Prof. dr Senad Jašarević

Potpredsednik udruženja

Senad Jašarević rođen je 5. januara 1963. godine u Novom Sadu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

Redovni profesor je i šef Katedre za radno i socijalno pravo, na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Predaje Radno pravo, Socijalno pravo, Sindikalno pravo, Radno i socijalno pravo EU, Kolektivno radno pravo, Međunarodno radno pravo. Na Fakultetu je obavljao funkciju prodekana za finansije u dva mandata od 2002-2007. Od 2018. do 2020. bio je predsednik Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, a sada je predsednik uprave tog Udruženja. Bio je član Radne grupe za reformu radnog zakonodavstva (RS), Pokrajinskog Saveta za zapošljavanje (u čijem je članstvu i sada), Pokrajinskog Saveta za ravnopravnost polova, Republičkog saveta za ravnopravnost polova, Stručnog saveta za oblast pravnih i ekonomskih nauka AP Vojvodine, predsednik Odbora za statutarna pitanja Univerziteta u Novom Sadu, predsednik Etičkog odbora Univerziteta u Novom Sadu. Miritelj je pri Republikoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova od 2005. godine. Član je uprave međunarodnog Udruženja za edukaciju u oblasti radnog prava, Grupe za reformu radnog prava Evropske unije - pri Evropskoj mreži za radno pravo, Evropskog centra za ekspertizu u oblasti radnog prava, zapošljavanja i politike zapošljavanja. Predaje na doktorkim studijama na Pravnom fakultetu u Mostaru, a gostujući je profesor i na Pravnom fakultetu u Banjaluci.

Učestvovao je u radu Radne grupe Ministarstva rada i socijalne politike RS koja je pripremila nacrte: Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (2010), Zakona o volontiranju (2010), Zakona o izmenama Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova (2009). Bio je član radne grupe koja je sačinila nacrt Odluke o ravnopravnosti polova, koju je donela AP Vojvodina 2003. godine. Kao stručnjak pozivan je na konsultativne sednice Ustavnog suda Republike Srbije. Više puta je angažovan na projektima Međunarodne organizacije rada (MOR) i član je CEELex grupe MOR (radne grupe za pripremu i održavanje Baze radnog zakonodavstva zemalja centralne i istočne evrope).

Autor je preko stotinu stručnih radova iz oblasti radnog prava i socijalnog prava koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima, udžbenika, monografija. Boravio je više puta u inostranstvu na kongresima, studijskim boravcima ili usavršavanjima: Budimpešta (Mađarska) 1998, Stokholm (Švedska) 2002, Berlin (Nemačka) 2003, Pečuj (Mađarska) 2003, Kluž (Rumunija) 2004, Lisabon (Portugal) 2004, 2016, Bolonja (Italija) 2005, Maribor (Slovenija) (2005), Pariz (Francuska) 2006, Frankfurt na Odri (Nemačka) 2007, Dablin (Irska) 2008, Brisel (Belgija) 2009, 2010, 2015, 2016, Amsterdam (Holandija) 2010, Sevilja (Španija) 2011, Torino (Italija) 2013, 2015, Hag (Holandija) 2014, 2015, Tirana (Albanija) 2017, Frankfurt (Nemačka) 2017, 2018, 2018, 2019, a imao je izlaganja i na konferencijama u Zagrebu 2012, Neumu (od 2012-2017), Krakovu 2014, Lisabonu 2016, Briselu (2017), Tirani (2017), Podgorici (2017), Frankfurtu (2018), Budimpešti (2019), Skoplju (2019), Sarandi (2021), Solunu (2022), kao na više regionalnih skupova organizovanih od strane MOR.

Oženjen je, ima dvoje dece. Govori engleski i francuski jezik.

Spisak odabranih naučnih radova:

  1. Uloga i značaj kolektivnih ugovora, magistarski rad, 1992, Prav­ni fakultet u Novom Sadu.
  2. Rešavanje radnih sporova mirnim putem u teoriji i praksi, doktorska disertacija, 2000, Pravni fakultet u Novom Sadu.
  3. The Autonomy of the Collective Agreement in Serbia and Montenegro, Collective Bargaining, Discrimination, Social Security and European Integration, European Regional Congress of the International Society for Labour Law and Social Security Law, Stockholm (2002), Bulletin of Comparative Labour Relations, Kluwer, The Hague/London/New York, 2003, pp. 339-352.
  4. International Encyclopaedia of Laws, Social Security Law - Serbia and Montenegro, (monograph), Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2004, broj strana 188.
  5. The Representation of Employees in Collective Bargaining Within the Firm – Serbia and Montenegro, nacionalni referat - Congress of International Academy of Comparative Law, 2006, Utrecht, The Netherlands, http://www1.law.umkc.edu/library/IACL2006/RepresentationofEmployeesinCollective/IIIC%2520-%2520Serbia.pdf.
  6. International Encyclopaedia of Laws, Social Security Law - Serbia, (monograph), Kluwer Law International, The Hague/London/New York, 2009 (2012).
  7. Socijalno pravo, udžbenik, Pravni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2010, broj str. 356.
  8. Komentar zakona o ravnopravnosti polova (monografija), Marijana Pajvančić, Nevena Petrušišć, Senad Jašarević, Friedrich Ebert Stiftung i Centar Modernih veština, Beograd, 2010.
  9. Jašarević, Works Councils in Serbia: Present Situation and Future Prospects, Workers’ Representation in Central and Eastern Europe, Challenges and Opportunities for the Works Councils’ System, ed. R. Blanpain & N. Lyutov, Wolters Kluwer, Netherlands, 2014, str. 203.
  10. Jašarević: Serbian anti-discrimination labour legislation, Developments in Labour Law From a Comparative Perspective, ed. Izabela Florczak, Zbigniew Goral, University of Lodz, Facilty of Law and Administration, Lodz, 2015, str. 85-97.