Zakon o državnim službenicima

  Zakon o državnim službenicima “Sl. glasnik RS”, br. 79/2005, 81/2005 – ispr., 83/2005 – ispr., 64/2007, 67/2007 – ispr. i 116/2008, 104/2009 i 99/2014.   Glava prva UVODNE ODREDBE …