Проф. др Радоје Брковић,
Ратомир Антоновић,
Драган Миловановић,
ЗЛОУПОТРЕБА ПРАВА НА ШТРАЈК

Проф. др Бојан Урдаревић,
КЛАУЗУЛА О ЧУВАЊУ СОЦИЈАЛНОГ МИРА КАО САСТАВНИ ДЕО КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА О РАДУ

Проф. др Зоран Радуловић,
Душан Д. Марковић,
СОЦИЈАЛНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РАД У УСЛОВИМА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ

Доц. др Радислав Лале,
ПОЗИТИВНОПРАВНИ ТРЕТМАН СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА НЕЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Доц. др Данило Рончевић,
Др Јасмина Бенмансур,
Александар Антић,
РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЛОКАЛНИХСЛУЖБЕНИКА У СРБИЈИ

Мр Ивица Лазовић,
У СУСРЕТ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О МИРНОМ РЕШАВАЊУ РАДНИХ СПОРОВА

Радован Безбрадица
ОЧИГЛЕДНО НЕОСНОВАНА УСТАВНА ЖАЛБА

Др Весна Билбија,
РЕГУЛИСАЊЕ ГОДИШЊЕГ ОДМОРА У СКЛАДУ СА МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА РАДА

Др Дејан Логарушић,
ПРАВНИ СТАТУС РАДНО СПОСОБНИХ А НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У СИСТЕМУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Дарко Божичић,
НОРМАТИВНИ ОКВИР ЗА КОЛЕКТИВНО ПРЕГОВАРАЊЕ У ПРАВУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Слађана Глигорић,
KЉУЧНИ АСПЕКТИ ВОЛОНТИРАЊА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА УГОВОРЕ КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА РАДНИ ОДНОС

Проф. др Горан Обрадовић,
ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ПОКРАЈИНСКИХ И ЛОКАЛНИХ СЛУЖБЕНИКА

Проф. др Слободанка Ковачевић-Перић,
АФИРМАТИВНЕ МЕРЕ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ ЛИЦА: СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА

Доц. др Весна Симовић Звицер,
ЗАПОШЉАВАЊЕ СТРАНАЦА – УСКЛАЂЕНОСТ ЦРНОГОРСКОГ ЗАКОНОДАВСТВА СА СТАНДАРДИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Олга Вучковић Кићановић,
МОБИНГ: ПРЕПОЗНАВАЊЕ, ПРОЦЕСУИРАЊЕ, САНКЦИОНИСАЊЕ – ЗАКОН И ПРАКСА

Др Драгољуб Рељић,
ПОСЕБНОСТИ РАДНОПРАВНОГ СТАТУСА ДЕЛЕГАТА У ВИЈЕЋУ НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Наташа Завођа,
ПРАВО НА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ ЗАПОСЛЕНОГ – МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА

Доц. др Борислав Радић,
КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У ОРГАНИМА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ