Часопис број 1/2016

Часопис за теорију и праксу радног и социјалног права Година XX

РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО

Часопис за теорију и праксу радног и социјалног права Година XX

Издавач

Удружење за радно право и социјално осигурање Србије

За издавача

Проф. др Александар Петровић, председник Удружења

Главни и одговорни уредник

Проф. др Горан Обрадовић

Заменик главног и одговорног уредника

Доц. др Бојан Урдаревић

Чланови редакционог одбора из земље

Проф. др Бранко Лубарда, Правни факултет Универзитета у Београду, проф. др Боривоје Шундерић, Правни факултет Универзитета у Београду, проф. др Предраг Јовановић, Правни факултет Универзитетa у Новом Саду, проф. др

Радоје Брковић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, проф. др Сенад

Јашаревић, Правни факулет Универзитета у Новом Саду, проф. др Мијал Стојановић, Правни факултет Универзитета у Приштини, др Боса Ненадић, судија Уставног суда Републике Србије, Предраг Трифуновић, судија

Врховног касационог суда Републике Србије, проф. др Горан Обрадовић,

Правни факултет Универзитета у Нишу 

Чланови редакционог одбора из иностранства

Prof. Dr Zvone Vodovnik, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Republika

Slovenija, проф. др Жељко Мирјанић, Правни факултет Универзитета у Бања

Луци, Република Српска, проф. др Тодор Каламатиев, Правни факултет

Универзитета у Скопљу, Република Македонија, doc. dr Etelka Korpič-Horvat,

Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Republika Slovenija, doc. dr Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Republika Slovenija

Штампа: Медивест Ниш

Техничка обрада: Ненад Милошевић

Тираж: 100

Претплата за 2017. годину износи 1000,00 за правна и физичка лица.

Свако копирање, умножавање, објављивање и дистрибуирање целине или делова текста из ове публикације, без претходне писане сагласности издавача, представља повреду ауторског права и кривично је дело.

Часопис можете преузети кликом на линк:

About Author