на Мегатренд Универзитету у Београду. Чланство у професионалним удружењима: Удружење за радно право и социјално осигурање Републике Србије...

Више...


Секретар удружења

Др Дарко Божичић

 

Рођен je 1989. године у Новом Саду, где је завршио основну школу и гимназију „Светозар Марковић“. Правни факултет Универзитета у Новом Саду уписао је 2008. године, а дипломирао је 2012. године пре рока са високом просечном оценом. На истом факултету је 2014. године завршио академске мастер студије одбранивши рад на тему „Право на колективно преговарање у међународном, европском и домаћем праву и пракси“. Докторску дисертацију „Остваривање и заштита права на рад у дигиталној економији“ одбранио је 2021. године на матичном факултету.

Више...


Уредништво часописа

Проф. др Горан Обрадовић

Дипломирао је на Правном факултету у Нишу, 1993. године. Магистарску тезу под називом "Одговорност за штету коју запослени причини трећем лицу", одбранио је на Правном факултету у Нишу 2000. године.  Докторску дисертацију на тему “Начело слободе рада“ одбранио је на Правном факултету у Нишу, 2006. године. На Правном факултету у Нишу ради од 1994. године. За доцента за ужу јавно-правну научну област на Правном факултету...

Више...

Проф. др Бојан Урдаревић

Рођен је у Београду, 23.07.1977. године. Основну и средњу школу завршио је у месту рођења, а студије на Правном факултету у Београду започео је 1996. године. У току студија, више пута је награђиван од стране Правног факултета у Београду за постигнути успех у току студирања, а био је и корисник државне и норвешке стипендије. Дипломирао је у септембру 2000. године са просечном оценом 9.41 и исте године...

Више...


Чланови управе

Проф. др Предраг Јовановић

Председник Управног одбора Удружења

Рођен је 1951. године у Пироту. Дипломирао је на Правном факултету у Новом Саду 1975. године. Магистрирао је на Правном факултету у Београду 1980. године, одбранивши са одликом магистарски рад "Проблеми миграционих кретања радне снаге у Војводини". Докторску дисертацију "Заснивање радног односа" одбранио је на истом факултету 1983. године. За асистента Правног факултета у Новом Саду ...

Више...

Предраг Трифуновић

Од оца Петка, рођен је 1952. године у Прањанима. Држављанин је Републике Србије. Дипломирао је на Правном факултету у Београду 1975. године а правосудни испит положио 1977. године.У Окружном суду у Пожаревцу био је судијски приправник од 1975. године до 1977. године, а затим стручни сарадник у истом суду у току 1978. године. На функцији...

Више...

Проф. др Живко Кулић

 

Рођен 1954. године у селу Врапцу, општина Медвеђа, Република Србија. Дипломирао и докторирао на Правном факултету Универзитета у Београду. Магистарска теза и докторска дисертација из области Радног права. Положио правосудни испит. Доктор правних наука, професор Правног факултета за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду.

Више...

Проф. др Данило Рончевић

Проф. др Данило Рончевић је рођен 11.06.1973. године у Манхајму, СР Немачка. 

Дипломирао је 1999. године на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу, након чега је одмах уписао последипломске студије на радно-правном смеру истога факултета.  Магистарску тезу под насловом „Дискриминација у запошљавању“ одбранио је у септембру 2004. године пред Комисијом у саставу: проф. др Радоје Брковић (ментор), проф. др Невенка Бачанин и проф. др Александар Петровић. Докторску дисертацију, под називом „Примена аката Међународне организације рада у националним законодавствима“ одбранио је у септембру 2011. године на Правном Факултету Универзитета у Крагујевцу пред Комисијом у саставу: проф. др Миленко Крећа, проф. др Радоје Брковић (ментор), проф. др Александар Петровић.

Више...

Проф. др Љубинка Ковачевић

Љубинка Ковачевић је редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду. На овом факултету је дипломирала 2001. године, магистарски рад под називом „Нормирање социјалне сигурности у међународном праву“ одбранила је с одликом 2007. године, док је 2011. године одбранила с одликом докторску дисертацију под називом „Правна субординација у радном односу и њене границе“.

Више...

Доц. др Филип Бојић

Филип Бојић рођен је 18. јуна 1986. године у Београду. Правни факултет Универзитета у Београду уписао је 2005. године, а дипломирао је 2009. године. Мастер студије на под-модулу за Радно и социјално право завршава 2011. године, одбранивши мастер рад на тему "Настанак и развој социјалног права у Србији до почетка Првог светсског рата".  2012. године успешно завршава и мастер студије на Католичком универзитету у Лувену. Докторску дисертацију "Право на социјалну пензију у систему права социјалне сигурности" одбранио је 2018. године са одликом на Правном факултету Универзитета у Београду. Исте године изабран је у звање доцента за радноправну ужу научну област. Аутор је већег броја научних и стручних радова.

Др Јован Протић

Јован Протић рођен је у Скопљу 1975. године. Средњу школу завршио је у граду Мизула у Монтани, САД. На основним студијама дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Београду (смер Спољна и унутрашња трговина), као и на Универзитету у Лондону – екстерни програм, у области политике и међународних односа. Завршио је мастер студије на тему Економије Европске уније на Европском колеџу у Брижу, као и мастер студије правно-економског смера на Правном факултету Универзитета у Београду. Докторирао је на радном праву на  Правном факултету Универзитета у Београду и звање доктора правних наука стекао у априлу 2022. године.

Више...

Др Ивица Лазовић

Др Ивица Лазовић je као професионални државни службеник радно искуство стицао у Министарству за државну управу и локалну самоуправу, Служби за управљање кадровима Владе Републике Србије, Министарству и Канцеларији за Косово и Метохију и Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова где је постављен на положај директора по спроведеном конкурсу. 

Више...IN MEMORIAM

Проф. др Александар Петровић

Рођен је у Петници, 1948. године. Дипломирао је на Правном факултету у Нишу, 1971. године. Магистарску тезу под називом "Осигурање за случај незапослености" одбранио је на Правном факултету у Нишу 1981. године.  Докторску дисертацију на тему "Осигурање за случај старости" одбранио је на Правном факултету у Нишу, 1988. године. На Правном факултету у Нишу ради од 1974. године. За доцента за ужу јавно-правну ...

Више...

Проф. др Боривоје Шундерић

Проф. др Боривоје Шундерић

Др Боривоје Шундерић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду преминуо је 11. августа 2020. године, у Београду. Тим поводом, 21. септембра 2020. године одржана је комеморативна седница Наставно-научног већа Правног факултета Универзитета у Београду. Седницу је отворио декан Правног факултета Универзитета у Београду професор др Зоран Мирковић, након чега су уследила обраћања професора др Зорана Р. Томића, шефа Катедре за јавно право, професорке др Љубинке Ковачевић, и професора др Предрага Јовановића, председника Удружења за радно право и социјално осигурање Србије.

Више...