Проф. др Сенад Јашаревић,
СЕКСУАЛНО УЗНЕМИРАВАЊЕ И ЗДРАВА РАДНА СРЕДИНА


Проф. др Жељко Мирјанић,
СОЦИЈАЛНИ ДИЈАЛОГ – ИЗАЗОВИ У ТОКУ КРИЗЕ

Проф. др Иво Розић,
ФЛЕКСИБИЛНИ ОБЛИЦИ ЗАПОШЉАВАЊА У СКЛАДУ СА„ACQUIS COMMUNITAIRE“

Доц. др Љубинка Ковачевић,
ПЛАЋЕНИ РАД У ДОМАЋИНСТВУ ПОСЛОДАВЦА

Проф. др Марина Димитријевић,
СТВАРАЊЕ УСЛОВА ЗА РАЗВОЈ МОДЕРНИХ ПЕНЗИЈСКИХ СИСТЕМА

Др Рајко Косановић,
Др Сања Пауновић,
ФИЛОЗОФИЈА ДОСТОЈАНСТВЕНОГ РАДА

Рајко Кличковић,
РАДНИ ОДНОС У РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ – САДАШЊОСТ И ИЗАЗОВИ

Филип Бојић,
ПРАВО НА НАКНАДУ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА

Борисав Чолић,
ЗАСНИВАЊЕ И ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА, ЗАШТИТА ПРАВА ПРЕД СУДОВИМА И ДРУГИМ ОРГАНИМА

Весна Николић,
ЗАКОНИТО И ПРАВЕДНО ДО ПОЛОЖАЈА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ

Славољупка Павловић,
ЗАШТИТА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА

Мр Борислав Радић,
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ КАО УСЛОВ ЗА УЧЕШЋЕ У ТРИПАРТИТНИМ И БИПАРТИТНИМ ОБЛИЦИМА САРАДЊЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Бранка Бановић,
ПОЛОЖАЈ МЛАДИХ НА ТРЖИШТУ РАДА У СРБИЈИ

Др Велизар Голубовић,
КОРИШЋЕЊЕ ПРАВА ИНВАЛИДА РАДА НА НАКНАДЕ ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА У СЛУЧАЈУ НЕЗАКОНИТОГ
ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА