Часопис за теорију и праксу радног и социјалног права Година XVI

РАДНО И СОЦИЈАЛНО ПРАВО

Издавач

Удружење за радно право и социјално осигурање Србије

За издавача

Проф. др Александар Петровић, председник Удружења

Главни и одговорни уредник

Проф. др Александар Петровић

Заменик главног и одговорног уредника Проф. др Горан Обрадовић

Чланови редакционог одбора из земље

Проф. др Бранко Лубарда, Правни факултет Универзитета у Београду, проф. др

Боривоје Шундерић, Правни факултет Универзитета у Београду, проф. др Предраг

Јовановић, Правни факултет Универзитетa у Новом Саду, проф. др Радоје Брковић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, проф. др Сенад Јашаревић, Правни факулет Универзитета у Новом Саду, проф. др Мијал Стојановић, Правни факултет Универзитета у Приштини, др Боса Ненадић, судија Уставног суда Републике Србије, Предраг Трифуновић, судија Врховног суда Републике Србије, проф. др Горан Обрадовић, Правни факултет Универзитета у Нишу.  

Чланови редакционог одбора из иностранства

Prof. Dr Zvone Vodovnik, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Republika Slovenija, проф. др Жељко Мирјанић, Правни факултет Универзитета у Бања Луци, Република Српска, проф. др Тодор Каламатиев, Правни факултет Универзитета у Скопљу, Република Македонија, doc. dr Etelka Korpič-Horvat, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Republika Slovenija, doc. dr Darja Senčur Peček, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Republika Slovenija

Штампа: ПУНТА Ниш

Превод: Сузана Илијев

Техничка обрада: Ненад Милошевић

Тираж: 150

Часопис можете преузети кликом на линк:

http://radno-pravo.org/wp-content/uploads/2016/03/Radno-i-socijalno-broj-1.2012.pdf

About Author