Prof. dr Bojan Urdarević

Predsednik Udruženja

Dr Bojan Urdarević rođen je u Beogradu, 23.07.1977. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u mestu rođenja, a studije na Pravnom fakultetu u Beogradu započeo je 1996. godine. U toku studija, više puta je nagrađivan od strane Pravnog fakulteta u Beogradu za postignuti uspeh u toku studiranja, a bio je i korisnik državne i norveške stipendije. Diplomirao je u septembru 2000. godine sa prosečnom ocenom 9.41 i iste godine počeo da radi kao Pravni savetnik u Savetu za državnu upravu Vlade Republike Srbije, pod pokroviteljstvom Programa za razvoj pri Ujedinjenim Nacijama. U junu 2001. godine zasnovao je radni odnos na Pravnom fakultetu u Kragujevcu u zvanju asistenta-pripravnika iz oblasti Radno pravo i pravo socijalnog osiguranja, a iste godine započeo je i poslediplomske studije na Pravnom fakultetu u Beogradu.

U aprilu 2003. godine, nakon dvogodišnjih predavanja i vežbi, dobio je Sertifikat za trenera prava Evropske Unije od strane Instituta za Evropsku politiku iz Berlina.    

U novembru 2003. godine položio je usmeni magistarski ispit na Pravnom fakultetu  u Beogradu. Boravio je na stručnom usavršavanju u Belgiji i Nemačkoj (program Instituta za Evropsku politiku iz Berlina), kao i u SAD („International visitor” program u oblasti radnog prava).

U cilju daljeg usavršavanja i sticanja znanja, u oktobru 2004. godine položio je diplomatsko – konzularni ispit pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije i Crne Gore u saradnji sa Fakultetom za Političke nauke iz Beograda i time stekao zvanje atašea i specijaliste iz oblasti međunarodnih odnosa.

U martu 2005. godine, prijavio je magistarsku tezu pod naslovom: „Arbitraža za individualne radne sporove”, koju je odbranio na Pravnom fakultetu u Beogradu u oktobru 2007. godine. U zvanje asistenta za užu javnopravnu i teorijskopravnu naučnu oblast – predmet Radno pravo, izabran je u maju 2008. godine.

U martu 2009. godine izabran je za miritelja pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova (objavljeno u „Sl. glasniku“ br. 32/2009, 110/2013), a iste godine na Pravnom fakultetu u Beogradu prijavio je i doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uticaj globalizacije na međunarodne radnopravne standarde“, koju je odbranio u oktobru 2011. godine. U zvanje docenta za užu javnopravnu i teorijskopravnu naučnu oblast izabran je 2012. godine.  

Član je uprave Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, kao i Međunarodnog udruženja za radno pravo.

U proteklom periodu objavio je više naučnih članaka iz oblasti radnog i službeničkog prava, a takođe ko-autor je i "Praktikuma za radno pravo" i udžbenika "Službeničko pravo".

Govori engleski i ruski jezik.