Prof. dr Danilo Rončević

Prof. dr Danilo Rončević je rođen 11.06.1973. godine u Manhajmu, SR Nemačka. Osnovnu školu završio je u Beogradu, Republika Srbija i u Frankfurtu na Majni, SR Nemačka, a filološku gimnaziju u Beogradu. Diplomirao je 1999. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, nakon čega je odmah upisao poslediplomske studije na radno-pravnom smeru istoga fakulteta.  Magistarsku tezu pod naslovom „Diskriminacija u zapošljavanju“ odbranio je u septembru 2004. godine pred Komisijom u sastavu: prof. dr Radoje Brković (mentor), prof. dr Nevenka Bačanin i prof. dr Aleksandar Petrović. Doktorsku disertaciju, pod nazivom „Primena akata Međunarodne organizacije rada u nacionalnim zakonodavstvima“ odbranio je u septembru 2011. godine na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Kragujevcu pred Komisijom u sastavu: prof. dr Milenko Kreća, prof. dr Radoje Brković (mentor), prof. dr Aleksandar Petrović.

Prvi radni odnos zasnovao je februara 2000. godine u Beogradu sa Mercedes-Benz Jugoslavija a.d., kćerkom firmom DaimlerChrysler AG iz Štutgarta, SR Nemačka. 2002. godine izabran je za člana upravnog odbora pomenutog preduzeća u svojstu predstavnika zaposlenih. U novembru 2006. godine započinje akademsku karijeru kao asistent na predmetu „Poslovno pravo“ na Fakultetu za trgovinu i bankarstvo Alfa Univerziteta, a 2011. stiče zvanje docenta. 2015. nastavlja karijeru na Fakultetu za menadžment iz Sremskih Karlovaca gde početkom 2016. godine stiče zvanje vanrednog profesora.

Iste godine, Vlada Republike Srbije ga imenuje za vršioca dužnosti direktora Službe za upravljanje kadrovima. Nakon sprovedenog konkursa, 2017. godine Vlada ga postavlja za direktora Službe za upravljanje kadrovima sa mandatom od pet godina, te mu isti produžava u februaru 2022. godine.

Prof. dr Danilo Rončević je 2012. godine izabran za miritelja pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, gde je do sada dva puta reizabran.

Od 2018. godine je član Visokog službeničkog Saveta. 

Autor je više desetina naučnih radova od kojih su pojedini objavljeni u vodećim međunarodnim i domaćim časopisima.