Сенад Јашаревић,
УГОВОР О РАДУ – НАСТАНАК, ПОЈАМ И КАРАКТЕРИСТИКЕ


Слободанка Ковачевић Перић,
Милица Миџовић,
ОСТВАРИВАЊЕ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ ПРАВА РАСЕЉЕНИХ И ПРОГНАНИХ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Бојан Урдаревић,
НЕКА ОТВОРЕНА ПИТАЊА У ПОГЛЕДУ РАДНОПРАВНОГ СТАТУСА ФРИЛЕНСЕРА

Филип Бојић,
СТО ГОДИНА ЗАКОНА О ОСИГУРАЊУ РАДНИКА КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА

Александар Антић,
СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Дарко Божичић,
РАДНОПРАВНИ СТАТУС ПЛАТФОРМСКИХ РАДНИКА ИЗ УГЛА СУДСКЕ ПРАКСЕ

Јован Протић,
СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ И СПЕЦИФИЧНОСТИ ОСТВАРИВАЊА РАДНИХ ПРАВА У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ У ЕУ

Ивица Лазовић,
МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА: АКТУЕЛНА ПРАКСА И ЕМПИРИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА

Милица Ковач-Орландић,
ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ ЗБОГ ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНОГ ВАН РАДНОГ ВРЕМЕНА И ВАН МЈЕСТА РАДА

Јована Рајић Ћалић,
ЗАКОН О РАДНОЈ ПРАКСИ – НОВА ШАНСА ЗА МЛАДЕ ИЛИ ЗАБЛУДА?

Domagoj Frntić,
REPREZENTATIVNOST SINDIKATA U REPUBLICI HRVATSKOJ, TE ULOGA POVJERENSTVA (KOMISIJE) ZA UTVRĐIVANJE REPREZENTATIVNOSTI

Борислав Радић,
Јована Борјан Лазута,
АНЕКС УГОВОРА О РАДУ У ПРАВНОМ СИСТЕМУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Сања Гојковић Столић,
НАКНАДА ШТЕТЕ ЗБОГ НЕЗАКОНИТОГ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРОБЛЕМЕ У ПРАКСИ
У ПРИМЕНИ СТ. 7. И 9. ИЗ ЧЛ. 191. ЗАКОНА О РАДУ