РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО

Часопис за теорију и праксу радног и социјалног права Година XVI

Издавач

Удружење за радно право и социјално осигурање Србије

За издавача

Проф. др Александар Петровић, председник Удружења

Главни и одговорни уредник

Проф. др Александар Петровић

Заменик главног и одговорног уредника Проф. др Горан Обрадовић

Чланови редакционог одбора из земље

Проф. др Бранко Лубарда, Правни факултет Универзитета у Београду, проф. др Предраг Јовановић, Правни факултет Универзитетa у Новом Саду, проф. др Радоје Брковић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, проф. др Сенад Јашаревић, Правни факулет Универзитета у Новом Саду, проф. др

Мијал Стојановић, Правни факултет Универзитета у Приштини, др Боса Ненадић, судија Уставног суда Републике Србије, Предраг Трифуновић, судија Врховног суда Републике Србије, Проф. др Горан Обрадовић, Правни факултет Универзитета у Нишу 

Чланови редакционог одбора из иностранства

Prof. Dr Zvone Vodovnik, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Republika

Slovenija, проф. др Жељко Мирјанић, Правни факултет Универзитета у Бања

Луци, Република Српска, проф. др Тодор Каламатиев, Правни факултет

Универзитета у Скопљу, Република Македонија, doc. dr Etelka Korpič-Horvat,

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Republika Slovenija, doc. dr Darja Senčur

Peček, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Republika Slovenija

Штампа: ПУНТА Ниш

Превод: Сузана Илијев

Техничка обрада: Ненад Милошевић

Тираж: 150

Претплата за 2013. годину износи 1000,00 за правна и физичка лица.

Претплата се врши на текући рачун Удружења за радно право и социјално осигурање Србије, број: 160-926505-96, Banca Intesa А.Д. Београд, уз назнаку „претплата за часопис Радно и социјално право“. Излази два пута годишње

Свако копирање, умножавање, објављивање и дистрибуирање целине или делова текста из ове публикације, без претходне писане сагласности издавача, представља повреду ауторског права и кривично је дело.

Удружење за радно право и социјално осигурање Србије, Београд, Светозара

Марковића 79/1, тел. 011/36 15 077, факс 011/36 15 154, urs.radnopravo@gmail.com

Часопис можете преузети преко следећег линка:

http://radno-pravo.org/wp-content/uploads/2016/03/Radno-i-socijalno-broj-2.2012.pdf

About Author