Проф. др Сенад Јашаревић,
НОВЕ ФОРМЕ РАДА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И СРБИЈИ


Проф. др Жељко Мирјанић,
САВЈЕТ РАДНИКА КАО ПРЕДМЕТ ЗАКОНСКОГ УРЕЂИВАЊА


Др Љубинка Ковачевић,
ОДНОС ИЗМЕЂУ СИСТЕМА УНУТРАШЊЕГ И СПОЉАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА И ОСОБЕНОСТИ ЗАШТИТЕ ЗАПОСЛЕНОГ УЗБУЊИВАЧА У ОКВИРУ ЊИХ

Доц. др Бојан Урдаревић,
ФОРМИРАЊЕ САВЕТА ЗАПОСЛЕНИХ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ КАО ОБЛИК УНАПРЕЂЕЊА КОЛЕКТИВНИХ ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ

Др Данило Рончевић,
Александар Антић,
РАДНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ЛОКАЛНИХ СЛУЖБЕНИКА У СРБИЈИ И ЗЕМЉАМА РЕГИОНА

Доц. др Рајко Кличковић,
ЗАШТИТА ОД ЗЛОСТАВЉАЊА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ –ТРЕНУТНО СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Филип Бојић,
ПОЛОЖАЈ ЖЕНА НА ТРЖИШТУ РАДА И У СИСТЕМИМА СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ – историјско компаративна
анализа

Доц. др Снежана Лакићевић,
ПРОМЕНЕ У ПРАВНОМ ПОЛОЖАЈУ ПОСЛОДАВЦА ПРЕМА ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О РАДУ ОД 2014. ГОДИНЕ

Др Сања Пауновић,
Др Рајко Косановић,
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ СИНДИКАТА

Љубодраг Пљакић,
УПРАВНО-СУДСКА ЗАШТИТА ЦАРИНСКИХ СЛУЖБЕНИКА У СПОРУ ПУНЕ ЈУРИСДИКЦИЈЕ

Мр Весна Билбија,
ЗАКОНСКО И ПОДЗАКОНСКО РЕГУЛИСАЊЕ ЗАШТИТЕ УЗБУЊИВАЧА КЉУЧНЕ ОДРЕДНИЦЕ

Бошко Латковић,
ЗАШТИТА НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ПОСРЕДСТВОМ БИЛАТЕРАЛНИХ СПОРАЗУМА О СОЦИЈАЛНОМ ОСИГУРАЊУ, СA ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СПОРАЗУМЕ КОЈЕ ЈЕ ЗАКЉУЧИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА И ЊИХОВУ РАТИФИКАЦИЈУ


Весна Стојановић,
ПРАВО НА ИНВАЛИДСКУ ПЕНЗИЈУ ПО САДАШЊЕМ ЗАКОНУ, ПОТПУНИ ГУБИТАК РАДНЕ СПОСОБНОСТИ, ПРАКСА СУДОВА У ВЕЗИ ИНВАЛИДНОСТИ И МОГУЋЕ ПРОМЕНЕ У ИНВАЛИДСКОМ ОСИГУРАЊУ


Аника Јаковљевић,
ВЕШТАЧЕЊЕ У ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДСКОГ ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ